ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მორიელებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მორიელებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა. მო­გინ­დე­ბათ თვალ­სა­წი­ე­რის გა­ფარ­თო­ე­ბა. გა­გიჩ­ნდე­ბათ სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბის, უცხო ენის შეს­წავ­ლის სურ­ვი­ლი. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ მიზ­ნე­ბი. ზო­გი­ერ­თი სა­კი­თხი სწრა­ფად უნდა მო­აგ­ვა­როთ.

სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
ივ­ლი­სის პირ­ველ და­სა­წყის­ში პარტნი­ო­რუ­ლი თე­მე­ბის მოგ­ვა­რებთ იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. მო­გინ­დე­ბათ უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან კონ­ტაქ­ტი, ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა სა­ზღვარ­გა­რე­თაც კი და­ი­წყოთ ბიზ­ნე­სი. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან, გავ­ლე­ნი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. დაგ­ჭირ­დე­ბათ და­მა­ტე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბა მო­მა­ვალ­ში ბიზ­ნეს­საქ­მი­ა­ნო­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად.

ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
ყვე­ლა სა­შუ­ა­ლე­ბა გექ­ნე­ბათ, რომ მი­აღ­წი­ოთ სა­სურ­ველ მი­ზანს, და­წი­ნა­ურ­დეთ. მი­აღ­წი­ოთ სო­ცი­ა­ლურ წარ­მა­ტე­ბას. ზოგს შე­იძ­ლე­ბა მო­გე­მა­ტოთ ხელ­ფა­სი, შე­მო­სა­ვა­ლი. ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ან­ზე გა­და­წყვი­ტოთ და­ქორ­წი­ნე­ბა. ან სამ­სა­ხურ­ში გა­ა­ბათ რო­მა­ნი.

ჯან­მრთე­ლო­ბა
აქ­ტი­უ­რი და ენერ­გი­უ­ლი ხართ, მაგ­რამ ეცა­დეთ, აგ­რე­სი­უ­ლო­ბა­ში არ გა­და­გი­ვი­დეთ. წარ­მა­ტე­ბას დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად უნდა მი­აღ­წი­ოთ და არა სხვი­სი და­ზა­რა­ლე­ბით. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ სპორ­ტში მო­სინ­ჯავთ ძა­ლებს. თუ დაღ­ლი­ლო­ბას იგ­რძნობთ, შეც­ვა­ლეთ ცხოვ­რე­ბის წესი.

10 ივ­ლი­სის შემ­დეგ მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ იუ­მო­რის გრძნო­ბა. გა­მოგ­ჩინ­დე­ბათ შან­სი, რომ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ მიზ­ნე­ბი. მო­აგ­ვა­რებთ იუ­რი­დი­ულ სა­კი­თხებს.

24 ივ­ლი­სის შემ­დეგ მეტი დრო და­უთ­მეთ ოჯახს, ნა­თე­სა­ვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის და­რე­გუ­ლი­რე­ბას. ზო­გი­ერთს სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი მო­გე­მა­ტე­ბათ. მო­ი­წეს­რი­გეთ სა­ბი­ნაო სა­კი­თხე­ბი.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
519 ნახვა
18-06-2021, 00:34