GOGA.TV
ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი ვერძებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული
 • ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი ვერძებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

  ზა­ფხულ­ში მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ ბი­ნის, აგა­რა­კის კე­თილ­მო­წყო­ბას. იზ­რუ­ნეთ უსაფრ­თხო­ე­ბა­ზეც. მარ­ტო­ხე­ლებს მო­გინ­დე­ბათ ოჯა­ხის შექ­მნა. უკვე და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს - ოჯახ­ში იდი­ლი­ის შექ­მნა. მეტ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას იგ­რძნობთ ოჯა­ხის წევ­რებ­ზე; შე­იძ­ლე­ბა ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბიც გა­მო­ავ­ლი­ნოთ. უნდა მო­ინ­დო­მოთ, რომ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან, ახ­ლობ­ლებ­თან.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  მოვ­ლე­ნე­ბი სწრა­ფად გან­ვი­თარ­დე­ბა და თა­ვად უნდა შეძ­ლოთ, რომ საქ­მის კურ­სში იყოთ. თვის და­სა­წყის­ში გახ­ში­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, მი­მოს­ვლა, მივ­ლი­ნე­ბა. ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე საქ­მის შეს­რუ­ლე­ბა მო­გი­წევთ. მი­ი­ღებთ უამ­რავ ინ­ფორ­მა­ცი­ას და უნდა შეძ­ლოთ მათი გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბა. შუა თვე­ში მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­ო­ჯა­ხო სა­კი­თხებს. შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად და­ის­ვე­ნეთ ოჯა­ხურ გა­რე­მო­ში. თვის ბო­ლოს გარ­თო­ბის გან­წყო­ბა­ზე დად­გე­ბით და უფრო მეტი დროც გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ მხი­ა­რუ­ლე­ბის­თვის.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  მო­ი­მა­ტებს რო­მან­ტი­კუ­ლი გან­წყო­ბა და მო­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის­თვის. გა­მო­ნა­ხეთ დრო შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად, ჩა­ერ­თეთ სპორ­ტულ აქ­ტი­უ­რო­ბა­ში. სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღოთ კონ­კურ­სებ­ში და გა­მარ­ჯვე­ბის შან­სიც გაქვთ. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა შვი­ლებ­თა­ნაც. მთა­ვა­რია, თა­ვად მო­ინ­დო­მოთ მათ­თან და­მე­გობ­რე­ბა.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  შე­ად­გი­ნეთ გრა­ფი­კი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც იმოქ­მე­დებთ. არც საქ­მე­ე­ბი "და­გა­ვი­წყდე­ბათ", ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­საც შეძ­ლებთ და დას­ვე­ნე­ბა­საც. არ გა­და­ი­ღა­ლოთ ფი­ზი­კუ­რად. სხვა მხრივ საფრ­თხე არ გე­მუქ­რე­ბათ, თუ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თე­მებ­შიც აკუ­რა­ტუ­ლო­ბას და­ი­ცავთ.

  10 ივ­ლი­სის შემ­დეგ გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა სახ­ლუ­რი თე­მე­ბი. მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ ოჯახს. პა­ტი­ვი ეცით თქვენს ნა­თე­სა­ვებს. მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი დღე­სას­წა­უ­ლე­ბი. ან და­ი­წყეთ სახ­ლის მშე­ნებ­ლო­ბა/რე­მონ­ტი.

  24 ივ­ლი­სის შემ­დეგ გა­და­ერ­თვე­ბით რო­მან­ტი­კულ გარ­თო­ბა­ზე, საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე, რაც სი­ა­მოვ­ნე­ბას გა­ნი­ჭებთ. გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით კო­ლექ­ტი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რებს დას­ჭირ­დეთ თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  276 ნახვა
  18-06-2021, 00:36