ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუისთვის - რა ცვლილებები გელით პირადი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში

ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუისთვის - რა ცვლილებები გელით პირადი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში

თვის დიდ ნა­წილს ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვებ­სას მო­ან­დო­მებთ. არა­ვის არა­ფერს და­პირ­დეთ და არც ისე მო­იქ­ცეთ, რომ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა შე­გე­ლა­ხოთ. მო­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით, რომ გა­ი­ჩი­ნოთ შე­მო­სავ­ლის ახა­ლი წყა­რო. სწო­რედ ივ­ლის­ში და­ფიქ­რდე­ბით, სად შე­გიძ­ლი­ათ ეკო­ნო­მი­ის გა­წე­ვა.

სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
მოვ­ლე­ნე­ბი სწრა­ფად გან­ვი­თარ­დე­ბა და თა­ვა­დაც უნდა იყოთ მო­მარ­თუ­ლი, რომ ფეხი აუ­წყოთ ცხოვ­რე­ბას. ფრთხი­ლად და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად გა­დად­გით თი­თო­ე­უ­ლი ნა­ბი­ჯი. მხო­ლოდ ფი­ნან­სუ­რად მომ­გე­ბი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი გა­ა­ფორ­მეთ. თვის ბო­ლოს სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბას მი­ი­ღებთ. საქ­მე შე­იძ­ლე­ბა სა­ბუ­თებ­თან იყოს და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი.

ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
გახ­შირ­დე­ბა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო მი­მოს­ვლა და მი­მო­წე­რა. მარ­ტო­ხე­ლებს მი­გი­ზი­დავთ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც არი­ან ნა­კი­თხე­ბი, გა­ნათ­ლე­ბუ­ლე­ბი და სა­სი­ა­მოვ­ნოდ მო­სა­უბ­რე­ე­ბი. თუმ­ცა, აქვე უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ, რომ ყუ­რა­დღე­ბით იყოთ, ადა­მი­ა­ნი შე­იძ­ლე­ბა აფე­რის­ტი გა­მოდ­გეს და ლა­მა­ზი სა­უბ­რით და­გახ­ვი­ოთ თავ­ბრუ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი გაფრ­თხილ­დით, რომ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის ჭო­რე­ბის გამო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა არ გა­ი­ფუ­ჭოთ.

ჯან­მრთე­ლო­ბა
მო­ე­რი­დეთ წვრილ­მა­ნე­ბის გამო ახ­ლობ­ლებ­თან კა­მათს. და­ზო­გეთ ენერ­გია მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბის­თვის. მო­ე­რი­დეთ ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე საქ­მის შეს­რუ­ლე­ბას, თო­რემ თვის ბო­ლოს გა­მო­ფი­ტუ­ლად იგ­რძნობთ თავს. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ სა­ჭეს­თან, მო­მა­ტე­ბუ­ლია ტრავ­მე­ბის ალ­ბა­თო­ბა.

10 ივ­ლი­სის შემ­დეგ მო­აგ­ვა­რეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი. გა­და­ი­ფორ­მეთ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბა. ჩა­მო­წე­რეთ შე­მო­სა­ვალ-გა­სავ­ლის სია, აკონ­ტრო­ლოთ ხარ­ჯი. სა­ნამ რა­მეს იყი­დით, კარ­გად და­ფიქ­რდით, ნამ­დვი­ლად გჭირ­დე­ბათ?..

24 ივ­ლი­სის შემ­დეგ მო­აგ­ვა­რეთ სა­ზღვარ­გა­რეთ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. ყუ­რა­დღე­ბით შე­ად­გი­ნეთ სა­ბუ­თე­ბი. კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი რჩე­ვის­თვის მი­მარ­თეთ იუ­რის­ტებს. შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს სა­კი­თხე­ბი, რა­საც ადრე სა­ერ­თოდ არ აქ­ცევ­დით ყუ­რა­დღე­ბას.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
287 ნახვა
25-06-2021, 00:11