ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის - რა ცვლილებები გელით პირადი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში

ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის - რა ცვლილებები გელით პირადი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში

მთე­ლი ივ­ლი­სი მო­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ზე. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა შვი­ლებ­თან. ერ­თად გარ­თო­ბას, დას­ვე­ნე­ბას შეძ­ლებთ. გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი მე­გობ­რებ­თან, წვე­უ­ლე­ბე­ბი. მო­ე­რი­დეთ აზარ­ტულ თა­მა­შებს, ალ­კოჰო­ლის მი­ღე­ბას.

სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
თვის და­სა­წყის­ში გახ­შირ­დე­ბა მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი, მო­გინ­დე­ბათ მათი შინ მო­პა­ტი­ჟე­ბა. ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა სახ­ლი­დან და­ი­წყოთ მუ­შა­ო­ბა, ან ოჯა­ხის წე­ვებ­თან ერ­თად და­ი­წყოთ საქ­მი­ა­ნო­ბა. შუა თვი­დან მო­გინ­დე­ბათ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თვა, პო­კე­რის, მო­ნო­პო­ლი­ი­სა და ჭად­რა­კის თა­მა­ში. შე­იძ­ლე­ბა კონ­კურ­სებ­შიც მი­ი­ღოთ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. და­ინ­ტე­რეს­დე­ბით სა­ბავ­შვო ფსი­ქო­ლო­გი­ით.

ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი მუ­შა­ო­ბი­სას. ყველ­გან - სახ­ლშიც, სამ­სა­ხურ­შიც გა­და­ა­მოწ­მეთ დე­ტა­ლე­ბი. შუა თვი­დან კი მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. იზ­რუ­ნეთ მის ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე, კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­გა­ნაც მი­ი­ღებთ სით­ბო­სა და მზრუნ­ვე­ლო­ბას.

ჯან­მრთე­ლო­ბა
მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე, ფი­ზი­კურ და ფსი­ქო­ლო­გი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე ზრუნ­ვა. მეტი ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ, თუ თქვე­ნი მუ­შა­ო­ბა დე­ტა­ლებ­თან, ინ­სტრუ­მენ­ტებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა და­მო­უ­კი­დებ­ლად გა­და­წყვი­ტოთ მუ­შა­ო­ბა. ან ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის გამო ში­ნი­დან იმუ­შა­ოთ.

10 ივ­ლი­სის შემ­დეგ გა­გიჩ­ნდე­ბათ ახლი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ შვე­ბუ­ლე­ბა­ში გას­ვლის სურ­ვი­ლი და დრო­ის საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად გა­ტა­რე­ბა. ბავ­შვებ­თან ერ­თად ჩა­ერ­თეთ გა­სარ­თობ თა­მა­შებ­ში.

24 ივ­ლი­სის შემ­დეგ შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გოთ სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი. ზო­გი­ერთს მო­გი­წევთ ნა­თე­სა­ვებ­ზე ზრუნ­ვა, მათი მოვ­ლა. გა­მო­ნა­ხეთ დრო მე­დი­ტა­ცი­ი­სა და თვი­თა­ნა­ლი­ზის­თვის.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
236 ნახვა
26-06-2021, 00:14