ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი სასწორებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი სასწორებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

ივ­ლი­სის ბო­ლომ­დე კა­რი­ე­რუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. მო­გინ­დე­ბათ და­წი­ნა­უ­რე­ბა, შე­იძ­ლე­ბა მო­ი­თხო­ვოთ ხელ­ფა­სის გაზ­რდა. გა­გიჩ­ნდე­ბათ სურ­ვი­ლი, იცხოვ­როთ უკე­თეს პი­რო­ბებ­ში, პრეს­ტი­ჟულ ბი­ნა­ში. ზო­გი­ერთს სტა­ტუ­სის შეც­ვლა ელის. კარ­გი პე­რი­ო­დია პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის და­სა­წყე­ბად ან უკვე არ­სე­ბუ­ლის გა­სა­ვი­თა­რებ­ლად. დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი იყა­ვით, რომ არას­წო­რი ქცე­ვის გამო რე­პუ­ტა­ცია არ გა­ი­ფუ­ჭოთ.

სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
თვის პირ­ველ დე­კა­და­ში გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა უცხო­ეთ­თან კონ­ტაქ­ტე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა სა­ზღვარ­გა­რეთ და­ი­წყოთ ბიზ­ნე­სი. გახ­შირ­დე­ბა მი­მო­წე­რა უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან. შუა ივ­ლი­სი­დან იზ­რუ­ნეთ კა­რი­ე­რის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. შე­იძ­ლე­ბა ან ახა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბა შე­მოგ­თა­ვა­ზონ, ან და­წი­ნა­ურ­დეთ. ზო­გი­ერთს მო­გე­მა­ტე­ბათ კა­რი­ე­რუ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა. კარ­გი პე­რი­ო­დია მიზ­ნე­ბის მი­საღ­წე­ვად, ამი­ტომ, უსაქ­მოდ ნუ იჯ­დე­ბით.

ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ მე­გო­ბარ­თან ან სა­ერ­თო ინ­ტე­რე­სე­ბის მქონ­დე ადა­მი­ან­თან მო­გი­დე­ბათ რო­მა­ნის გაბ­მა. თუ სა­ი­დუმ­ლო ჯგუფ­ში ხართ გა­წევ­რი­ა­ნე­ბუ­ლი შე­იძ­ლე­ბა იქაც მო­ნა­ხოთ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რი. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა სა­მე­გობ­რო წრი­დან ან ჯგუ­ფი­დან, სა­დაც თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან ერ­თად ხართ ჩარ­თუ­ლი.

ჯან­მრთე­ლო­ბა
გახ­შირ­დე­ბა მე­გობ­რუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი. მო­გინ­დე­ბათ მათ­თან ერ­თად იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. ეცა­დეთ, გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის სურ­ვი­ლე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბით იმოქ­მე­დოთ. რაც შე­ე­ხე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბას, ეცა­დეთ, ფი­ზი­კუ­რად აქ­ტი­უ­რი იყოთ, ხში­რად ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე.

10 ივ­ლი­სის შემ­დეგ მიზ­ნე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას, და­წი­ნა­უ­რე­ბას შეძ­ლებთ. მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი სო­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სი, რე­პუ­ტა­ცია. ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა პი­რა­დი ბიზ­ნე­სი და­ი­წყოთ. ზოგი შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ერ­თოთ მნიშ­ვნე­ლო­ვან პრო­ექ­ტში.

24 ივ­ლი­სის შემ­დეგ მეტი დრო და­უთ­მეთ ბავ­შვებს. შე­იძ­ლე­ბა მო­გე­მა­ტოთ მათ­და­მი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა. იყა­ვით სე­რი­ო­ზუ­ლი, ბავ­შვი­ვით ნუ გა­ჯი­უტ­დე­ბით. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
266 ნახვა
26-06-2021, 00:16