TOP სამი ყველაზე გარყვნილი ზოდიაქოს ნიშანი

TOP სამი ყველაზე გარყვნილი ზოდიაქოს ნიშანი

მი­ა­წე­რენ, მხო­ლოდ მო­რი­ე­ლებს გა­აჩ­ნი­ათ გარ­ყვნი­ლი აზ­როვ­ნე­ბა? თქვენ წარ­მო­იდ­გი­ნეთ რომ არა. ას­ტრო­ლო­გე­ბი მი­ვიდ­ნენ დას­კვნამ­დე, რომ მო­რი­ე­ლი პი­რი­ქით - ხში­რად, ღიად და აშ­კა­რად გა­მო­ხა­ტავს სა­კუ­თარ მო­საზ­რე­ბებს, მა­შინ როცა არ­სე­ბო­ბენ ე.წ. "კდე­მა­მო­სი­ლე­ბის ნი­ღაბს" ამო­ფა­რე­ბუ­ლი ნიშ­ნე­ბი, რო­მელ­თაც გა­ცი­ლე­ბით უფრო გარ­ყვნი­ლი ფან­ტა­ზი­ის უნა­რი და ფა­რუ­ლი რო­მა­ნე­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა გა­აჩ­ნით. თუმ­ცა ამ ყვე­ლა­ფერს "წე­სი­ე­რე­ბის" იმიჯს უკან სა­გულ­და­გუ­ლოდ მა­ლა­ვენ...

კირჩხი­ბი - ამ "მთვა­რე­უ­ლებს" გა­სა­ო­ცა­რი სიღ­რმის ემო­ცი­უ­რი სამ­ყა­რო და ფან­ტა­ზი­ის უნა­რი გა­აჩ­ნი­ათ. კირჩხი­ბი შე­მოვ­ლი­თი გზე­ბის ცოდ­ნის დი­დოს­ტა­ტი და ინ­ტრი­გე­ბის მა­მაა. ამი­ტომ, რო­გორც ქალი, ისე მა­მა­კა­ცი კირჩხი­ბი შე­იძ­ლე­ბა და­ხე­ლოვ­ნე­ბუ­ლი მაც­დუ­ნე­ბე­ლი იყოს, ოღონდ კუ­ლი­სებ­სმიღ­მა და უსაფრ­თხო­ე­ბის მკაც­რი გა­რან­ტი­ით. მა­მა­კაც კირჩხი­ბებს ხში­რად მი­უ­წევთ გული ასა­კით უფ­რო­სი ქა­ლე­ბის­კენ; ქალი კირჩხი­ბე­ბი კი ოს­ტა­ტუ­რად აბა­მენ რო­მანს პა­ტა­რა ბი­ჭებ­თან. ამას­თან ერ­თად, რო­გორც ერთ ისე მე­ო­რე შემ­თხვე­ვა­ში კირჩხი­ბი უმ­წიკ­ვლო მე­ო­ჯა­ხის, ცო­ლის/ქმრის და მო­ქა­ლა­ქის სტა­ტუსს ინარ­ჩუ­ნებს.

ქალ­წუ­ლი - ას­ტრო­ლო­გე­ბი მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ ქალ­წუ­ლი ჩა­კე­ტი­ლი, ასო­ცი­ა­ლუ­რი და ათას­გვა­რი ტი­პის ფო­ბი­ე­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლი ნი­შა­ნია. თუმ­ცა, რაღა თქმა უნდა, ეს ინ­ფორ­მა­ცია არ ვრცელ­დე­ბა ყვე­ლა ინ­დი­ვიდ­ზე, ვინც ამ ზო­დი­ა­ქოს გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა. ქალ­წუ­ლე­ბის ხში­რად ბავ­შვო­ბის ასა­კი­დან ებ­რძვი­ან სი­მორ­ცხვის კომ­პლექსს. ამას­თან ერ­თად, მათ აქვს გა­და­მე­ტე­ბუ­ლად პრე­ტენ­ზი­უ­ლი აღ­ქმა და დე­ტა­ლე­ბის სი­ზუს­ტით ყვე­ლა­ფე­რის ანა­ლი­ზის უნა­რი. შე­სა­ბა­მი­სად, პარტნი­ორს ბევ­რი ქალ­წუ­ლი ჰი­გი­ე­ნუ­რი ნორ­მე­ბის არას­წო­რად დაც­ვის გა­მოც ხში­რად იწუ­ნებს. თუმ­ცა თა­მა­მად შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ თა­ვად მათი ამ "გა­რეგ­ნუ­ლი სი­სუფ­თა­ვის" მიღ­მა, ხში­რად საკ­მა­ოდ გარ­ყვნი­ლი ქვეც­ნო­ბი­ე­რი იმა­ლე­ბა, რო­მელ­საც ქალ­წუ­ლი ფა­რულ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო რო­მა­ნებ­ში ხარ­ჯავს.

თხის რქა - ალ­ბათ ერთ-ერთი, ყვე­ლა­ზე "მძი­მე არ­ტი­ლე­რი­აა" ამ სამს შო­რის. მისი იმი­ჯი, რო­გორც წესი ყო­ველ­თვის უმ­წიკ­ვლოა, ამას­თან ერ­თად სა­შინ­ლად ჯი­უ­ტი და პრინ­ცი­პუ­ლია. შე­სა­ბა­მი­სად, ვე­რა­ვინ მო­ა­ხერ­ხებს მის სა­ხალ­ხოდ "გა­მო­აშ­კა­რა­ვე­ბას" და თუ მო­ა­ხერ­ხებს კი­დეც, თხის რქის შუ­რის­ძი­ე­ბის სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად უნდა ეში­ნო­დეს. ეს ხალ­ხი ყო­ველ­თვის აკონ­ტრო­ლებს ყვე­ლა­ფერს, მათ შო­რის სა­კუ­თარ ფან­ტა­ზი­ას და თავს გარ­ყვნი­ლი ქმე­დე­ბე­ბის უფ­ლე­ბას მხო­ლოდ მა­შინ აძ­ლე­ვენ, როცა დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი არი­ან სი­ტუ­ა­ცი­ის სრულ უსაფრ­თხო­ე­ბა­ში. მა­მა­კაც თხის რქებს მოს­წონთ ოჯახ­ში მკაც­რი ქმრის, ხოლო საყ­ვა­რელ­თან მორ­ჩი­ლი პარტნი­ო­რის თა­მა­ში. ქალი თხის რქე­ბი კი ხში­რად აბა­მენ რო­მა­ნებს ახალ­გაზ­რდა ბი­ჭებ­თან, რო­მელ­თაც ძი­რი­თა­დად ალ­ფონ­სუ­რი ზრახ­ვე­ბი ამოძ­რა­ვებთ, თუმ­ცა თხის რქა სავ­სე­ბით ობი­ექ­ტუ­რად აფა­სებს ამას და პარტნი­ო­რებს "ყი­დუ­ლობს" ისე, რო­გორც სა­სურ­ველ მომ­სა­ხუ­რე­ბას, სარ­ფი­ა­ნი პი­რო­ბე­ბით.
377 ნახვა
30-06-2021, 02:06