X

TOP 5 კაცი, რომელიც არასდროს გიღალატებთ, თუნდაც შიშველმა ქალმა დაუპიროს შეცდენა

მარ­თა­ლია, ქა­ლე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბას, მა­მა­კაც­თა სქე­სის ერ­თგუ­ლე­ბის სა­კი­თხი ერ­თობ ქი­მე­რუ­ლად ეჩ­ვე­ნე­ბა, მაგ­რამ ფაქ­ტია ძლი­ე­რი სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შო­რი­საც გვხვდე­ბი­ან მო­ნო­გა­მი­უ­რი ტი­პა­ჟე­ბი, რო­მელ­თაც საყ­ვა­რე­ლი ქა­ლის ერ­თგუ­ლე­ბა, მარ­თლაც შე­უძ­ლი­ათ ხან­გრძლი­ვი დრო­ის მან­ძილ­ზე. ას­ტრო­ლო­გე­ბის აზ­რით, არ­სე­ბობს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის­გან შემ­დგა­რი ტოპ-ხუ­თე­უ­ლი, რო­მელ­შიც მეტ-ნაკ­ლე­ბად ერ­თგუ­ლი მამ­რე­ბი შე­დი­ან. თუმ­ცა აქვე მინ­და გა­გაფრ­თხი­ლოთ იმის შე­სა­ხე­ბაც, რომ მო­ცე­მუ­ლი სტა­ტის­ტი­კა ზო­გა­დი გახ­ლავთ (მა­მა­კა­ცე­ბი გან­ხი­ლულ­ნი არი­ან, მხო­ლოდ მზის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით), შე­სა­ბა­მი­სადმ ნუ დაგ­ვა­ვი­წყდე­ბა ის ფაქ­ტი, რომ რე­ა­ლუ­რად ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნის ხა­სი­ა­თის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბებს, პი­რა­დი რუკა და მისი ას­პექ­ტე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბებს...

ვერ­ძი - მარ­თა­ლია, ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით დაბ­დე­ბუ­ლი მამ­რე­ბი ერთი შე­ხედ­ვით გა­მო­უს­წო­რე­ბე­ლი მე­ქალ­თა­ნის ან მა­ჩოს შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ტო­ვე­ბენ, მაგ­რამ დას­კვნე­ბის გა­მო­ტა­ნას ნუ იჩ­ქა­რებთ მა­ნამ სა­ნამ თქვენ მას ნამ­დვი­ლად შე­უყ­ვარ­დე­ბით. ვერ­ძი ბუ­ნე­ბით ერ­თგუ­ლია, გა­ნურ­ჩევ­ლად იმი­სა, რო­გო­რი გა­რეგ­ნო­ბით და­ა­ჯილ­დო­ვა იგი ღმერ­თმა. ამას­თან ერ­თად, ეს მა­მა­კა­ცი, სა­შინ­ლად ბავ­შვუ­რი, იდე­ა­ლის­ტი და ეგო­ის­ტია. შე­სა­ბა­მი­სად, მისი ინ­ტე­რე­სის ობი­ექ­ტი ქალი თუ შეს­ძლებს ხან­გრძლი­ვი დრო­ის მან­ძილ­ზე შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს იდუ­მა­ლე­ბა და იყოს მუდ­მი­ვად სა­ინ­ტე­რე­სო მის­თვის, ვერ­ძი არა­სო­დეს გაც­ვლის სხვა­ზე მას.

კურო - მა­მა­კა­ცი კურო სტა­ბი­ლუ­რო­ბის მოყ­ვა­რუ­ლი ადა­მი­ა­ნია. მარ­თა­ლია, რო­გორც ყვე­ლა მამრს ლა­მაზ­მა­ნე­ბის­კენ თვა­ლი ხან­და­ხან მა­საც გა­ურ­ბის, მაგ­რამ კუ­როს აქვს ერთი დიდი სი­სუს­ტე, რო­მე­ლიც მის პი­რად ცხოვ­რე­ბა­სა და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზეც აი­სა­ხე­ბა. საქ­მე იმა­შია, რომ იგი ძა­ლი­ან ძნე­ლად ეგუ­ე­ბა სი­ახ­ლეს. სხვა სი­ტყვე­ბით რომ ვთქვათ, – შეჩ­ვე­უ­ლი ჭირი ურ­ჩევ­ნია შე­უჩ­ვე­ველ ლხინს. ამი­ტომ ძვირ­ფა­სო მან­დი­ლოს­ნე­ბო, თუ იმ­დენს შეს­ძლებთ, რომ ამ კაცს თავი შე­აყ­ვა­როთ (რაც საკ­მა­ოდ ძნე­ლი, რთუ­ლი და ხან­გრძლი­ვი პრო­ცე­სია) მისი მხრი­დან ღა­ლა­ტის შიში ნაკ­ლე­ბად უნდა გქონ­დეთ. ბო­ჩო­ლებს მშობ­ლი­უ­რი მდე­ლო ურ­ჩევ­ნი­ათ, აუთ­ვი­სე­ბელ ია­ლა­ღებს.

ლომი - ლო­მის ზო­დი­ა­ქო გუ­ლით იმარ­თე­ბა. ამი­ტომ მა­მა­კა­ცი ლომი ცხოვ­რე­ბა­ში გუ­ლით ხელ­მძღვა­ნე­ლობს თით­ქმის ყვე­ლა­ფერ­ში, მათ შო­რის, რა თქმა უნდა, სიყ­ვა­რულ­ში. თუმ­ცა, ლო­მის გუ­ლის მო­გე­ბა არ­ცთუ მარ­ტი­ვი საქ­მეა. უბ­რა­ლოდ სა­ჭი­როა, რო­გორც ჭკვი­ან­მა მომ­თვი­ნი­ე­რე­ბელ­მა ცირ­კში, ერთი ორი "სა­ფირ­მო ტრი­უ­კი" აით­ვი­სოთ. ესაა და ეს. ხოლო თუკი ამ კა­ცის გუ­ლის­კენ მი­სას­ვლე­ლი გზა სწო­რად იპოვ­ნეთ, და­მი­ჯე­რეთ, იქ დიდი ხნით მო­გიხ­დე­ბათ გა­ჩე­რე­ბა. უმ­თავ­რე­სი პრინ­ცი­პი რომ­ლი­თაც უნდა იხელ­მძღვა­ნე­ლოთ ლომ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას, არის ის რომ იგი უპი­რო­ბოდ უნდა გა­აღ­მერ­თოთ. თუ დარ­წმუნ­და, რომ თქვენ­თვის ამ­ქვეყ­ნად სამ­ყა­რო მის გარ­შე­მო ბრუ­ნავს, და­მი­ჯე­რეთ, სხვა­ზე არა­სო­დეს გაგცვლით. ამას­თან ერ­თად, იგი ბუ­ნე­ბით ზარ­მა­ცია, შე­სა­ბა­მი­სად, თუკი სახ­ლში ძუ ლომი ეგუ­ლე­ბა, გა­ურ­კვე­ვე­ლი წარ­მო­შო­ბის ფი­სუ­ნი­ებს ნაკ­ლე­ბად და­უ­წყებს დევ­ნას გა­სარ­თო­ბად.

ქალ­წუ­ლი - მა­მა­კა­ცი ქალ­წუ­ლი, არა­მარ­ტო საყ­ვა­რე­ლი ქა­ლის ზო­გა­დად ნივ­თე­ბის, სა­მო­სის და კბი­ლის პას­ტის ერ­თგუ­ლე­ბი­თაც კი გა­მო­ირ­ჩე­ვა. ქალ­წუ­ლე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბას გამ­ძაფ­რე­ბუ­ლი აქვს მე­სა­კუთ­რე­ო­ბის გრძნო­ბა. მათ ასე­ვე ახა­სი­ა­თებთ ბევ­რი რა­მის აჩე­მე­ბა. ამ ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში კი ადა­მი­ა­ნე­ბიც შე­დი­ან. შე­სა­ბა­მი­სად, თუკი ქალ­წულ­მა თავი ქალ­თან კომ­ფორ­ტუ­ლად იგ­რძნო, მი­ეჩ­ვია და აი­ჩე­მა შემ­დგომ­ში მისი ერ­თგუ­ლე­ბის იმე­დი თა­ვი­სუფ­ლად შე­გიძ­ლი­ათ გქონ­დეთ.

მო­რი­ე­ლი - მო­რი­ე­ლი მა­მა­კა­ცე­ბის ქა­რიზ­მა­ტუ­ლო­ბა­სა და სექ­სუ­ა­ლურ ტემ­პე­რა­მენტზე ლე­გენ­დე­ბი და­დის, ალ­ბათ გიკ­ვირთ სა­ი­დან მოხ­ვდნენ ისი­ნი "ერ­თგუ­ლე­ბის ხუ­თე­ულ­ში". მაგ­რამ ნუ და­გა­ვი­წყდე­ბათ, მო­რი­ე­ლი ხა­რისხს ეძებს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, მან თუ ჭეშ­მა­რი­ტად ხა­რის­ხი­ა­ნი ქალი იპოვ­ნა, შე­უძ­ლია თავს ამ უკა­ნას­კნე­ლის ერ­თგუ­ლე­ბაც აი­ძუ­ლოს. თუმ­ცა რომც უღა­ლა­ტოს კი­დეც ფი­ზი­კუ­რი თვალ­საზ­რი­სით, ემო­ცი­უ­რად მო­რი­ე­ლი ერ­თბა­შად ორ ან სამ ქალს იშ­ვი­ა­თად ეჩ­ვე­ვა. ამი­ტომ მისი ხან­მოკ­ლე გა­სე­ირ­ნე­ბის ამ­ბა­ვი, სა­ვა­რა­უ­დოდ მე­უღ­ლის ყუ­რამ­დე არც არა­სო­დეს მი­აღ­წევს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
382 ნახვა
2-07-2021, 01:04