GOGA.TV
"ლომებო, თქვენი დრო დადგა" - აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის: სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული
 • "ლომებო, თქვენი დრო დადგა" - აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის: სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

  ლო­მე­ბო, თქვე­ნი დრო დად­გა. იაქ­ტი­უ­რეთ, მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი თავი, ნიჭი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. მო­გინ­დე­ბათ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის და­წყე­ბა, იმი­ჯის შეც­ვლა. წარ­მა­ტე­ბის­კენ მი­მა­ვალ გზა­ზე წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბებს მარ­ტი­ვად გა­უმკლავ­დე­ბით. მე­ტად დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი უნდა იყოთ და ისე იმოქ­მე­დოთ, რე­პუ­ტა­ცია რომ არ შე­ი­ლა­ხოთ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში მო­აგ­ვა­რეთ ბიზ­ნეს­სა­კი­თხე­ბი. შეხ­ვდით თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს, და­ნიშ­ნეთ საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი. იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი, რომ მი­აღ­წი­ოთ გა­მარ­ჯვე­ბას. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში ჩა­ერ­თვე­ბით საქ­მე­ებ­ში, რაც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბას მო­გი­ტანთ. შე­იძ­ლე­ბა შე­მო­სავ­ლის ახა­ლი წყა­რო გა­მო­გიჩ­ნდეთ. ენერ­გი­უ­ლი და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი კი ხართ, მაგ­რამ ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე სა­კითხს ნუ შე­ე­ჭი­დე­ბით.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  მო­გინ­დე­ბათ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნა, ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა, ბიზ­ნეს­ში - ფი­ნან­სუ­რად ძლი­ე­რი პარტნი­ო­რის მო­ზიდ­ვა. ან შე­იძ­ლე­ბა თქვენს მე­უღ­ლეს გა­უ­უმ­ჯო­ბეს­დეს მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა ან მის­თვის შე­ი­ძი­ნოთ ძვირ­ფა­სი სა­ჩუქ­რე­ბი. 17 აგ­ვის­ტო­დან გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი, მი­მოს­ვლე­ბი ახლო მან­ძილ­ზე. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი უსი­ტყვოდ გა­გი­გებთ ან ერ­თად და­ი­წყებთ მოგ­ზა­უ­რო­ბას.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მო­ი­მა­ტებს შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა, გა­გიჩ­ნე­ბათ მეტი ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბის სურ­ვი­ლი. გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ ამ­ბი­ცი­ურ მიზ­ნებს. ჯან­მრთე­ლო­ბის მხრივ, ფი­ზი­კუ­რად არა­ფე­რი გე­მუქ­რე­ბათ, თუ ცუდი ფიქ­რე­ბით არ გა­ი­წა­მებთ თავს. ეცა­დეთ, ხში­რად ისე­ირ­ნოთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე. ეს­ტუმ­როთ მე­გობ­რებს.

  8 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ მე­ტად უნდა იყოთ მო­მარ­თუ­ლი სა­კუ­თარ თავ­ზე. შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოთ ჩაც­მის სტი­ლი, იმი­ჯი. შე­იძ­ლე­ბა თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში და­ი­წყოს ახა­ლი ეტა­პი, რომ­ლის ინი­ცი­ა­ტო­რიც თა­ვად იქ­ნე­ბით.

  22 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ მეტი ყუ­რა­დღე­ბა და­უთ­მეთ პარტნი­ო­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბებს - საქ­მი­ან­საც და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო­საც. იყა­ვით გუ­ლის­ხმი­ე­რი, დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი მათ მი­მართ. თა­ვად კი გვერ­დით უნდა გყავ­დეთ ადა­მი­ა­ნი, ვი­საც რთულ მო­მენ­ტში მი­მარ­თავთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  120 ნახვა
  22-07-2021, 00:36