GOGA.TV
აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - როგორი იქნება ზაფხულის ბოლო თვე და რა სიახლეები გელით ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში
 • აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - როგორი იქნება ზაფხულის ბოლო თვე და რა სიახლეები გელით ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში

  მი­მოს­ვლე­ბის, კონ­ტაქ­ტე­ბის დრო და­გიდ­გათ. მზად იქ­ნე­ბით ახა­ლი ცოდ­ნის მი­სა­ღე­ბად მისი სხვე­ბის­თვის გა­სა­ზი­ა­რებ­ლად. კარ­გი თვე ელით მწე­რალ, ჟურ­ნა­ლისტ და გიდ ნიშ­ნებს. მოვ­ლე­ნე­ბი სწრა­ფად გან­ვი­თარ­დე­ბა და მო­წყე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ გექ­ნე­ბათ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი, კონ­ტაქ­ტე­ბი. მო­გინ­დე­ბათ გა­და­ად­გი­ლე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა სახ­ლში იშ­ვი­ა­თი სტუ­მა­რი გახ­დეთ. სა­ბუ­თებს შე­ად­გენთ და მო­აგ­ვა­რებთ თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ. თვის ბო­ლოს­კენ მო­გინ­დე­ბათ სა­ო­ჯა­ხო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა გახ­შირ­დეს შინ სტუმ­რე­ბის მი­ღე­ბა. ზო­გი­ერთს მო­გინ­დე­ბათ შინ ყოფ­ნა, წიგ­ნე­ბის კი­თხვა და მუ­სი­კის ან აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბის მოს­მე­ნა. კარგ შე­დეგს მი­ი­ღებთ, თუ სახ­ლის მშე­ნებ­ლო­ბას ან რე­მონტს აპი­რებთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თვის და­სა­წყის­ში გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ შე­მო­სა­ვა­ლი ბი­ნის გა­ქი­რა­ვე­ბით ან დახ­მა­რე­ბა ოჯა­ხი­დან. იზ­რუ­ნებთ ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბა­ზე. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან. შინ ყოფ­ნა უფრო ტკბი­ლი გახ­დე­ბა. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა და­ო­ჯა­ხე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მე­ტად მო­იც­ლით რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლის­თვის. გა­გიჩ­ნდე­ბათ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის სურ­ვი­ლი.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თავს უსაფრ­თხოდ ში­ნა­უ­რულ გა­რე­მო­ში იგ­რძნობთ. თა­ვა­დაც გა­გიჩ­ნდე­ბათ სურ­ვი­ლი, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ ოჯა­ხუ­რი პი­რო­ბე­ბი. რაც შე­ე­ხე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბას, მეტი იმოძ­რა­ვეთ (სუფ­თა ჰა­ერ­ზე), გა­მო­რი­ცხეთ რა­ცი­ო­ნი­დან მძი­მე საკ­ვე­ბი.

  8 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ცვლი­ლე­ბა თქვენს ახლო გა­რე­მოც­ვა­ში, რაც გეგ­მებს შე­გიც­ვლით. კარ­გი პე­რი­ო­დია სწავ­ლის­თვის, გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ექ­სკურ­სი­ებ­სა და ხან­მოკ­ლე ტუ­რებ­ზე და­ი­წყოს სი­ა­რუ­ლი.

  22 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ თვალ­სა­წი­ე­რის გა­ფარ­თო­ე­ბა, სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბა ან უცხო ენის შეს­წავ­ლა მო­გინ­დე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა ბიზ­ნე­სი და­ი­წყოთ უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან ერ­თად. და­ას­რუ­ლეთ სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სე­ბი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  108 ნახვა
  25-07-2021, 00:35