GOGA.TV
"ძირეული ცვლილებების პერიოდი გეწყებათ" - როგორი იქნება ზაფხულის ბოლო თვე თხის რქებისთვის და რა სიახლეები გელით ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში
 • "ძირეული ცვლილებების პერიოდი გეწყებათ" - როგორი იქნება ზაფხულის ბოლო თვე თხის რქებისთვის და რა სიახლეები გელით ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში

  ძი­რე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის პე­რი­ო­დი გე­წყე­ბათ. მო­გინ­დე­ბათ ფსი­ქო­ლო­გი­ა­ში (პი­რად და გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის) უკეთ გარ­კვე­ვა. იმუ­შა­ვეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. მო­ი­მა­ტებს ემო­ცი­უ­რო­ბა, მგრძნო­ბე­ლო­ბა და ეცა­დეთ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­თო­კოთ სა­კუ­თა­რი თავი. კარ­გად იგ­რძნობთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის ენერ­გე­ტი­კას, ან ისი­ნი გა­მო­ავ­ლე­ნენ ნამ­დვილ სა­ხეს.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი ყვე­ლა­ფე­რი ფა­რუ­ლი­სა და სა­ი­დუმ­ლო­სად­მი. დე­ტექ­ტი­უ­რი, მის­ტი­კუ­რი ჟან­რის წიგ­ნე­ბის წა­კი­თხვა გა­გი­ტა­ცებთ ან შე­იძ­ლე­ბა დე­ტექ­ტი­ურ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში გა­ეხ­ვი­ოთ, სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბის­კენ გა­დახ­რით. მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თა­რი თა­ვი­სა და პარტნი­ო­რე­ბის გა­და­კე­თე­ბა. თვის ბო­ლოს გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან, ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ფუ­ლიც კი მი­ი­ღოთ სა­ზღვარ­გა­რე­თი­დან, გა­ემ­გზავ­როთ სა­ზღვარ­გა­რეთ სას­წავ­ლებ­ლად, სა­მუ­შა­ოდ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  მო­გინ­დე­ბათ რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის გაბ­მა უცხო­ელ­თან ან სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს გე­ლით რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სა­ვა­ლი. 17 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ მარ­ტო­ხელ­მა შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ბათ კო­ლე­გას­თან, საქ­მი­ან პარტნი­ორ­თან. აგ­ვის­ტო­ში შან­სი გაქვთ, და­ფი­ნან­სე­ბა მი­ი­ღოთ უცხო­ე­თი­დან. ზო­გი­ერ­თი ოფი­ცი­ა­ლურ ქორ­წი­ნე­ბას გა­და­წყვეტს.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ. მო­გე­მა­ტე­ბათ ოპ­ტი­მიზ­მი, იუ­მო­რის გრძნო­ბა, სი­ცო­ცხლის ხა­ლი­სი. მძაფ­რად გა­ნიც­დით ინ­ტრი­გებს, უსა­მარ­თლო­ბას. სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის გამო პი­რად ცხოვ­რე­ბას გვერ­დზე ნუ ჩა­ა­ჩო­ჩებთ. რაც შე­ე­ხე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბას, თავს თუ გა­უფრ­თხილ­დე­ბით, საფრ­თხე­ე­ბი არ გე­ლით.

  8 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ მო­აგ­ვა­რეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი. გა­და­წყვეტთ ძი­რე­ულ ცვლი­ლე­ბებს და პირ­ველ რიგ­ში, სა­კუ­თარ თავ­ში. უნდა ის­წავ­ლოთ კრი­ზი­სებ­თან გამ­კლა­ვე­ბა. გა­გიმ­რავ­ლა­ფე­როვ­ნდე­ბათ სექ­სუ­ა­ლუ­რი ცხოვ­რე­ბა.

  22 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ მო­აგ­ვა­რეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა ფული მი­ი­ღოთ ადრე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­თვის. გა­და­ხე­დეთ ბი­უ­ჯეტს. აკონ­ტრო­ლეთ შე­მოს­ვალ-გა­სა­ვა­ლი. შან­სი მო­გე­ცე­მათ, შე­ი­ძი­ნოთ ნივ­თი, რის­თვი­საც დიდი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში აგ­რო­ვებ­დით თან­ხას.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  156 ნახვა
  25-07-2021, 00:37