GOGA.TV
ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ვერძებისთვის - ფინანსები, სიყვარული და ჯანმრთელობა
 • ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ვერძებისთვის - ფინანსები, სიყვარული და ჯანმრთელობა

  მეტი დრო და­უთ­მეთ პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. ეს ეხე­ბა საქ­მი­ან­საც და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო­საც. შე­იძ­ლე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში ახა­ლი თვი­სე­ბე­ბი აღ­მო­ა­ჩი­ნოთ და და­აკ­ვირ­დით, რაც არ მო­გე­წო­ნე­ბათ სხვა­ში, გა­მო­ას­წო­რეთ სა­კუ­თარ თავ­ში. ახ­ლობ­ლე­ბის ან უშუ­ა­ლოდ პარტნი­ო­რის დახ­მა­რე­ბით შეძ­ლებთ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ თქვე­ნი პრო­ექ­ტე­ბი, სურ­ვი­ლე­ბი. ეცა­დეთ, გვერ­დით გყავ­დეთ ისე­თი ადა­მი­ა­ნი, ვინც არ გი­ღა­ლა­ტებთ და ვისი იმე­დიც გექ­ნე­ბათ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  საქ­ძმი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბის თვეა. ყური და­უგ­დეთ თქვენ­თვის ავ­ტო­რი­ტე­ტი ადა­მი­ა­ნე­ბის რჩე­ვებს. მნიშ­ვნე­ლო­ვან გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს და­მო­უ­კი­დებ­ლად ნუ მი­ი­ღებთ. დე­ბა­ტებ­ში მხო­ლოდ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რად გან­ვი­თა­რე­ბულ ადა­მი­ა­ნებ­თან ჩა­ერ­თეთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  ეგ­ზო­ტი­კუ­რი ნივ­თე­ბის და კერ­ძე­ბი­სად­მი გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი. შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ უცხო ენის შეს­წავ­ლა, სა­ზღვარ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბა. ან მო­გინ­დეთ თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი, მათ შო­რის, სა­სიყ­ვა­რუ­ლოც. ზო­გი­ერ­თი გა­ა­ბამთ რო­მანს უცხო­ელ­თან. ახალ სიყ­ვა­რულს შე­იძ­ლე­ბა შეხ­ვდეთ მგზავ­რო­ბის, მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ან საქ­მი­ან პარტნი­ორ­თან ერ­თად ვარ­ჯი­ში უკე­თეს შე­დეგს მო­გი­ტანთ. თუმ­ცა, მო­ე­რი­დეთ ზედ­მეტ გა­დაღ­ლას, ზო­მი­ე­რე­ბა და ბა­ლან­სი და­ი­ცა­ვით ყვე­ლა­ფერ­ში. მო­ე­რი­დეთ სტრე­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს, კონ­ფლიქ­ტებს.

  6 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ გა­ერ­კვი­ეთ არ­სე­ბულ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში და მო­ემ­ზა­დეთ ახა­ლი კავ­ში­რე­ბის­თვის. შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ ახალ, ძლი­ერ პარტნი­ორ­თან ერ­თად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ თქვე­ნი იდე­ე­ბი. იყა­ვით მე­გობ­რუ­ლი მტრებ­თა­ნაც კი.

  20 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ გა­ერ­კვე­ვით სა­კუ­თარ სურ­ვი­ლებ­ში, მო­თხოვ­ნებ­ში. ერ­თგვა­რი შე­ჯა­მე­ბა და გა­და­ხედ­ვა მოხ­დე­ბა წინა თვე­ე­ბის. ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბით, რას უნდა მი­აქ­ცი­ოთ ყუ­რა­დღე­ბა წლის ბო­ლომ­დე. მი­ი­ღებთ შე­დეგს ადრე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის­გან.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  103 ნახვა
  16-09-2021, 09:58