GOGA.TV
ზოდიაქოს რომელი ნიშნით იბადებიან ყველაზე პატიოსანი ადამიანები
 • ზოდიაქოს რომელი ნიშნით იბადებიან ყველაზე პატიოსანი ადამიანები

  გვაძ­ლევს, რომ ამა თუ იმ ადა­მი­ა­ნის შე­სა­ხებ მისი და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე მარ­ტი­ვად შე­ვიქ­მნათ წარ­მოდ­გე­ნა. არა­ერთ ქვე­ყა­ნა­შია აპ­რო­ბი­რე­ბუ­ლი ას­ტრო­ლო­გია, რო­გორც კად­რე­ბი­სა და პერ­სო­ნა­ლის შერ­ჩე­ვის სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბა. დიახ, ზუს­ტად ას­ტრო­ლოგს შე­უძ­ლია გი­თხრათ, ის თუ რამ­დე­ნად სა­ი­მე­დო შე­იძ­ლე­ბა იყოს ესა თუ ის ადა­მი­ა­ნი საქ­მე­ში. დღეს გვინ­და ზუს­ტად ასეთ მო­წეს­რი­გე­ბულ და პა­ტი­ო­სან ადა­მი­ა­ნებ­ზე ვი­სა­უბ­როთ და ერ­თად გა­ვარ­კვი­ოთ, ზო­დი­ა­ქოს რო­მე­ლი ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ადა­მი­ა­ნებ­ში ვხვდე­ბით ყვე­ლა­ზე ხში­რად წეს­რი­გი­სად­მი თან­და­ყო­ლილ მიდ­რე­კი­ლე­ბას.

  ვერ­ძი - პლა­ნე­ტა მარ­სი, რო­მე­ლიც ვერ­ძებს ფი­ცხი ხა­სი­ა­თი­თა და მებ­რძო­ლის ბუ­ნე­ბით აჯილ­დო­ებს, მათ­ში ასე­ვე გა­ნა­პი­რო­ბებს იმ თვი­სე­ბას, რომ ვერძს, რო­გორც წესი, ტყუ­ი­ლის თქმა არ შე­უძ­ლია. ამი­ტომ ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი, რო­გორც წესი, მუ­დამ გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან ბავ­შვუ­რი სი­ა­ლა­ლი­თა და გულ­წრფე­ლო­ბით. ვერ­ძი შე­იძ­ლე­ბა იყოს უხე­ში, უტაქ­ტო და მო­უთ­მე­ნე­ლი, თუმ­ცა ში­ნა­გა­ნი სი­სუფ­თა­ვე და პა­ტი­ოს­ნე­ბა ამ ადა­მი­ა­ნებს ყო­ველ­თვის გა­აჩ­ნი­ათ.

  მშვილ­დო­სა­ნი - იუ­პი­ტე­რი, პლა­ნე­ტა, რო­მე­ლიც მშვილ­დოს­ნის ზო­დი­ა­ქოს მარ­თავს ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლებს ანი­ჭებს გა­სა­ო­ცარ დიდსუ­ლოვ­ნე­ბას, სუ­ლი­ე­რე­ბის მა­ღალ დო­ნეს და რა­ინ­დულ სულს. იუ­პი­ტე­რი­ა­ნელ ადა­მი­ანს არ ახა­სი­ა­თებს მეწვრილ­მა­ნე­ო­ბა, ამი­ტომ ტი­პუ­რი მშვილ­დო­სა­ნი წვრილ­მა­ნებ­ზე არა­სო­დეს გა­მო­გე­დევ­ნე­ბათ. იგი დიდსუ­ლო­ვა­ნი და გუ­ლუხ­ვია. არ შე­უძ­ლია გა­ჭირ­ვე­ბუ­ლის­თვის გვერ­დის აქ­ცე­ვა და და­კის­რე­ბულ მო­ვა­ლე­ო­ბას თუკი ცუ­დად ას­რუ­ლებს ყო­ველ­თვის გულ­წრფე­ლად აღი­ა­რებს სა­კუ­თარ შეც­დო­მებს.

  თევ­ზე­ბი - ემო­ცი­უ­რი, გულ­ჩვი­ლი და სენ­სი­ტი­უ­რი თევ­ზე­ბი პლა­ნე­ტა ნეპ­ტუ­ნის მმარ­თვე­ლო­ბა­ში იმ­ყო­ფე­ბი­ან. ამი­ტომ ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნუ­რი თვი­სე­ბე­ბი, გულ­მო­წყა­ლე ხა­სი­ა­თი­თა და კაც­თმოყ­ვა­რე ბუ­ნე­ბა გა­მო­არ­ჩევს სხვე­ბის­გან. თევ­ზე­ბის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი უხა­ლი­სოდ იტყუ­ე­ბი­ან და თუკი გა­რე­მო­ე­ბა მა­ინც აი­ძუ­ლებთ ამას, ჩა­დე­ნილს სა­შინ­ლად გა­ნიც­დი­ან ხოლ­მე.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  111 ნახვა
  19-09-2021, 01:20