GOGA.TV
ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული
 • ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

  გარ­თო­ბი­სა და მხი­ა­რუ­ლე­ბის გან­წყო­ბა­ზე ხართ და გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, ამის მი­ზე­ზი ან ახა­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა გახ­დეს ან გა­იც­ნოთ ადა­მი­ა­ნი, ვინც ცხოვ­რე­ბას დღე­სას­წა­უ­ლად გიქ­ცევთ. გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ ახა­ლი, ორი­გი­ნა­ლუ­რი იდე­ე­ბი, რაც ადრე გქონ­დათ და­გეგ­მი­ლი. აქვე უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ, მო­ე­რი­დეთ აზარტს, ავან­ტი­უ­რას და და­უ­გეგ­მა­ვი ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გმას. გახ­შირ­დე­ბა წვე­უ­ლე­ბებ­ზე დას­წრე­ბის სურ­ვი­ლი ან თა­ვად მო­გინ­დე­ბათ დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის მო­წყო­ბა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  შე­იძ­ლე­ბა ორი­გი­ნა­ლუ­რი იდე­ე­ბი საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ან მისი ხელ­შე­წყო­ბით. ფული ძი­რი­თა­დად სა­ჩუქ­რებ­სა და სი­ურპრი­ზებ­ში და­გე­ხარ­ჯე­ბათ. მო­გინ­დე­ბათ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის ან შვი­ლე­ბის გა­ხა­რე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი ოქ­ტომ­ბე­რი ელით (მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მხრი­და­ნაც) ხე­ლოვ­ნე­ბის, ლი­ტე­რა­ტუ­რის სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლებს.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  პარტნი­ო­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბებს ყვე­ლა­ზე წინ და­ა­ყე­ნებთ. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი მო­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით და­წყვი­ლე­ბა­ზე. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბი - ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. შე­იძ­ლე­ბა ოფი­ცი­ა­ლუ­რად და­ქორ­წი­ნე­ბაც კი გა­და­წყვი­ტოთ. ოჯახ­ში და­ი­სად­გუ­რებს სიმ­შვი­დე და ჰარ­მო­ნია.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მო­ი­მა­ტებს სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბა, ვნე­ბა. მო­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით შექ­მნათ რა­ღაც ახა­ლი, ორი­გი­ნა­ლუ­რი. გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით სპორ­ტში. ნუ უგუ­ლე­ბელ­ყოფთ ორ­გა­ნიზ­მის სიგ­ნალს, თუ გრძნობთ, რომ გა­და­ი­ღა­ლეთ ან რამე გა­წუ­ხებთ, მი­მარ­თეთ სპე­ცი­ა­ლისტს.

  6 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ დას­ვე­ნე­ბის, სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­ბედ­ნი­ე­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა და სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. გახ­შირ­დე­ბა გა­სარ­თობ ად­გი­ლებ­ში გა­მო­ჩე­ნის სურ­ვი­ლი, სა­დაც შე­იძ­ლე­ბა ახალ სიყ­ვა­რულს შეხ­ვდეთ.

  20 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ მო­ე­რი­დეთ კონ­ფლიქტს მე­გობ­რებ­თან, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან და­პი­რის­პი­რე­ბას. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა კავ­ში­რი გა­წყვი­ტოთ კონ­კრე­ტულ ჯგუფ­თან ან გა­და­დოთ შეხ­ვედ­რა სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  77 ნახვა
  24-09-2021, 00:51