GOGA.TV
რა გჭირდებათ წარმატებისთვის ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
 • რა გჭირდებათ წარმატებისთვის ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  ყვე­ლას სხვა­დას­ხვა ტი­პის მო­ტი­ვა­ცია და წი­ნა­პი­რო­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბა. ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, თქვე­ნი მო­ტი­ვა­ცია ცხოვ­რე­ბა­ში წინსვლი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის სხვა­დას­ხვა შე­იძ­ლე­ბა იყოს.

  ასე მა­გა­ლი­თად ვერ­ძის­თვის წარ­მა­ტე­ბის მი­საღ­წე­ვად სა­ჭი­როა ბრძო­ლა და გა­მოწ­ვე­ვე­ბი. თუკი მას რა­ი­მეს დამ­ტკი­ცე­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა აქვს, ის აუ­ცი­ლებ­ლად მი­აღ­წევს წარ­მა­ტე­ბებს.

  კუ­როს­თვის წარ­მა­ტე­ბის მი­საღ­წე­ვად, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სტა­ბი­ლუ­რო­ბა. წინსვლის­თვის მას გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლი ხვა­ლინ­დე­ლი დღე და სიმ­შვი­დე სჭირ­დე­ბა.

  ტყუ­პის­თვის სა­ი­მი­სოდ, რომ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ოს აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის შან­სი. თუკი პრო­ფე­სია რუ­ტი­ნუ­ლია ტყუ­პი ვერ გან­ვი­თარ­დე­ბა.

  კირჩხი­ბის­თვის წინსვლის და ბედ­ნი­ე­რე­ბის შან­სი, სა­კუ­თა­რი ოჯა­ხის კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე გა­დის. თუ კირჩხიბს ოჯა­ხი არ ჰყავს, ის ვე­რა­ფერს მი­აღ­წევს ცხოვ­რე­ბა­ში.

  ლო­მის­თვის წინსვლა გა­მარ­ჯვე­ბას­თან ასო­ცირ­დე­ბა. ამი­ტომ ლომი აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა იყოს მეფე და უნდა ჰქონ­დეს ხელ­ში მარ­თვის სა­და­ვე­ე­ბი.

  ქალ­წუ­ლის­თვის წარ­მა­ტე­ბის გა­სა­ღე­ბი წეს­რი­გი, დის­ციპ­ლი­ნა და შრო­მაა. თუ ეს ადა­მი­ა­ნი სა­სარ­გებ­ლო და და­ფა­სე­ბუ­ლია ყვე­ლა­ფერს მი­აღ­წევს ცხოვ­რე­ბა­ში.

  სას­წო­რის­თვის წარ­მა­ტე­ბის გა­სა­ღე­ბია ურ­თი­ერ­თპა­ტი­ვის­ცე­მა, ჰარ­მო­ნი­უ­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცია, ობი­ექ­ტუ­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა. მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სწო­რი პარტნი­ო­რი და ამ პარტნი­ო­რის მხრი­დან რჩე­ვე­ბი.

  მო­რი­ე­ლის­თვის წარ­მა­ტე­ბის მი­საღ­წე­ვად სა­ჭი­როა სტრა­ტე­გი­უ­ლი აზ­როვ­ნე­ბა. მას სჭირ­დე­ბა ძა­ლა­უფ­ლე­ბა (ოღონდ ფა­რუ­ლი) და იმის ცოდ­ნა, რომ მის გავ­ლე­ნას ემორ­ჩი­ლე­ბი­ან სხვე­ბი.

  მშვი­დო­სა­ნი თავს ბედ­ნი­ე­რად და წარ­მა­ტე­ბუ­ლად გრძნობს, როცა მე­გობ­რე­ბი ახ­ვე­ვია გარს. ვინ­მეს შვე­ლის ან ამ­ხნე­ვებს.

  თხის რქის­თვის წარ­მა­ტე­ბა არის პრო­ფე­სი­უ­ლი წინსვლა და მიღ­წე­ვე­ბი. ეს ადა­მი­ა­ნი მუდ­მი­ვად მუ­შა­ობს თა­ვის თავ­ზე.

  მერ­წყუ­ლის­თვის წარ­მა­ტე­ბაა სი­ახ­ლე­ე­ბი, ახ­ლის შე­მეც­ნე­ბა. მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია იყოს ორი­გი­ნა­ლუ­რი და არა­ვის მსგავ­სი.

  თევ­ზე­ბის­თვის წარ­მა­ტე­ბაა ემო­ცი­უ­რი თან­ხვედ­რა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. ურ­თი­ერ­თო­ბა, რო­მელ­საც მო­აქვს კომ­ფორ­ტი და ძლი­ე­რი პარტნი­ო­რი, რომ­ლის იმე­დიც შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  85 ნახვა
  7-10-2021, 00:42