GOGA.TV
ზოდიაქოს რომელი ნიშნით იბადებიან ყველაზე ინტელექტუალური ადამიანები
 • ზოდიაქოს რომელი ნიშნით იბადებიან ყველაზე ინტელექტუალური ადამიანები

  რომ საკ­მა­რი­სად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი და ერუ­დი­რე­ბუ­ლია. თუმ­ცა, არ­სე­ბობს ინ­ტე­ლექ­ტის კო­ე­ფი­ცი­ენ­ტშიც გან­სხვა­ვე­ბა და ისე­თი ხალ­ხიც მო­ი­ძებ­ნე­ბა, ვი­საც ე.წ. "თან­და­ყო­ლი­ლი ინ­ტე­ლექ­ტი და სიბ­რძნე" გა­აჩ­ნია. ას­ტრო­ლო­გებს მი­აჩ­ნი­ათ, რომ რამ­დე­ნი­მე ნი­შა­ნი, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი გო­ნებ­რი­ვი აქ­ტი­ვო­ბი­თა და შე­მეც­ნე­ბი­თო­ბი­თაა გა­მორ­ჩე­უ­ლი. ამი­ტომ გა­საკ­ვი­რი არაა, რომ ქვე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით ბევ­რი ვუნ­დერ­კინ­დი და სა­კუ­თა­რი გო­ნებ­რი­ვი მო­ნა­ცე­მე­ბით გა­მორ­ჩე­უ­ლი პი­როვ­ნე­ბა იბა­დე­ბა.

  ტყუ­პი - ას­ტრო­ლო­გებს მი­აჩ­ნი­ათ, რომ ტყუ­პის ზო­დი­ა­ქოს და ლი­ტე­რა­ტუ­რულ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს შო­რის მჭიდ­რო კავ­ში­რია. მერ­კუ­რი - ამ ნიშ­ნის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა აზ­როვ­ნე­ბის ფორ­მა­სა და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ აქ­ტი­ვო­ბა­ზეა პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი. ამი­ტომ ტყუპს შო­რის ბევრ ლი­ტე­რა­ტორს, მწე­რალს, პუბ­ლი­ცისტს, პო­ლიგ­ლოტს და ჟურ­ნა­ლისტს ვხვდე­ბით. ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი ე.წ. "მა­რადმწვა­ნე სტუ­დენ­ტთა" კა­ტე­გო­რი­ას გა­ნე­კუთ­ვნე­ბი­ან და ცოდ­ნის მი­ღე­ბას ხან­დაზ­მულ ასა­კამ­დე ხა­ლი­სით ახერ­ხე­ბენ.

  მშვილ­დო­სა­ნი - ფი­ლო­სო­ფი­უ­რად მო­აზ­როვ­ნე, მას­შტა­ბუ­რად შორ­სმჭვრე­ტე­ლი ნი­შა­ნია. იუ­პი­ტე­რი, რო­მე­ლიც მშვილ­დოს­ნის ზო­დი­ა­ქოს მარ­თავს, სა­კუ­თარ შვი­ლებს შე­მეც­ნე­ბით ბუ­ნე­ბას, აზ­როვ­ნე­ბის მრა­ვალ­მხრი­ვო­ბას და კარგ ინ­ტუ­ი­ცი­ურ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს ანი­ჭებს. ამ ხალ­ხს შო­რის ბევრ ლექ­ტორს, გუ­რუს და სუ­ლი­ერ მას­წავ­ლე­ბელს ვხვდე­ბით. მარ­თა­ლია, მშვილ­დოს­ნებს ძა­ლი­ან უჭირთ წვრილ­მა­ნებ­ზე კონ­ცენ­ტრა­ცია, მაგ­რამ მათ ამ ნაკლს კარ­გად ავ­სებს ნე­ბის­მი­ერ სფე­რო­ში ინ­ტუ­ი­ცი­უ­რად წვდო­მის უნა­რი და ნიჭი, სა­კუ­თა­რი იდე­ე­ბი და ცოდ­ნა ხალ­ხს ეფექ­ტუ­რად გა­უ­ზი­ა­რონ.

  მერ­წყუ­ლი - მო­მა­ტე­ბუ­ლი გო­ნებ­რი­ვი აქ­ტი­ვო­ბის მქო­ნე, ერ­თობ ექ­სცეტ­რი­კუ­ლი ნი­შა­ნია. ურა­ნი - მერ­წყუ­ლის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა ამ ადა­მი­ა­ნებს ანი­ჭებს ნო­ვა­ტო­რუ­ლი ხედ­ვი­სა და უნი­კა­ლუ­რი იდე­ე­ბის მო­ფიქ­რე­ბის ნიჭს. ის, რა­საც მერ­წყუ­ლი ფიქ­რობს, მო­მავ­ლის გეგ­მე­ბია ამი­ტომ ხში­რად ხდე­ბა, რომ ამ ადა­მი­ა­ნებს გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი უბ­რა­ლოდ სა­სა­ცი­ლოდ იგ­დე­ბენ არას­ტან­დარ­ტუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბის გამო. თუმ­ცა, მერ­წყუ­ლის ჰუ­მა­ნუ­რი ბუ­ნე­ბა კონ­ფლიქტს ან ძალ­მომ­რე­ო­ბას გა­მო­რი­ცხავს. მას არა­სო­დეს უჩ­ნდე­ბა მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა ვინ­მეს უმ­ტკი­ცოს რამე. მთა­ვა­რია, თა­ვად მტკი­ცედ სჯე­რა სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  76 ნახვა
  8-10-2021, 00:55