GOGA.TV
ზოდიაქოს რომელი ნიშნით იბადებიან ყველაზე აუტანელი და-ძმები
 • ზოდიაქოს რომელი ნიშნით იბადებიან ყველაზე აუტანელი და-ძმები

  ალ­ბათ ერთ-ერთი საკ­ვან­ძო სა­კი­თხია ნე­ბის­მი­ე­რი ად­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, ის, თუ რო­გო­რი ხა­სი­ა­თის თვი­სე­ბე­ბი­თაა გა­მორ­ჩე­უ­ლი ეს უკა­ნას­კნე­ლი ხში­რად გა­ნა­პი­რო­ბებს ამინდს ოჯახ­სა და სა­ნა­თე­სა­ო­ში. ასე­ვე თქვენს მშობ­ლებ­თან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას. დღეს გვინ­და ვი­სა­უბ­როთ ზო­დი­ა­ქოს ყვე­ლა­ზე აუ­ტა­ნე­ლი დედ­მა­მიშ­ვი­ლე­ბის სა­მე­ულ­ზე.

  მო­რი­ე­ლი - თუკი თქვე­ნი დედ­მა­მიშ­ვი­ლი მო­რი­ე­ლია, მას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში მარ­ტი­ვი არ იქ­ნე­ბა. იგი ვერ იტანს უც­ნობ ადა­მი­ა­ნებს, ნაკ­ლე­ბად გახ­სნი­ლია ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში და ხში­რად გა­აჩ­ნია სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი, რომ­ლის შე­სა­ხე­ბაც სიკ­ვდი­ლის მუ­ქა­რით ვერ და­აც­დე­ნი­ნებთ ვე­რა­ფერს. მას ძა­ლი­ან ხში­რად აქვს პრობ­ლე­მე­ბი პი­რად­ში და ასე­ვე ინ­ტენ­სი­უ­რად ეტა­ნე­ბა ხოლ­მე ალ­კოჰოლს. ამას­თან ერ­თად მო­რი­ელ­ზე არ ჭრის არა­ნა­ი­რი შე­გო­ნე­ბე­ბი და კე­თი­ლი რჩე­ვა.

  ქალ­წუ­ლი - თუკი თქვე­ნი დედ­მა­მიშ­ვი­ლი ქალ­წუ­ლია, მას ამ­ქვეყ­ნად ყვე­ლა­სა და ყვე­ლა­ფერ­ზე მე­ტად ფული და წეს­რი­გი ეყ­ვა­რე­ბა. შე­საძ­ლე­ბე­ლია მას­თან სტუმ­რო­ბი­სას გული გა­გიწ­ვრი­ლოთ სი­სუფ­თა­ვე­ზე სა­უბ­რით, თეფშს და სა­ფერ­ფლეს კი სა­ათ­ში რვა­ას­ჯერ გა­მო­გიც­ვლით მეტი ეფექ­ტის მო­სახ­დე­ნად. ქრო­ნი­კუ­ლი ვორ­კოჰო­ლი­კო­ბის გამო იგი იშ­ვი­ა­თად გხვდე­ბათ, მას უბ­რა­ლოდ დრო არ აქვს და­სა­ხარ­ჯი უაზ­რო ოჯა­ხუ­რი შეკ­რე­ბე­ბის მო­სა­წყო­ბად და მხო­ლოდ მა­შინ გა­მო­გი­ყოფ ყუ­რა­დღე­ბას, თუკი რამე სე­რი­ო­ზუ­ლად დაგ­ჭირ­დე­ბათ.

  მშვილ­დო­სა­ნი - თუკი თქვე­ნი დედ­მა­მიშ­ვი­ლი მშვილ­დსა­ნია კარ­გად დარ­წმუნ­დით მას სა­ერ­თოდ ახ­სოვს კი რომ თქვენ მისი ნა­თე­სა­ვი (და, ძმა) გე­წო­დე­ბათ? მშვილ­დო­სა­ნი დედ­მა­მიშ­ვი­ლი ხში­რად მი­უწ­ვდო­მე­ლია და სუ­ლაც სხვა ქვე­ყა­ნა­ში, დე­და­მი­წის სულ სხვა წერ­ტილ­ში იმ­ყო­ფე­ბა. თუკი თავს შე­ახ­სე­ნებთ ძა­ლი­ან გა­უ­ხარ­დე­ბა, სა­ჩუქ­რებ­საც ჩა­მო­გი­ტანთ, როცა ჩა­მო­ვა, მაგ­რამ ზედ­მე­ტი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი­თა და ოჯა­ხურ-ნა­თე­სა­უ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბით იგი ძა­ლი­ან იღ­ლე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, თუ არ გინ­დათ უცხო­ე­თი­დან ჩა­მო­სუ­ლი ისევ სად­მე აორ­თქლდეს, ნუ შე­უ­ღო­ნებთ გულს ყუ­რა­დღე­ბით.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  99 ნახვა
  28-11-2021, 00:22