GOGA.TV
იდეალური დედა ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
 • იდეალური დედა ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  რომ თუ ამ­ქვეყ­ნად სა­უ­კე­თე­სო არა კარ­გი დედა მა­ინც არის სა­კუ­თა­რი შვი­ლე­ბის­თვის. თუმ­ცა, ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ დე­დო­ბის ინ­სტინ­ქტი და ბავ­შვებ­თან სა­ერ­თო ენის გა­მო­ნახ­ვის უნა­რი ქალ­ში ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვი­თაა გა­მოკ­ვე­თი­ლი ან პი­რი­ქით შე­სუს­ტე­ბუ­ლი. ამე­რი­კე­ლი ას­ტრო­ლო­გი თრე­ი­სი რო­ჯერ­სი, რო­მელ­მაც პი­რა­დი პრაქ­ტი­კი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე არა­ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო კვლე­ვა ჩა­ა­ტა­რა ქა­ლე­ბის დე­დობ­რი­ვი ინ­სტინ­ქტებ­სა და ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს შო­რის კავ­ში­რის და­სად­გე­ნად მი­იჩ­ნევს, რომ არ­სე­ბობს გარ­კვე­უ­ლი კლა­სი­ფი­კა­ცია ამ მხრივ. დღეს ზუს­ტად ამ სა­ინ­ტე­რე­სო რე­ი­ტინგს გთა­ვა­სობთ.

  დე­დო­ბის­კენ სა­შუ­ა­ლოდ მიდ­რე­კი­ლი აღ­მოჩ­ნდნენ - სას­წო­რის, ქალ­წუ­ლის, ვერ­ძის, კუ­როს, მო­რი­ე­ლის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ქა­ლე­ბი. თრე­ი­სი რო­ჯერ­სი მი­იჩ­ნევს, რომ ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ქალ­ბა­ტო­ნებს შე­სა­ნიშ­ნა­ვი დე­დო­ბის გა­წე­ვა შე­უძ­ლი­ათ პა­ტა­რას­თვის, თუმ­ცა იმ შემ­თხვე­ვა­ში იღე­ბენ სა­კუ­თარ თავ­ზე პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას, როცა სი­ტუ­ა­ცია აი­ძუ­ლებთ ამას. მათი მო­წო­დე­ბა არ არის დე­დო­ბა, თუმ­ცა კარ­გი დე­დის სტა­ტუსს ეს ქა­ლე­ბი მშვე­ნივ­რად არ­თმე­ვენ თავს.

  ნაკ­ლე­ბად არი­ან მიდ­რე­კი­ლი დე­დო­ბის­კენ ან სა­ერ­თო­დაც მიჰ­ყვე­ბი­ან ე.წ. "ჩა­ილ­დფ­რის" პრინ­ციპს ქა­ლე­ბი, რო­მელ­თა ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნიც ლო­მის, მშვილ­დოს­ნის, ტყუ­პის, მერ­წყუ­ლის, თხის რქის ნი­შანს შე­ე­სა­ბა­მე­ბა. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნებს შო­რის და­ბა­დე­ბუ­ლი ქა­ლე­ბი ძალ­ზე ხში­რად გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბუ­ლა­დაც კი ამ­ბო­ბენ უარს დე­დო­ბა­ზე კა­რი­ე­რუ­ლი პერ­სპექ­ტი­ვე­ბის ან ეგო­იზ­მის გამო. ხოლო თუკი გა­რე­მო­ე­ბა მა­ინც აი­ძუ­ლებთ გახ­დნენ დედა, მათი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ბავ­შვებ­თან მე­გობ­რუ­ლი და თა­ნა­ტო­ლუ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბით შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა და ნაკ­ლე­ბად არის ტი­პუ­რი "დე­დაშ­ვი­ლუ­რი".

  და­ბო­ლოს, იდე­ა­ლუ­რი დე­დის სტა­ტუსს აკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბენ ყვე­ლა ას­პექ­ტში კირჩხი­ბი­სა და თევ­ზე­ბის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ქა­ლე­ბი. მათ შო­რის კი კირჩხი­ბი ქალი ჩემ­პი­ო­ნია. იგი არის ჭეშ­მა­რი­ტი დედა ამ სი­ტყვის სა­უ­კე­თე­სო გა­გე­ბით. ხოლო თევ­ზი დედა ყვე­ლა­ზე მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და თავ­გან­წი­რუ­ლია და­ნარ­ჩენ დე­დებს შო­რის. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნებს შო­რის და­ბა­დე­ბულ ქა­ლებს აქვთ ძალა შვი­ლე­ბის ინ­ტე­რე­სებს სა­კუ­თა­რი ინ­ტე­რე­სე­ბი ანაც­ვა­ლონ და მაქ­სი­მუ­მი გა­ი­ღონ პა­ტა­რა ადა­მი­ა­ნე­ბის სა­კე­თილ­დღე­ოდ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  57 ნახვა
  13-01-2022, 01:52