GOGA.TV
თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კირჩხიბებისთვის
 • თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კირჩხიბებისთვის

  გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. მო­გინ­დე­ბათ თვი­თა­ნა­ლი­ზი. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა გა­გი­ტა­ცოთ მის­ტი­კამ, ფსი­ქო­ლო­გი­ამ ოკულ­ტურ­მა მეც­ნი­ე­რე­ბებ­მა. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ თვით­გან­ვი­თა­რე­ბა, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. აგ­რეთ­ვე, ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა ფორ­მის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  ბევრ დროს და­უთ­მობთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. აკონ­ტრო­ლეთ ბი­უ­ჯე­ტი. ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ, ეკო­ნო­მი­ის გა­კე­თე­ბა­ში. თე­ბერ­ვალ­ში მო­ე­რი­დეთ ფუ­ლის ფლან­გვას. თუმ­ცა, გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, მი­ი­ღოთ მემ­კვიდ­რე­ო­ბა, და­იბ­რუ­ნოთ ძვე­ლი ვალი. ფული მხო­ლოდ ხა­რის­ხი­ან ნივ­თებ­სა და და პერ­სპექ­ტი­ულ საქ­მე­ებ­ში და­ა­ბან­დეთ. მო­გინ­დე­ბათ რა­ღა­ცის შეც­ვლა. ეს ეხე­ბა სამ­სა­ხურს, საქ­მი­ა­ნო­ბას. ერთი სი­ტყვით, ცვლი­ლე­ბა სა­სი­კე­თოდ წა­გა­დე­ბათ. ზო­გი­ერთს გე­ლით და­წი­ნა­უ­რე­ბა, უფ­რო­სო­ბა და­ა­ფა­სებს. ამას­თან, ენერ­გია მო­ზღვა­ვე­ბუ­ლი გექ­ნე­ბათ და დიდი რა­ო­დე­ნო­ბის საქ­მე­ებ­საც კი მარ­ტი­ვად გა­უმკლავ­დე­ბით. ენ­დეთ ინ­ტუ­ი­ცი­ას, ის გი­კარ­ნა­ხებთ, რა მი­მარ­თუ­ლე­ბით უნდა მი­მარ­თოთ თქვე­ნი ენერ­გია, რომ მი­ზანს მი­აღ­წი­ოთ, ბიზ­ნე­სი გა­ნა­ვი­თა­როთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  გა­გი­ჭირ­დე­ბათ გო­ნე­ბის გულ­თან და­მე­გობ­რე­ბა. პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი სწო­რად უნდა გა­და­ა­ნა­წი­ლოთ. ახალ­გაც­ნო­ბი­ლის­თვის გუ­ლის გა­დაშ­ლა გა­გი­ჭირ­დე­ბათ, ადა­მი­ან­ში დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი უნდა იყოთ, რომ ენ­დოთ. რო­გორც წესი, არ გიყ­ვართ ცვლი­ლე­ბე­ბი, სახ­ლში ყოფ­ნა, შეჩ­ვე­უ­ლი სი­ტუ­ა­ცია გირ­ჩევ­ნი­ათ. იმე­დი უნდა გა­გიც­რუ­ოთ, და­წყვი­ლე­ბა თუ გსურთ, უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ, თე­ბერ­ვალ­ში ვნე­ბი­ა­ნი რო­მა­ნის და­წყე­ბის შან­სი გაქვთ. მაგ­რამ და­ქორ­წი­ნე­ბას ნუ იჩ­ქა­რებთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბის ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში სი­ნა­ზე და ურ­თი­ერ­თგა­გე­ბა და­ი­სად­გუ­რებს. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად გა­ემ­გზავ­რეთ და­სას­ვე­ნებ­ლად, უქ­მე­ე­ბი გა­ა­ტა­რეთ რო­მან­ტი­კუ­ლად. სა­ერ­თო საქ­მე კი­დევ უფრო შე­გა­კავ­ში­რებთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ენერ­გი­უ­ლი და ხა­ლი­სი­ა­ნი ხართ. მი­მარ­თეთ მთე­ლი ენერ­გია მიზ­ნებს გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ზე. ამას­თან, იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი უსაფრ­თხო­ე­ბა­ზე. ტრავ­მე­ბის­გან და­ზღვე­უ­ლი არ ხართ. თუ ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წესს და­ი­ცავთ, მო­ე­რი­დე­ბით ალ­კოჰო­ლის მი­ღე­ბას, არ მი­ირ­თმევთ მავ­ნე საკ­ვებს და ზო­მი­ერ ფი­ზი­კურ აქ­ტი­უ­რო­ბას მი­მარ­თვთ, ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი საფრ­თხე არ გე­მუქ­რე­ბათ.

  პირ­ვე­ლი თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ ყვე­ლა თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა ფი­ნან­სებ­თან იქ­ნე­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. შე­იძ­ლე­ბა დაგ­ჭირ­დეთ მსხვი­ლი თან­ხა გა­და­უ­დე­ბე­ლი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. შე­იძ­ლე­ბა პარტნი­ო­რის ბიზ­ნეს­ში მო­გი­წი­ოთ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბამ. პი­რი­ქი­თაც შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს, შე­იძ­ლე­ბა თქვენ მი­ი­ღოთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი სა­ჩუ­ქა­რი ან მსხვი­ლი თან­ხა.

  16 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ მო­ი­მა­ტებს ხარ­ჯი. გირ­ჩევთ, ფული მხო­ლოდ აუ­ცი­ლებ­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში და­ხარ­ჯოთ, ვა­ლე­ბის აღე­ბამ რომ არ მო­გი­წი­ოთ. პრობ­ლე­მე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბის მიზ­ნით, აკონ­ტრო­ლეთ ხარ­ჯი. იზ­რუ­ნეთ, რომ აი­მაღ­ლოთ თვით­შე­ფა­სე­ბა და გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის პა­ტი­ვის­ცე­მა და­იმ­სა­ხუ­როთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  71 ნახვა
  25-01-2022, 13:29