GOGA.TV
თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ვერძებისთვის
 • თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ვერძებისთვის

  სა­სი­ა­მოვ­ნო თე­ბერ­ვა­ლი და­გიდ­გათ. გან­წყო­ბაც შე­სა­ნიშ­ნა­ვი გექ­ნე­ბათ, ურ­თი­ერ­თო­ბებ­საც და­ა­რე­გუ­ლი­რებთ. გა­იც­ნობთ სა­სი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ა­ნებს, შეხ­ვდე­ბით მათ, ვის­თა­ნაც სა­ერ­თო ინ­ტე­რე­სე­ბი გა­კავ­ში­რებთ. ხან­და­ხან ისე­თი სიმ­შვი­დე და­ი­სად­გუ­რებს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში, რომ მო­გე­წყი­ნე­ბათ კი­დეც. გა­მო­ნა­ხეთ დრო სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლა­დაც.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  მო­ი­მა­ტებს აქ­ტი­უ­რო­ბის სურ­ვი­ლი. ახა­ლი, კრე­ა­ტი­უ­ლი იდე­ე­ბი და­გე­ბა­დე­ბათ და თუ კარ­გად და­გე­გავთ, მათ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­საც შეძ­ლებთ. მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი პო­პუ­ლა­რო­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში. თქვენ მიერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი იდე­ე­ბი წარ­მა­ტე­ბა­სა და პო­პუ­ლა­რო­ბას მო­გი­ტანთ. კო­ლე­გე­ბი ხში­რად მოგ­მარ­თა­ვენ რჩე­ვის­თვის. გა­და­ხე­დეთ მიზ­ნებს, პრი­ო­რი­ტე­ტებს, და­გეგ­მეთ მო­მა­ვა­ლი, რა მი­მარ­თლე­ბით გსურთ გან­ვი­თა­რე­ბა. მო­ე­რი­დეთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას. ნუ აი­ღებთ ვა­ლებს და ნურც სხვებს ასეს­ხებთ ფულს; გან­სა­კუთ­რე­ბით, ახ­ლობ­ლებს. არ ჩა­ერ­თოთ ფი­ნან­სურ მა­ქი­ნა­ცი­ებ­ში. გაფრ­თხილ­დით, არ და­კარ­გოთ ფული, არა­ვინ ჩა­გით­რი­ოთ სა­ეჭ­ვო გა­რი­გე­ბებ­ში.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თვის და­სა­წყის­ში გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა და შე­იძ­ლე­ბა და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სა­ვა­ლიც კი გა­გიჩ­ნდეთ. თუ დი­ლი­დან სა­ღა­მომ­დე სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­ში იქ­ნე­ბით ჩაფ­ლუ­ლი და საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­თვის დრო არ დაგ­რჩე­ბათ, უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს ვერ­სად გა­ექ­ცე­ვით. იყა­ვით მზრუნ­ვე­ლი, ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებს არ გირ­ჩევთ კა­მათს მე­უღ­ლეს­თან. ეცა­დეთ, უქ­მე­ე­ბი ერ­თად და რო­მან­ტი­კუ­ლად გა­ა­ტა­როთ. ვერ­სად გა­ექ­ცე­ვით სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას და ეცა­დეთ, ყვე­ლა­ფე­რი წეს­რიგ­ში გქონ­დეთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ზო­მი­ე­რად ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა კარ­გი იქ­ნე­ბა. მო­ე­რი­დეთ ნერ­ვი­უ­ლო­ბას, სტრე­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს. ნუ გა­და­იღ­ლე­ბით გო­ნებ­რი­ვად. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ რე­გუ­ლა­რუ­ლად ივ­ლით ფე­ხით და გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ ძი­ლი­სა და კვე­ბის რე­ჟიმს. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ჩა­ი­ტა­რებთ სხე­უ­ლის გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბელ პრო­ცე­დუ­რებს. იზ­რუ­ნებთ კბი­ლე­ბის, თმის, ფრჩხი­ლე­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­რეგ­ნო­ბის კარ­დი­ნა­ლუ­რად შეც­ვლა გა­და­წყვი­ტოთ.

  პირ­ვე­ლი თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ გახ­შირ­დე­ბა მი­მო­წე­რა, მივ­ლი­ნე­ბა. უნდა მო­ირ­გოთ ლი­დე­რის პო­ზი­ცია. გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით სო­ცი­ა­ლუ­რად. მო­გინ­დე­ბათ მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა.

  16 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ უნდა და­ფიქ­რდეთ დას­ვე­ნე­ბა­ზე. შე­ამ­ცი­რეთ აქ­ტი­უ­რო­ბა, მე­ტად იზ­რუ­ნეთ სა­კუ­თარ თავ­ზე, სუ­ლი­ერ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ ოჯა­ხის, ახ­ლობ­ლე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში. კარ­გი პე­რი­ო­დია მსხვი­ლი პრო­ექ­ტე­ბის და­სას­რუ­ლებ­ლად, მაგ­რამ ახ­ლებს ნუ და­ი­წყებთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  83 ნახვა
  26-01-2022, 13:05