GOGA.TV
TOP სამი ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც ყველაზე ხშირად ირჩევს განქორწინებას
 • TOP სამი ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც ყველაზე ხშირად ირჩევს განქორწინებას

  გა­ნიც­დის და მისი ეს სა­ხეც­ვლი­ლე­ბა, ზო­გი­ერ­თი წყვი­ლის­თვის ხში­რად აბ­სო­ლუ­ტუ­რად მი­უ­ღე­ბე­ლიც კია. ოჯა­ხი ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი სა­მუ­შა­ოა, რო­მელ­საც ორი­ვე მხა­რის მუდ­მი­ვი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა და ლო­ი­ა­ლუ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბა. თუმ­ცა არ­სე­ბო­ბენ ადა­მი­ა­ნე­ბი ვის­თვი­საც სა­კუ­თა­რი პრინ­ცი­პე­ბი გა­ცი­ლე­ბით უფრო მაღ­ლა დგას, ვიდ­რე დან­გრე­უ­ლი ან დან­გრე­ვის პი­რას მი­სუ­ლი პარტნი­ო­რუ­ლი კავ­ში­რის გა­დარ­ჩე­ბის მცდე­ლო­ბაა. თუმ­ცა, ზოგ შემ­თხვე­ვა­ში იქ­ნებ აზ­რიც არ აქვს უკვე გა­ხუ­ნე­ბუ­ლი გრძნო­ბის "რე­ა­ნი­მი­რე­ბას". ას­ტრო­ლო­გებს მი­აჩ­ნი­ათ, რომ არ­სე­ბო­ბენ ნიშ­ნე­ბი ვის­თვი­საც პრინ­ცი­პუ­ლად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სა­კუ­თა­რი ეგოს ჯან­სა­ღი აღ­ქმის შე­ნარ­ჩნე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, მათ­თვის გან­ქორ­წი­ნე­ბა ხში­რად ერ­თა­დერთ სწორ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბად მო­იზ­რე­ბა ხოლ­მე, როცა ურ­თი­ერ­თო­ბა კრი­ზისს გა­ნიც­დის.

  ვერ­ძი – ად­ვი­ლად უყ­ვარ­დე­ბა ვინ­მე. თუმ­ცა აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ერ­თგუ­ლია მა­ნამ, სა­ნამ პარტნი­ო­რის მი­მართ გრძნო­ბებს გა­ნიც­დის. ნუ და­გა­ვი­წყდე­ბათ, ვერ­ძი ცე­ცხლის ნი­შა­ნია – შე­სა­ბა­მი­სად მარ­ტი­ვად აალ­დე­ბა და მარ­ტი­ვად ქრე­ბა. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, თუკი მისი პარტნი­ო­რი გა­მუდ­მე­ბით არ შე­ეც­დე­ბა მის გულ­ში არ­სე­ბუ­ლი გრძნო­ბე­ბის ნაკ­ვერ­ჩხა­ლის გაღ­ვი­ვე­ბას, ვერ­ძი მარ­ტი­ვად და ყო­ველ­გვა­რი ყოყ­მა­ნის გა­რე­შე მი­ი­ღებს გან­ქორ­წი­ნე­ბის შე­სა­ხებ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას. ამ ხალ­ხს მოკ­ლე მეხ­სი­ე­რე­ბა აქვს. შე­სა­ბა­მი­სად, დან­გრე­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის სა­ნაც­ვლოდ ბევ­რი ვერ­ძი მა­ლე­ვე პო­უ­ლობს ახალ, უფრო სა­ინ­ტე­რე­სო ვა­რი­ანტს.

  მშვილ­დო­სა­ნი – რო­გორც წესი, ყო­ველ ჯერ­ზე როცა შეყ­ვა­რე­ბუ­ლია მი­ჩა­ნია, რომ ეს არის "ის ერ­თა­დერ­თი, გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლი და უკა­ნას­კნე­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი", რო­მელ­საც ამა­ოდ ეძებ­და მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა. მშვილ­დო­სა­ნი უდი­დე­სი იდე­ა­ლის­ტია. ამი­ტომ პარტნი­ო­რებს მუ­დამ აი­დე­ა­ლებს, აწერს მათ იმ თვი­სე­ბებს რო­მე­ლიც არ გა­აჩ­ნი­ათ და მარ­ტო­ო­დენ მშვილ­დოს­ნის წარ­მო­სახ­ვის ნა­ყო­ფია, ან ვერ ხე­დავს აშ­კა­რა ნაკლს, რო­მელ­საც გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი მის გუ­ლის სწორს მარ­ტი­ვად ამ­ჩნე­ვენ. თუმ­ცა გა­მო­ფხიზ­ლე­ბის პე­რი­ო­დი როცა დგე­ბა (და ეს აუ­ცი­ლებ­ლად მალე მოხ­დე­ბა) მშვილ­დო­სა­ნი მარ­ტი­ვად მი­დის გან­ქორ­წი­ნე­ბა­ზე. მის­თვის სი­ცო­ცხლე და­უს­რუ­ლე­ბე­ლი პერ­სპექ­ტი­ვე­ბის კა­ლე­ი­დოს­კო­პია. შე­ა­ბა­მი­სად, ღირს კი და­კარ­გოს დრო წარ­სუ­ლის მო­გო­ნე­ბებ­ზე?

  თხის რქა – ყვე­ლა­ზე მე­ტად უჭირს რო­გორც ოჯა­ხის შექ­მნა, ასე­ვე მისი დან­გრე­ვა. თუმ­ცა თუკი საქ­მე სე­რი­ო­ზულ და­პი­რის­პი­რე­ბამ­დე მი­ვი­და თხის რქა უკან­მო­უ­ხე­და­ვად და სა­ბო­ლო­ოდ დას­ვამს წერ­ტილს იქ, სა­დაც ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი მძი­მეს ან მრა­ვალ­წერ­ტილს სვამს, თა­ნაც არა­ერ­თგზის. სა­ტურ­ნით მარ­თულ ამ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს, პა­ლიტ­რა­ში ნა­ხე­ვარ­ტო­ნე­ბი არ გა­აჩ­ნია. ბუ­ნე­ბით სა­ში­ნე­ლი მაქ­სი­მა­ლის­ტია, "ან ყვე­ლა­ფე­რი, ან არა­ფე­რი" ეს მისი დე­ვი­ზია. თუმ­ცა, სა­ნამ სი­ტუ­ა­ცია ჩიხ­ში შევა, თხის რქა ძა­ლი­ან ბევ­რს აი­ტანს და მო­ით­მენს სა­ტურ­ნუ­ლი სი­ჯი­უ­ტით, იმ მო­მენ­ტამ­დე ვიდ­რე პარტნი­ო­რი მის პა­ტივ­მოყ­ვა­რე­ო­ბას ან ოჯა­ხის წევ­რებს არ შე­ე­ხე­ბა. ასეთ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში თხის რქა, ყო­ველ­თვის იქ­ცე­ვა სინ­დი­სი­სა და ტრა­დი­ცი­ე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად – წერ­ტილს სვამს იქ, სა­დაც სა­ჭი­როა, ყვე­ლა­ფე­რი დას­რულ­დეს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  72 ნახვა
  6-05-2022, 15:17