GOGA.TV
როგორ ზრუნავენ სილამაზეზე ზოდიაქოს ნიშნის ქალები
 • როგორ ზრუნავენ სილამაზეზე ზოდიაქოს ნიშნის ქალები

  შო­რის ვხვდე­ბით რო­გორც გა­და­მე­ტე­ბუ­ლად პრან­ჭია, ისე სა­კუ­თა­რი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი იმი­ჯის მი­მართ არ­ცთუ მა­ინ­ცდა­მა­ინც მზრუნ­ველ ინ­დი­ვი­დებს. ზო­გი­ერ­თი ქა­ლის­თვის თა­ვის მოვ­ლა და ჩაც­მა-და­ხურ­ვის სა­კი­თხი ლა­მის იდეა-ფიქ­სად გა­დაქ­ცე­უ­ლი სა­კი­თხია, მა­შინ როცა სხვე­ბი ხში­რად მა­კი­ა­ჟის გა­მო­ყე­ნე­ბა­საც კი მხო­ლოდ დღე­სას­წა­უ­ლებ­ზე თვლი­ან სა­ჭი­როდ... ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ქალი იმის მი­ხედ­ვით თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მელ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზე მო­ევ­ლი­ნა ქვე­ყა­ნად სპე­ცი­ფი­კუ­რად და გან­სხვა­ვე­ბუ­ლად ავ­ლენს მიდ­რე­კი­ლე­ბას თა­ვის მოვ­ლის­კენ...

  ასე მა­გა­ლი­თად ვერ­ძი ქა­ლე­ბი ექ­სპე­რი­მენ­ტის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი არი­ან. ისი­ნი ხში­რად იც­ვლი­ან თმის ფერს და ვარ­ცხნი­ლო­ბას. იმი­ტომ რომ, ვერძს ანა­ტო­მი­უ­რად თავი შე­ე­სა­ბა­მე­ბა სა­მე­დი­ცი­ნო ას­ტრო­ლო­გი­ის მი­ხედ­ვით.

  რაც შე­ე­ხე­ბა კუ­როს ზო­დი­ა­ქოს, ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ქალ­ბა­ტო­ნე­ბი დიდ ყუ­რა­დღე­ბას ანი­ჭე­ბენ სუნს, ამი­ტომ პირ­ველ რიგ­ში სხე­უ­ლი­სა და კა­ნის სი­ჯან­სა­ღე­ზე ზრუ­ნა­ვენ. მათ უყ­ვართ სხვა­დას­ხვა ტი­პის მა­სა­ჟე­ბი და სპა-პრო­ცე­დუ­რე­ბი.

  ტყუ­პი ქა­ლე­ბი იშ­ვი­ა­თად გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან სა­კუ­თარ გა­რეგ­ნო­ბა­ზე ზედ­მე­ტი ზრუნ­ვის მო­თხოვ­ნი­ლე­ბით. მათ აქვთ გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლი შარ­მი, რომ­ლის ხარ­ჯზეც მი­ნი­მა­ლუ­რი კოს­მე­ტი­კაც კი სა­ოც­რად ლა­მა­ზად აჩენს ქალი ტყუ­პის ვი­ზუ­ალს. თუმ­ცა, ისი­ნი დიდი სი­ა­მოვ­ნე­ბით უვ­ლი­ან ხე­ლებ­სა და ფრჩხი­ლებს. მოს­წონთ ფე­რა­დი მა­ნი­კი­უ­რი და ფრენ­ჩი.

  კირჩხი­ბი ქა­ლე­ბი ხში­რად გა­ნიც­დი­ან ჭარ­ბი წო­ნის პრობ­ლე­მას, გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ კიბო კუ­ჭით მარ­თუ­ლი ნი­შა­ნია. მათი დიდი ნა­წი­ლი ცდი­ლობს იზ­რუ­ნოს სი­ლა­მა­ზე­ზე პირ­ველ რიგ­ში ჯან­სა­ღი კვე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით. ბევ­რი კირჩხი­ბი გა­და­მე­ტე­ბუ­ლად უვ­ლის თმას, ხში­რად ბე­ბი­ას რე­ცეპ­ტე­ბით და არა ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი შამ­პუნ-ბალ­ზა­მე­ბით.

  ლომი ქა­ლე­ბი ბუ­ნე­ბით პრან­ჭია ინ­დი­ვი­დე­ბი არი­ან. ამი­ტომ მათ­თვის ძალ­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ვი­ზუ­ა­ლურ იმიჯ­ზე ზრუნ­ვა. სტა­ტის­ტი­კუ­რად დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლია, რომ ეს­თე­ტი­კუ­რი მე­დი­ცი­ნის სი­ახ­ლე­ე­ბით ყვე­ლა­ზე ხში­რად ლო­მე­ბი სარ­გებ­ლო­ბენ. იკე­თე­ბენ კა­ნის გა­და­ჭიმ­ვას, ებ­რძვი­ან ნა­ად­რევ ნა­ო­ჭებს და ცე­ლუ­ლიტს.

  ქალ­წუ­ლი მაქ­სი­მა­ლუ­რი სი­სა­და­ვი­სა და ბუ­ნებ­რი­ო­ბის მომ­ხრეა ყვე­ლა­ფერ­ში. მას უყ­ვარს სა­კუ­თარ სხე­ულ­ზე ზრუნ­ვა და სა­კუ­თარ რჩე­ვებს ან გა­მოც­დი­ლე­ბას სხვებ­საც ახ­ვევს თავს. მი­მარ­თავს რა ათას­გვა­რი ტი­პის დი­ე­ტას, დე­ტოქ­სი­კა­ცი­ის მე­თო­დებს და ა.შ.

  სას­წო­რი სა­ოც­რად პრან­ჭი­აა. მის­თვის ლა­მა­ზი სა­მო­სი, აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი და ზო­გა­დად შო­პინ­გი სა­უ­კე­თე­სო თე­რა­პი­ის კურსს უტოლ­დე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ბით. სას­წო­რი ქა­ლე­ბი ძა­ლი­ან უვ­ლი­ან თავს, ყო­ველ­თვის ლა­მა­ზად და მომ­ხიბ­ვლე­ლად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბი­ან ნე­ბის­მი­ერ ასაკ­ში.

  მო­რი­ე­ლი ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში ერი­დე­ბა ზედ­მეტ გა­დაპ­რან­ჭუ­ლო­ბას. ამის­თვის მას ხში­რად არც დრო აქვს, არც სურ­ვი­ლი. თუმ­ცა მის შემ­თხვე­ვა­ში იდე­ა­ლუ­რი გა­რეგ­ნო­ბის გა­რან­ტი სრულ­ფა­სო­ვა­ნი და ძალ­ზე აქ­ტი­უ­რი სექ­სუ­ა­ლუ­რი ცხოვ­რე­ბაა, რო­მელ­ზეც ქალი მო­რი­ე­ლი არა­სო­დეს ეუბ­ნე­ბა თავს უარს.

  ქალი მშვილ­დო­სა­ნი ორი ტი­პი­საა: ერთი, რო­მელ­საც ბი­ჭუ­რი ჩაც­მუ­ლო­ბი­თა და მიხ­რა-მოხ­რით იც­ნობთ, მე­ო­რე კი სა­ოც­რად დახ­ვე­წი­ლი და პრან­ჭია. მშვილ­დო­სა­ნი ქა­ლე­ბი ფი­ზი­კუ­რი ფორ­მი­სა და სი­ლა­მა­ზის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას სპორ­ტუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბით და მუდ­მი­ვი კარ­გი გან­წყო­ბით ახერ­ხე­ბენ.

  თხის რქა ქა­ლე­ბი რო­გორც წესი ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად მშვენ­დე­ბი­ან და ლა­მაზ­დე­ბი­ან. თხის რქას უყ­ვარს თა­ვის მოვ­ლა. ის გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას ამ მხრივ სა­ხის კან­სა და კბი­ლებს აქ­ცევს. რო­მე­ლიც სხვათ აშო­რის ორი­ვე სქე­სის თხის რქებს ერთ-ერთ სუსტ რგო­ლად აქვთ გა­მოვ­ლე­ნი­ლი ჯან­მრთე­ლო­ბა­ში.

  მერ­წყუ­ლი ქა­ლე­ბი მსგავ­სად ტყუ­პი­სა, არ აქ­ცე­ვენ დიდ ყუ­რა­დღე­ბას თა­ვის მოვ­ლას. მათ­თვის ასე­ვე და­მა­ხა­სი­ა­თებ­ლია სხვა­დას­ხვა ტი­პის ექ­სპე­რი­მენ­ტის სიყ­ვა­რუ­ლი რო­გორც ვარ­ცხნი­ლო­ბის, ისე ზო­გა­დად სა­კუ­თა­რი გა­რეგ­ნო­ბის მი­მართ. ბევ­რი მერ­წყუ­ლი ატა­რებს ტა­ტუს, იპარ­სავს თმას და ა.შ.

  თევ­ზი ქა­ლე­ბი სა­ოც­რად ქა­ლუ­რე­ბი და ნა­ზე­ბი არი­ან. ისი­ნი უდი­დეს მნიშ­ვნე­ლო­ბას ანი­ჭე­ბენ თა­ვის მოვ­ლას. მათ­თვის ასე­ვე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია კოს­მე­ტი­კი­სა და სუ­ნა­მოს კარ­გი არ­ჩე­ვა­ნი. ხში­რად გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად უვ­ლი­ან სა­ხის კანს და ხე­ლებს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  56 ნახვა
  12-05-2022, 00:50