GOGA.TV
ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კუროებისთვის "კარდინალური ცვლილებები გელით საქმიან სფეროში"
 • ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კუროებისთვის "კარდინალური ცვლილებები გელით საქმიან სფეროში"

  მეტი დრო და­უთ­მეთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. გა­მო­ნა­ხეთ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო ან ახა­ლი, მა­ღა­ლა­ნა­ზღა­უ­რე­ბა­დი სამ­სა­ხუ­რი. ზო­გი­ერთს კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით საქ­მი­ან სფე­რო­ში. ზო­გი­ერ­თმა სა­კუ­თარ თავ­ში შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი ნიჭი აღ­მო­ა­ჩი­ნოთ, რაც მა­ტე­რი­ა­ლურ მდგო­მა­რე­ო­ბას გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ. ფული უმ­ჯო­ბე­სია, და­ა­ბან­დოთ, რომ კი­დევ უფრო მეტი სარ­გე­ბე­ლი მი­ი­ღოთ. ან შე­იძ­ლე­ბა ფული ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივთში და­ა­ბან­დოთ. ამას­თან, გაფრ­თხილ­დით, ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის დროს არა­ვინ მო­გა­ტყუ­ოთ.

  ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
  მი­ი­ღებთ სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ას და გა­ა­ნა­ლი­ზეთ მოვ­ლე­ნე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა გან­ხილ­ვის სა­გა­ნი გახ­დეთ, სა­კუ­თარ თავ­ზე ახა­ლი ჭო­რე­ბი გა­ი­გოთ. სამ­სა­ხურ­ში მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი, შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. იყა­ვით მზად თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის­თვის. მე­გობ­რუ­ლი კავ­ში­რე­ბის და­სამ­ყა­რებ­ლად. ნე­ბის­მი­ე­რი რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან მარ­ტი­ვად გა­მო­ნა­ხავთ გა­მო­სა­ვალს. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას, ყვე­ლა­ფე­რი დაკ­ვირ­ვე­ბით წა­ი­კი­თხეთ, სა­ნამ ხელს მო­ა­წერთ. 13 ივ­ნი­სი­დან და­ინ­ტე­რეს­დით პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის გა­ფარ­თო­ე­ბით. გა­დად­გით კარ­გად გა­აზ­რე­ბუ­ლი, და­ფიქ­რე­ბუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი. გა­ჯე­ტე­ბის ყიდ­ვას გირ­ჩევთ მერ­კუ­რის რეტ­როგ­რა­დუ­ლი სვლი­დან გა­მოს­ვლის შემ­დეგ.

  სიყ­ვა­რუ­ლი
  მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი შარ­მი და მიმ­ზიდ­ვე­ლო­ბა; მი­ი­ზი­დავთ სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებს. მო­მა­ვალ პარტნი­ორს მხო­ლოდ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბით ნუ შე­არ­ჩევთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლეს­თან. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბის შან­სი გაქვთ. 23 ივ­ნი­სის შემ­დეგ გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. და­უთ­მეთ მეტი დრო ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბას.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
  ზო­მი­ე­რე­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნეთ კვე­ბი­სას. გირ­ჩევთ, ზო­მი­ე­რად მი­ირ­თვათ ტკბი­ლე­უ­ლი და ფქვი­ლო­ვა­ნი ნა­წარ­მი. გა­ამ­დიდ­რეთ რა­ცი­ო­ნი ხი­ლი­თა და ბოსტნე­უ­ლით. მეტი იმოძ­რა­ვეთ, დი­ლა­ო­ბით ივარ­ჯი­შეთ.

  14 ივ­ნი­სის შემ­დეგ უნდა გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ იმ საქ­მის­გან და ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან, რომ­ლე­ბიც მო­რა­ლუ­რად გფი­ტავთ. ნუ და­ხარ­ჯავთ დროს და ენერ­გი­ას იმ საქ­მე­ებ­ზე, რა­საც თქვენ­თვის სარ­გე­ბე­ლი არ მო­აქვს.

  29 ივ­ნი­სის შემ­დეგ გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი, მი­მოს­ვლა, კონ­ტაქ­ტე­ბი. მი­ი­ღებთ სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ებს, რაც თქვენს სა­სი­კე­თოდ უნდა გა­მო­ი­ყე­ნოთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ახლო ნა­თე­სა­ვებ­თან. ზო­გი­ერ­თი ახალ მე­გობ­რებს გა­ი­ჩენთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  48 ნახვა
  13-05-2022, 14:43