GOGA.TV
ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ტყუპისთვის: "მოერიდეთ ავანტიურას, სარისკო ქმედებებს"
 • ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ტყუპისთვის: "მოერიდეთ ავანტიურას, სარისკო ქმედებებს"

  მო­გე­მა­ტე­ბათ თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა. მე­ტად გა­მო­ავ­ლე­ნეთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბებს; გახ­დე­ბით მე­ტად პრაქ­ტი­კუ­ლი. სა­სურ­ვე­ლის მი­საღ­წე­ვას მო­ე­რი­დეთ ტყუ­ი­ლებ­სა და არას­წო­რი გზით სი­ა­რულს. იყა­ვით სა­მარ­თლი­ა­ნი კონ­კუ­რენ­ტებ­თან. თუ ვინ­მე თქვე­ნი დახ­მა­რებს სურ­ვილს გა­მოთ­ქვამს, უარი არ უთხრათ. ყური და­უგ­დეთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის რჩე­ვებს, კრი­ტი­კა მშვი­დად მი­ი­ღეთ.

  ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
  მო­ი­მა­ტებს აქ­ტი­უ­რო­ბის სურ­ვი­ლი. არ იზარ­მა­ცოთ, გა­აქ­ტი­ურ­დით სა­სურ­ვე­ლის მი­საღ­წე­ვად. სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებს მი­ი­ღებთ და არ გა­უშ­ვათ შან­სი ხე­ლი­დან. თუმ­ცა, გირ­ჩევთ, ახა­ლი საქ­მე­ე­ბი მერ­კუ­რის რეტ­როგ­რა­დუ­ლი სვლი­დან გა­მოს­ვლის შემ­დეგ და­ი­წყოთ. თვის და­სა­წყის­ში მო­ე­რი­დეთ ავან­ტი­უ­რას, სა­რის­კო ქმე­დე­ბებს. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ პირ­ველ დე­კა­და­ში და­ის­ვე­ნებთ, შვე­ბუ­ლე­ბას აი­ღებთ. შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერთ საქ­მი­ან პარტნი­ორ­თან გა­წყვი­ტოთ კავ­ში­რი. შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს თქვე­ნი ფა­რუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა, ან და­ას­რუ­ლოთ საქ­მე, რა­საც ყვე­ლას­გან მა­ლუ­ლად აკე­თებ­დით. 13 ივ­ნი­სი­დან მო­გე­მა­ტე­ბათ ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა, მო­გინ­დე­ბათ ახა­ლი ცოდ­ნის მი­ღე­ბა, ინ­ტე­რე­სე­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა, ახა­ლი მე­გობ­რე­ბის გა­ჩე­ნა. მო­ი­მა­ტებს ლი­დე­რო­ბის სურ­ვი­ლი. ამას­თან, გირ­ჩევთ, დრო და ენერ­გია არაფ­რის­მომ­ცემ საქ­მე­ებ­ზე არ და­ხარ­ჯოთ.

  სიყ­ვა­რუ­ლი
  მო­გინ­დე­ბათ გან­მარ­ტო­ე­ბა, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ფა­რუ­ლი რო­მა­ნი გა­ა­ბათ. ახა­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბე­ბის მი­მართ იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებს მო­გინ­დე­ბათ მეტი დრო­ის ერ­თად, შინ გა­ტა­რე­ბა. ხში­რად მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი წვე­უ­ლე­ბე­ბი. 23 ივ­ნი­სი შემ­დეგ მე­ტად ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი გახ­დე­ბით გა­რეგ­ნო­ბა­ზე, უკე­თე­სო­ბის­კენ შე­გეც­ვლე­ბათ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
  ენერ­გი­უ­ლი და პო­ზი­ტი­უ­რი ხართ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ ძი­ლის რე­ჟიმს, მე­ტად ისე­ირ­ნებთ ფე­ხით სუფ­თა ჰა­ერ­ზე, ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ერ­თად გა­ემ­გზავ­რე­ბით ქა­ლაქ­გა­რეთ, პიკ­ნიკ­ზე. ზო­მი­ე­რად მი­ი­ღეთ მზის აბა­ზა­ნე­ბი. თუ ვარ­ჯიშს გა­და­წყვეტთ, დარ­ბაზს ბუ­ნე­ბა ამ­ჯო­ბი­ნეთ.

  14 ივ­ნი­სის შემ­დეგ ფრთხი­ლად მო­აგ­ვა­რეთ პარტნი­ო­რუ­ლი (საქ­მი­ა­ნი და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო) ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი. ეცა­დეთ, შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ არ­სე­ბუ­ლი კავ­ში­რი, თუ უკი­დუ­რეს ზღვარ­ზე ხართ, ცივი გო­ნე­ბი იმოქ­მე­დეთ.

  29 ივ­ნი­სის შემ­დეგ მეტი დრო და­უთ­მეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­გიჩ­ნდეთ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო ან ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რი. ზო­გი­ერ­თი ფულს მი­ი­ღებთ სა­ჩუქ­რად, შე­ი­ძენთ ნივთს, რო­მელ­ზეც ოც­ნე­ბობ­დით.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  39 ნახვა
  14-05-2022, 14:35