GOGA.TV
ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ლომებისთვის "შეიძლება უცხოეთში გააგრძელოთ საქმიანობა"
 • ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ლომებისთვის "შეიძლება უცხოეთში გააგრძელოთ საქმიანობა"

  მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი პო­პუ­ლა­რო­ბა. მო­გინ­დე­ბათ მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­კა­ვე­ბა, სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­მოვ­ლე­ნა. მთა­ვა­რია, კარ­გი საქ­მე­ე­ბით და­ა­მახ­სოვ­როთ ხალ­ხს თავი. მო­ი­მა­ტებს აქ­ტი­უ­რო­ბა და ოპ­ტი­მის­ტუ­რი გან­წყო­ბა. გა­ა­ფორ­მებთ თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს, ჩა­ერ­თვე­ბით თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტებ­ში. იმი­სათ­ვის, რომ მწვერ­ვალ­ზე ახ­ვი­დეთ, ღირ­სე­უ­ლად უნდა იმოქ­მე­დოთ და შრო­მაც მო­გი­წევთ. ვერც დაბ­რკო­ლე­ბებს გა­ექ­ცე­ვით. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის, ერ­თგუ­ლი მე­გობ­რე­ბის დახ­მა­რე­ბის იმე­დი გქონ­დეთ. თუ მო­ინ­დო­მებთ, ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ან­თან შეძ­ლებთ მო­ლა­პა­რა­კე­ბას.

  ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
  გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან, მე­გობ­რებ­თან. ერ­თად შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ, მაგ­რამ გირ­ჩევთ, მერ­კუ­რის რეტ­როგ­რა­დუ­ლი სვლი­დან გა­მოს­ვლას და­ე­ლო­დოთ და მერე და­ი­წყოთ ახა­ლი საქ­მე­ე­ბი. ენერ­გი­უ­ლი და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი ხართ, გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში მო­ექ­ცე­ვით. იყა­ვით მზად თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის­თვის. ასე უფრო მეტს მი­აღ­წევთ, მაგ­რამ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბიც გა­მო­ავ­ლი­ნეთ, იყა­ვით გუ­ლუხ­ვიც. ზო­გი­ერთს გე­ლო­დე­ბათ ცვლი­ლე­ბე­ბი სამ­სა­ხურ­ში. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ვაჭ­რო­ბის, წარ­მო­ე­ბის სის­ტე­მა­ში ხართ. საქ­მე­ე­ბის გამო გახ­შირ­დე­ბა მივ­ლი­ნე­ბა. ზოგ­მა კი შე­იძ­ლე­ბა უცხო­ეთ­ში გა­აგ­რძე­ლოთ საქ­მი­ა­ნო­ბა. 13 ივ­ნი­სის შემ­დეგ აქ­ტი­უ­რად ჩა­ერ­თეთ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ კონ­ტაქ­ტე­ბი, და­ნიშ­ნეთ საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, და­ი­წყეთ ახ­ლის შეს­წავ­ლა. კარ­გი თვე გე­ლით სა­მეც­ნი­ე­რო სფე­როს წარ­მო­მად­გებ­ლებს. აქ­ტი­უ­რად ჩა­ერ­თეთ დე­ბა­ტებ­ში.

  სიყ­ვა­რუ­ლი
  კა­რი­ე­რუ­ლი სა­კი­თხე­ბიც უნდა მო­აგ­ვა­როთ და სა­სიყ­ვა­რუ­ლოც. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რო­მა­ნი გა­ა­ბათ კო­ლე­გას­თან. ან საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის დახ­მა­რე­ბით მი­აღ­წი­ოთ კა­რი­ე­რულ წინსვლას. მეტი დრო და­უთ­მეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. ერ­თად და­ეს­წა­რით კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს, წვე­უ­ლე­ბებს; ხში­რად გა­მოჩ­ნდით ერ­თად სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში. 23 ივ­ნი­სი შემ­დეგ გახ­შირ­დე­ბა სი­ურპრი­ზე­ბი, მო­უ­ლოდ­ნე­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი. მარ­ტო­ხე­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში გა­მოჩ­ნდე­ბი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა მე­გო­ბარ­თან გა­ა­ბათ რო­მა­ნი.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
  მხნე და ენერ­გი­უ­ლი ხართ. მი­მარ­თეთ თქვე­ნი ენერ­გია საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ გან­წყო­ბას, და­ი­წყებთ დი­ლა­ო­ბით ვარ­ჯიშს, ცურ­ვას. ზო­მი­ე­რე­ბა გმარ­თებთ კვე­ბა­ში. თუ ვარ­ჯიშს ვერ ახერ­ხებთ, ფე­ხით ია­რეთ. თვის ბო­ლოს მო­გინ­დე­ბათ სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბა; უცხო ქვეყ­ნის კულ­ტუ­რის, ტრა­დი­ცი­ე­ბის შეს­წავ­ლა.

  14 ივ­ნი­სის შემ­დეგ მეტი დრო და­უთ­მეთ დას­ვე­ნე­ბას, მე­გობ­რებ­თან ერ­თად დროს ტა­რე­ბას. ნუ და­ი­ვი­წყებთ შე­მოქ­მე­დე­ბით ცხოვ­რე­ბას. გა­იმ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი ცხოვ­რე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გოთ, რომ შვილს ელო­დე­ბით.

  29 ივ­ნი­სის შემ­დეგ გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი, მი­მოს­ვლა. შე­იძ­ლე­ბა დას­ვე­ნე­ბა, სა­ნა­ტო­რი­უმ­ში ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნა გა­და­წყვი­ტოთ. მეტი დრო და­უთ­მეთ სუ­ლი­ერ გან­ვი­თა­რე­ბას. ზო­გი­ერ­თი ამოხ­სნით დიდი ხნის სა­ი­დუმ­ლოს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  50 ნახვა
  21-05-2022, 14:14