GOGA.TV
ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი მერწყულებისთვის "ყველაზე რომანტიკული პერიოდი დგება"
 • ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი მერწყულებისთვის "ყველაზე რომანტიკული პერიოდი დგება"

  აქ­ტი­უ­რი და ოპ­ტი­მის­ტუ­რი ხართ. ცხოვ­რე­ბა­ში უამ­რავ სა­ინ­ტე­რე­სო და პო­ზი­ტი­ურ ადა­მი­ანს მი­ი­ზი­დავთ. თვე სა­სი­ა­მოვ­ნო მოვ­ლე­ნე­ბით, სი­ახ­ლე­ე­ბი­თაა აღ­სავ­სე. თა­ვა­დაც მო­გინ­დე­ბათ გა­ხა­ლი­სე­ბა, ავან­ტი­უ­რა და თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი. გირ­ჩევთ, კე­თილ­გო­ნი­ე­რე­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნოთ; წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში უსი­ა­მოვ­ნო სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში გა­ეხ­ვე­ვით. გა­და­ხე­დეთ პრი­ო­რი­ტე­ტებს, რა არის თქვენ­თვის კომ­ფორ­ტუ­ლი. ხში­რად და­ეს­წა­რით კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს, ექ­სკურ­სი­ებ­სა და პიკ­ნი­კებს. თუ შვი­ლი გა­ყავთ, მეტი დრო და­უთ­მეთ მას. ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ უქ­მე­ე­ბი. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, ფული ლა­ტა­რე­ა­ში მო­ი­გოთ. ამას­თან, გაფრ­თხილ­დით, არ გირ­ჩევთ აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ში ჩარ­თვას.

  ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
  სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად უნდა გა­მო­ნა­ხოთ დრო რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის­თვის. მო­გინ­დე­ბათ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა; საყ­ვა­რე ადა­მი­ან­თან ერ­თად თაფ­ლო­ბის თვის მო­წყო­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა შვე­ბუ­ლე­ბა­ში წას­ვლა გა­და­წყვი­ტოთ. მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­ბი­ნაო პი­რო­ბე­ბის, ოჯა­ხის წევ­რებ­თან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. სა­უ­კე­თე­სო თვეა რე­მონ­ტის და­სა­წყე­ბად. თვის და­სა­წყის­ში შე­იძ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვე­ბის­გან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფორ­მა­ცია მი­ი­ღოთ. შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ ბი­ნის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვა. და­ი­წყებთ სა­ბუ­თე­ბის შეგ­რო­ვე­ბას უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. 13 ივ­ნი­სი­დან მეტი დრო და­უთ­მეთ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ გან­ვი­თა­რე­ბას. აკე­თეთ ის საქ­მე, რაც რე­ა­ლურ სი­ა­მოვ­ნე­ბას გა­ნი­ჭებთ. ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა ძვე­ლი გა­სარ­თო­ბი გა­იხ­სე­ნოთ. და­უთ­მეთ დრო კულ­ტუ­რუ­ლი დო­ნის ამაღ­ლე­ბას. მო­ი­მა­ტებს აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ში ჩარ­თვის სურ­ვი­ლი და შე­იძ­ლე­ბა მო­ი­გოთ კი­დეც. ზო­გი­ერთს გე­ლით მივ­ლი­ნე­ბა და ზოგ­საც მგზავ­რო­ბა სა­ზღვარ­გა­რეთ. საქ­მე­ე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად, რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბაც გე­ლო­დე­ბათ. მეტი თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო გა­ა­ტა­რეთ თქვე­ნი შვი­ლე­ბის გვერ­დით, თი­ნე­ი­ჯე­რებს და­უ­მე­გობ­რდით და და­ეხ­მა­რეთ სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­და­ლახ­ვა­ში.

  სიყ­ვა­რუ­ლი
  ივ­ნის­ში ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი თქვენ­თვის იქ­ნე­ბა ოჯა­ხი, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი და შვი­ლე­ბი. მო­გინ­დე­ბათ ბი­ნა­ში ავე­ჯის გა­და­ად­გი­ლე­ბა, დი­ზა­ი­ნის შეც­ვლა, რე­მონ­ტი. ფული შე­იძ­ლე­ბა ან ნა­თე­სა­ვე­ბის­გან მი­ი­ღოთ, ან კრე­დი­ტი აი­ღოთ. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ზე რო­მან­ტი­კუ­ლი პე­რი­ო­დი დგე­ბა. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ სა­სი­ა­მოვ­ნო გა­რე­მო­ში. 23 ივ­ნი­სის შემ­დეგ მო­ი­ცა­ლეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბის­თვის, პა­ემ­ნე­ბის­თვის. მო­უ­წყვეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს სი­ურპრი­ზე­ბი, გა­ა­ნე­ბივ­რეთ სა­ჩუქ­რე­ბით. ყუ­რა­დღე­ბა და მზრუნ­ვე­ლო­ბა არ მო­აკ­ლოთ შვი­ლებს.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
  არა­ნა­ი­რი გარ­თუ­ლე­ბა არ გე­ლო­დე­ბათ. იმუ­ნი­ტე­ტიც და მა­დაც მშვე­ნი­ე­რი გაქვთ, ენერ­გი­უ­ლიც ხართ. მდგო­მა­რე­ო­ბა რომ არ გა­ირ­თუ­ლოთ, აკონ­ტრო­ლეთ წნე­ვა, გა­ე­სინ­ჯეთ ენ­დოკ­რი­ნო­ლოგს. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ დი­ლა­ო­ბით ივარ­ჯი­შებთ, ცურ­ვა, ვე­ლო­სი­პე­დიც კარ­გია, მაგ­რამ თუ არ გა­და­ა­ჭარ­ბებთ სიჩ­ქა­რეს. ხში­რად ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე. გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი ნა­თე­სა­ვებ­თან, ძველ მე­გობ­რებ­თან, გა­ი­ჩენთ ახ­ლებ­საც; მი­ი­ღებთ სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ებს.

  14 ივ­ნი­სის შემ­დეგ გა­და­ხე­დეთ გეგ­მას, პრი­ო­რი­ტე­ტებს. და­ას­რუ­ლებთ პრო­ექ­ტებს, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას კონ­კრე­ტულ კო­ლექ­ტივ­თან. შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერთ ადა­მი­ან­თან და­ას­რუ­ლოთ მე­გობ­რო­ბა. და­ი­ცა­ვით დის­ტან­ცია საქ­მი­ან პარ­ტი­ო­რებ­თან. არ გირ­ჩევთ კონ­ფლიქტს ახ­ლობ­ლებ­თან.

  29 ივ­ნი­სის შემ­დეგ მე­ტად იზ­რუ­ნეთ სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე - ფი­ზი­კურ და ნერ­ვულ სის­ტე­მა­ზე. და­ი­წყეთ ბრძო­ლა მავ­ნე ჩვე­ვებ­თან. ნუ მი­ა­ტო­ვებთ და­წყე­ბულ საქ­მე­ებს შუა გზა­ზე. ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა მო­ბეზ­რე­ბუ­ლი სამ­სა­ხუ­რის მი­ტო­ვე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  54 ნახვა
  21-05-2022, 14:16