GOGA.TV
ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ტყუპისთვის "გაიმარჯვებთ იქ, სადაც სხვამ მარცხი განიცადა"
 • ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ტყუპისთვის "გაიმარჯვებთ იქ, სადაც სხვამ მარცხი განიცადა"

  მეტი დრო და­უთ­მეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. მო­გინ­დე­ბათ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­როს გა­მო­ნახ­ვა. მიხ­ვდე­ბით, რომ რა­ღაც უნდა და­აგ­როვთ ან ის, რა­საც ფლობთ, მეტ უსაფრ­თხო­ე­ბას სა­ჭი­რო­ებს. და­ა­ბან­დეთ ფული ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივ­თებ­ში. შე­იძ­ლე­ბა სარ­გე­ბე­ლი მი­ი­ღოთ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის­გან.

  ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
  ივ­ლი­სი აქ­ტი­უ­რი თვეა, თვის და­სა­წყი­სი შეხ­ვედ­რე­ბით და კონ­ტაქ­ტე­ბით გექ­ნე­ბათ დატ­ვირ­თუ­ლი; დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი იყა­ვით დო­კუ­მენ­ტე­ბის შედ­გე­ნი­სას. უნდა და­ი­წყოთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა; გა­ა­ფორ­მებთ სარ­ფი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს. სარ­გე­ბელს მი­ი­ღებთ იქ, სა­დაც სხვამ მარ­ცხი გა­ნი­ცა­და. თვის მე­სა­მე დე­კა­დი­დან და­ი­წყეთ სას­წავ­ლო კურ­სებ­ზე სი­ა­რუ­ლი, გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი ახ­ლობ­ლებ­თან და ახლო მან­ძილ­ზე მი­მოს­ვლა. თქვენ­თვის სა­სარ­გებ­ლო საქ­მე­ე­ბი მო­აგ­ვა­რეთ.

  სიყ­ვა­რუ­ლი
  და­უთ­მეთ დრო სა­კუ­თარ თავს, შე­იც­ვა­ლეთ იმი­ჯი, სტი­ლი. მო­ი­მა­ტებს თქვენ­და­მი ყუ­რა­დღე­ბა სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის­გან. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა მო­ინ­დო­მეთ, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა და გაქვთ და­წყვი­ლე­ბის შან­სი. მი­ა­ნი­ჭეთ უპი­რა­ტე­სო­ბა მას, ვის გვერ­დი­თაც თავს და­ცუ­ლად და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლად იგ­რძნობთ. იყა­ვით მზრუნ­ვე­ლი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ. შუა თვი­დან მე­ტად გა­აქ­ტი­ურ­დით მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. იყა­ვით მზად ახა­ლი ნაც­ნო­ბო­ბი­სა და რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის­თვის.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
  მსუ­ბუ­ქი ვარ­ჯი­შე­ბი შე­ას­რუ­ლეთ. არა­ფე­რი ექ­სტრე­მა­ლუ­რი არ და­გეგ­მოთ. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი სა­კუ­თა­რი თა­ვის, შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის, იმუ­ნი­ტე­ტის გა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ზე. მო­ე­რი­დეთ სა­რის­კო და გა­ურ­კვე­ველ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში გახ­ვე­ვას; ალ­კოჰო­ლურ სას­მელს. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ ერ­თგუ­ლი მე­გობ­რე­ბის გვერ­დით.

  13 ივ­ლი­სის შემ­დეგ მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თარ სურ­ვი­ლებ­სა და ში­ნა­გან სამ­ყა­რო­ში გარ­კვე­ვა. შე­იძ­ლე­ბა ცოტა ხნით გან­მარ­ტო­ე­ბა და დას­ვე­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ. მე­ტად იზ­რუ­ნეთ ავ­ტო­რი­ტე­ტის ამაღ­ლე­ბა­ზე და თუ ვინ­მე დახ­მა­რე­ბას შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ, უარი არ უთხრათ.

  28 ივ­ნი­სის შემ­დეგ მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ. მო­ე­რი­დეთ გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბულ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას, ცხა­რე საკ­ვე­ბი­სა და ალ­კო­ჰი­ლის მი­ღე­ბას. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ, თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ცე­ცხლთან და მჭრელ საგ­ნებ­თან. მშვი­დად მი­ი­ღეთ კრი­ტი­კა, არ აჰ­ყვეთ პრო­ვო­კა­ცი­ებს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  150 ნახვა
  16-06-2022, 14:09