GOGA.TV
ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კირჩხიბებისთვის "წარმატება გელით ფინანსური საკითხების მოგვარებისას"
 • ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კირჩხიბებისთვის "წარმატება გელით ფინანსური საკითხების მოგვარებისას"

  მზე თქვენს ნი­შან­შია და უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ. შან­სი გაქვთ, რომ მი­აღ­წი­ოთ სა­სურ­ველს. ერ­თგულ და სა­ი­მე­დო პარტნი­ო­რებ­თან ერ­თად და­ი­წყეთ ახალ საქ­მე­ებ­ზე მუ­შა­ო­ბა. წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით კო­მერ­ცი­ა­ში, სა­ო­ჯა­ხო ბიზ­ნეს­საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ კვე­ბის ან ავე­ჯის წარ­მო­ე­ბის ბიზ­ნეს­ში საქ­მი­ა­ნობთ.

  ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
  წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას, კა­რი­ე­რულ სა­კი­თხე­ში, კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის სფე­რო­ში. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. და­ი­წყეთ საქ­მი­ა­ნო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა, ბიზ­ნე­სის გა­ფარ­თო­ე­ბა. და­ა­ბან­დეთ ფული სა­კუ­თარ თავ­ში, გა­ნათ­ლე­ბა­ში. 5 ივ­ლი­სად მო­ი­მა­ტებს კო­მუ­ნი­კა­ცია, გა­და­ად­გი­ლე­ბა. სა­კუ­თა­რი იდე­ე­ბი გა­ა­ცა­ნით სპონ­სო­რებს, პი­რებს, ვინც ფი­ნან­სუ­რად და­გა­ფი­ნან­სებთ. თვის ბო­ლოს წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით ხე­ლო­ვან კირჩხი­ბებს.

  სიყ­ვა­რუ­ლი
  მო­ი­მა­ტებს რო­მან­ტი­კუ­ლო­ბა, პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის სურ­ვი­ლი. 18 ივ­ლი­სად სიყ­ვა­რუ­ლის პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რა თქვენს ნი­შან­ში იქ­ნე­ბა, გან­წყო­ბა­ში სენ­ტი­მენ­ტა­ლუ­რო­ბა შე­მო­გე­პა­რე­ბათ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ ყო­ფილ­თან შე­რი­გე­ბა, ურ­თი­ერ­თო­ბის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბი იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი არ­სე­ბუ­ლი კავ­ში­რის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე, ერ­თად იზ­რუ­ნეთ ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბა­ზე, ოჯახ­თან ერ­თად და­ის­ვე­ნეთ. თვის ბო­ლოს ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებ­თან, ნუ გახ­დე­ბით აფე­რის­ტე­ბის მსხვერ­პლი. აგ­რეთ­ვე არ გირ­ჩევთ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სამ­კუ­თხის შექ­მნას.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
  უამ­რა­ვი საქ­მე გექ­ნე­ბათ მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი, მაგ­რამ ნურც დას­ვე­ნე­ბას და­ი­ვი­წყებთ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო და ჩა­ი­ტა­რეთ სრუ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო გა­მოკ­ვლე­ვა. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე, ბუ­ნე­ბა­ში.

  13 ივ­ლი­სის შემ­დეგ მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი მგრძნო­ბე­ლო­ბა. აკონ­ტრო­ლეთ ემო­ცი­ე­ბი და ნუ აჰ­ყვე­ბით ში­შებ­სა და შფოთს. მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თა­რი აზ­რის ხმა­მაღ­ლა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წი­ნა­შე წარ­მოთ­ქმა. აქ­ტი­უ­რად ჩა­ერ­თეთ სო­ცი­ა­ლურ აქ­ცი­ებ­ში. გახ­შირ­დე­ბა საქ­მი­ა­ნი და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო შეხ­ვედ­რე­ბი.

  28 ივ­ნი­სის შემ­დეგ მო­გინ­დე­ბათ ლა­მა­ზი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნა სა­კუ­თა­რი თა­ვი­სა და ბი­ნის­თვის შე­ძე­ნა. გა­ი­ნე­ბივ­რეთ თავი შვე­ბუ­ლე­ბით, სიმ­შვი­დით და საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თობთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  140 ნახვა
  16-06-2022, 14:12