GOGA.TV
ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი მშვილდოსნებისთვის "არ დაარღვიოთ ხელშეკრულება, არ ჩაშალოთ მოლაპარაკებები"
 • ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი მშვილდოსნებისთვის "არ დაარღვიოთ ხელშეკრულება, არ ჩაშალოთ მოლაპარაკებები"

  გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლო­ბა გა­მო­ა­ჩი­ნეთ ციფ­რებ­თან და ინ­ფორ­მა­ცი­ებ­თან მუ­შა­ო­ბი­სას. 9 ივ­ლისს თქვე­ნი მმარ­თვე­ლი უპი­რის­პირ­დე­ბა გო­ნე­ბის მმარ­თველ პლან­ტე­ბა მერ­კურს და ეცა­დეთ, არ გა­მოგრჩეთ დე­ტა­ლე­ბი, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წვრილ­მა­ნე­ბი; ცოტა მეტი ძალა და­ა­ტა­ნეთ თავს, რომ კარ­გად გა­ი­გოთ ნათ­ქვა­მი, წა­კი­თხუ­ლი; გა­მო­ი­ტა­ნეთ ობი­ექ­ტუ­რი დას­კვნე­ბი.

  ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
  ივ­ლის­ში არ გირ­ჩევთ სამ­სა­ხუ­რის, საქ­მი­ა­ნო­ბის შეც­ვლას. არ გა­ეხ­ვი­ოთ მკაცრ და რთულ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებ­ში. ნუ შე­ე­ჭი­დე­ბით რთულ პრო­ექ­ტებს. წარ­მა­ტე­ბის მი­საღ­წე­ვად ან დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი იყა­ვით, ან გვერ­დით ერ­თგუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი გყავ­დეთ, ვინც შეც­დო­მე­ბის­გან და­გი­ცავთ. 28 ივ­ლისს კი თქვე­ნი მმარ­თვე­ლი იუ­პი­ტე­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი (უკან­მა­ვა­ლი) ხდე­ბა. მო­გინ­დე­ბათ წე­სე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ წას­ვლა ან სა­ი­დუმ­ლოდ მოქ­მე­დე­ბა. მსგავ­სი მოხ­დე­ბა თქვეს პი­რად ცხოვ­რე­ბა­შიც. უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი თუ არ გსურთ, არ და­არ­ღვი­ოთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა, არ ჩა­შა­ლოთ მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი.

  სიყ­ვა­რუ­ლი
  უამ­რა­ვი სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნი გა­მოჩ­ნდე­ბა მარ­ტო­ხე­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში და ეცა­დეთ, უპი­რა­ტე­სო­ბა ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სოს (მა­ღა­ლი სტა­ტუ­სი, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბა, გუ­ლუხ­ვო­ბა და ა.შ.) მი­ა­ნი­ჭოთ. და­თან­ხმდით მხო­ლოდ ძვი­რად ღი­რე­ბულ სა­ჩუ­ქარს, მხო­ლოდ რო­მან­ტი­კულ პა­ემ­ნებს. ახალ­შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებს მო­გინ­დე­ბათ პარტნი­ო­რის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა, მისი იდე­ა­ლურ­თან მი­ახ­ლო­ე­ბა. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბა ზედ­მე­ტი კრი­ტი­კის გამო არ გა­ი­ფუ­ჭოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლეს­თან. გან­სა­კუთ­რე­ბით 28 ივ­ლი­სის შემ­დეგ, მისი შე­მო­რი­გე­ბა გა­გი­ჭირ­დე­ბათ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
  აკონ­ტრო­ლეთ წყლის სმის რა­ო­დე­ნო­ბა, მი­ი­ღეთ ვი­ტა­მი­ნე­ბი. მო­საფრ­თხი­ლე­ბე­ლი ზო­ნაა წელი და თირკმე­ლე­ბი. ჩა­ი­ტა­რეთ ში­ნა­გა­ნი ორ­გა­ნო­ე­ბის გა­მოკ­ვლე­ვა. თუ ადრე კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი სპე­ცი­ა­ლის­ტის გა­მო­ნახ­ვა გი­ჭირ­დათ, ივ­ლის­ში კომ­პე­ტენ­ტურს შეხ­ვდე­ბით.

  13 ივ­ლი­სის შემ­დეგ ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბით, რისი მიღ­წე­ვა გსურთ მო­მა­ვალ­ში. იყა­ვით გა­აზ­რე­ბუ­ლი და კონ­კუ­რე­ტუ­ლი. ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით რთულ ჩახ­ლარ­თულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს, ყვე­ლაფ­რი­დან გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გა­მოხ­ვალთ. ნუ და­ი­ვი­წყებთ ქველ­მოქ­მე­დე­ბა­საც, და­ეხ­მა­რეთ გა­ჭირ­ვე­ბუ­ლებს.

  28 ივ­ნი­სის შემ­დეგ თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი დრო დგე­ბა - მოგ­ზა­უ­რო­ბის, ახ­ლის შეც­ნო­ბის, ახა­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­ღე­ბის. ყუ­რა­დღე­ბით იყა­ვით დო­კუ­მენ­ტებ­თან, ნივ­თებ­თან. შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­ფორ­მოთ სარ­ფი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  58 ნახვა
  17-06-2022, 14:12