GOGA.TV
ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი თევზებისთვის "ფული სარფიან საქმეში დააბანდეთ, მოერიდეთ თაღლითურ სქემებს"
 • ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი თევზებისთვის "ფული სარფიან საქმეში დააბანდეთ, მოერიდეთ თაღლითურ სქემებს"

  ყვე­ლა ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას იო­ლად გა­უმკლავ­დე­ბით, მთა­ვა­რია, იყოთ საქ­მე­ე­ბის კურ­სში, მი­აქ­ცი­ოთ ყუ­რა­დღე­ბა მი­ნიშ­ნე­ბებს. გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის მო­სა­ძი­ებ­ლად. ნუ აღად­გენთ ურ­თი­ერ­თო­ბას იმ ადა­მი­ა­ნებ­თან, ვინც ერთხელ უკვე გი­ღა­ლა­ტათ (ეს საქ­მე­საც ეხე­ბა და პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბა­საც). ფული მხო­ლოდ სარ­ფი­ან საქ­მე­ში და­ა­ბან­დეთ, აქაც მო­ე­რი­დეთ თაღ­ლი­თურ სქე­მებს. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი და ეცა­დეთ, წი­ნას­წარ გან­ჭვრი­ტოთ მოვ­ლე­ნე­ბი.

  ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
  თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვარ­დე­ბა საქ­მე­ე­ბი, მი­ი­ღებთ სა­სურ­ველ სტა­ტუსს, მფლო­ბე­ლო­ბა­ში გად­მო­გე­ცე­მათ ის, რაც გსურ­დათ. გა­და­ი­ფორ­მეთ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბა ან აღ­ძა­რით სა­სა­მარ­თლო­ში საქ­მე უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის მი­ღე­ბა­ზე. თუ მო­ინ­დო­მებთ, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ შე­მო­სა­ვალს, მი­ი­ღებთ და­მა­ტე­ბით წყა­როს. გან­სა­კუთ­რე­ბით 17 ივ­ლი­სის შემ­დეგ გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ შან­სე­ბი. რთულ საქ­მე­ებ­საც კი იო­ლად მო­აგ­ვა­რებთ. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ სა­ი­დუმ­ლო ინ­ფორ­მა­ცია (პარტნი­ორ­ზე, კონ­კუ­რენტზე, ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა­ზე), რაც მოქ­მე­დე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას გა­გი­ფარ­თო­ებთ.

  სიყ­ვა­რუ­ლი
  ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებ­თან გაფრ­თხილ­დით, ერთი ნახ­ვით შეყ­ვა­რე­ბა კარ­გს არა­ფერს მო­გი­ტანთ. "სიყ­ვა­რუ­ლი რომ დაფ­რი­ნავს" ამას და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლი თევ­ზე­ბი იგ­რძნო­ბენ. თუ ადა­მი­ა­ნის ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბა თვალ­ში გხვდე­ბათ, აღარ გა­აგ­რძე­ლოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა. სხვა­თა შო­რის, უსი­ა­მოვ­ნე­ბით და­წყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა კი შე­იძ­ლე­ბა სიმ­პა­თი­ა­ში, ფლირ­ტში და მერე რო­მან­ში გა­და­ი­ზარ­დოს. ასე­ვე იო­ლად გა­და­აქ­ცევთ მტერს მოყვრად. ამას­თან, მო­ე­რი­დეთ პა­რა­ლე­ლუ­რი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გაბ­მას.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
  მეტი დრო და­უთ­მეთ საყ­რდენ-მა­მოძ­რა­ვე­ბე­ლი აპა­რა­ტის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ და­იკ­ლებთ ზედ­მეტ კი­ლოგ­რა­მებს. 13-27 ივ­ლი­სის პე­რი­ოდ­ში მო­ი­ცი­ლეთ ყვე­ლა­ფე­რი ზედ­მე­ტი.

  13 ივ­ლი­სის შემ­დეგ უკეთ გა­ერ­კვე­ვით სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში, გა­რე­მო­ში. მი­ი­ღებთ სა­ჭი­რო ცნო­ბებს. თუ გსურთ, ჩახ­ლარ­თუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი­დან გა­მოხ­ვი­დეთ, მო­იხ­სე­ნით "ვარ­დის­ფე­რი სათ­ვა­ლე". ნუ აყ­ვე­ბით ცდუ­ნე­ბას, ნუ და­უ­ჯე­რებთ ტკბილ ტყუ­ილს.

  28 ივ­ნი­სის შემ­დეგ მი­ი­ღებთ ყვე­ლა და­კე­ტი­ლი კა­რის გა­სა­ღებს. ჩა­მო­წე­რეთ მიზ­ნე­ბი, რაც გსურთ, რომ აგის­რულ­დეთ. გა­მო­ნა­ხეთ ერ­თგუ­ლი პარტნი­ო­რი, ვის­თან ერ­თა­დაც იმოქ­მე­დებთ. კარ­გი პე­რი­ო­დი გექ­ნე­ბათ ხე­ლო­ვან ნიშ­ნებს, და­ი­წყეთ ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. ზო­გა­დად, ივ­ლი­სი სა­უ­კე­თე­სო თვეა მივ­ლი­ნე­ბის, პრო­ექ­ტე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად და საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის­თვის.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  69 ნახვა
  17-06-2022, 14:14