GOGA.TV
ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ვერძებისთვის "ნუ ჩაერთვებით სარისკო საქმეებში"
 • ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ვერძებისთვის "ნუ ჩაერთვებით სარისკო საქმეებში"

  სა­ინ­ტე­რე­სო თვე გე­ლო­დე­ბათ, იყა­ვით თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბის მთა­ვა­რი გმი­რი. გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი მი­ი­ღეთ და­მო­უ­კი­დებ­ლად. გა­აზ­რე­ბუ­ლად და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად იმოქ­მე­დეთ.

  ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
  ივ­ლის­ში თქვე­ნი მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა მარ­სი კუ­რო­ში იქ­ნე­ბა, რაც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მოგ­ცემთ. 5 ივ­ლი­სი­დან მე­ტად გა­უ­მარ­თლებთ მე­წარ­მე­ებს, კო­მერ­სან­ტებს. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი სა­კუ­თა­რი თა­ვის პი­არ­ზე. ეცა­დეთ, ფული არ ფლან­გოთ, მე­ტად და­აგ­რო­ვოთ ან და­ა­ბან­დოთ. მუ­შა­ო­ბი­სას ზო­მი­ე­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლეთ თქვე­ნი ენერ­გია, დრო. აჩ­ქა­რე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა და­მა­ტე­ბი­თი სირ­თუ­ლე­ე­ბი გა­გი­ჩი­ნოთ. ნუ ჩა­ერ­თვე­ბით სა­რის­კო საქ­მე­ებ­ში. კარგ შე­დეგს მი­ი­ღებთ ციფ­რებ­თან მუ­შა­ო­ბი­სას, შე­მოქ­მე­დე­ბის, არ­ქი­ტექ­ტუ­რის, ქან­და­კე­ბის სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი. პირ­ველ დე­კა­და­ში დაკ­ვირ­ვე­ბით მო­აგ­ვა­რეთ უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. ამას­თან, თქვე­ნი მმარ­თვე­ლე­ბის მარ­სი პლუ­ტო­ნის ას­პექ­ტი მო­გი­წო­დებთ იყოთ მაქ­სი­მა­ლუ­რად ფრთხი­ლი. სპორ­ტში, სა­ჭეს­თან, ცივ და ცე­ცხლსას­როლ ია­რა­ღებთ მუ­შა­ო­ბი­სას.

  სიყ­ვა­რუ­ლი
  მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, უჩ­ვე­უ­ლოდ შეხ­ვდე­ბით თქვენს სიყ­ვა­რულს. შემ­თხვე­ვით არა­ფე­რი ხდე­ბა და თა­ვა­დაც მალე მიხ­ვდე­ბით, რომ და­უ­ვი­წყა­რი რო­მა­ნი გე­ლო­დე­ბათ. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებ­მა გა­ამ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნეთ თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბა. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან კონ­ფლიქტს და პრო­ვო­კა­ცი­ას არ გირ­ჩევთ. აი, ახალ­და­წყე­ბულ­მა კავ­შირ­მა კი შე­იძ­ლე­ბა ტოქ­სი­კურ ზე­წო­ლას ვერ გა­უძ­ლოს და და­შო­რე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ. თუ ივ­ლისს ზედ­მე­ტი უსი­ა­მოვ­ნე­ბის გა­რე­შე გა­ა­ტა­რებთ, იდე­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რი გყო­ლი­ათ გვერ­დით.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
  მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­ნე­ბივ­რე­ბა გემ­რი­ე­ლი კერ­ძე­ბით, მა­სა­ჟით. თუ ზედ­მე­ტი კი­ლოგ­რა­მე­ბის აკ­რე­ფა არ გსურთ, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა ვარ­ჯი­ში, აქ­ტი­უ­რო­ბა. თუ შვე­ბუ­ლე­ბას აპი­რებთ, უპი­რა­ტე­სო­ბა მთი­ან რე­გი­ონს მი­ა­ნი­ჭეთ. 28 ივ­ლი­სი­დან ჩა­ი­ტა­რეთ სრუ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო კვლე­ვა. ამა­ვე პე­რი­ო­დი­დან მო­უფრ­თხილ­დით გულს, ძვლო­ვან სის­ტე­მას.

  13 ივ­ლი­სის შემ­დეგ მო­გინ­დე­ბათ ბი­ნა­ში რე­მონ­ტის გა­კე­თე­ბა ან სახ­ლის მშე­ნებ­ლო­ბა, სა­ცხოვ­რებ­ლის კე­თილ­მო­წყო­ბა. ნუ მო­ექ­ცე­ვით სხვა­თა გავ­ლე­ნის ქვეშ. თუ ხელ­მძღვა­ნე­ლი ხართ, თა­ნამ­შრომ­ლად აიყ­ვა­ნეთ გა­მოც­დი­ლი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი.

  28 ივ­ლი­სის შემ­დეგ ნუ გა­არ­თუ­ლებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­ცი­ვე­ბა. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს მი­ი­ზი­დავთ; კონ­ტაქ­ტებ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია მკვეთ­რი კონ­ტრას­ტუ­ლო­ბა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  58 ნახვა
  21-06-2022, 01:34