GOGA.TV
ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კუროებისთვის "იყავით ფრთხილი და დაკვირვებული ფინანსური საკითხების მოგვარებისას"
 • ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კუროებისთვის "იყავით ფრთხილი და დაკვირვებული ფინანსური საკითხების მოგვარებისას"

  მე­ტად და­ა­ფა­სეთ ის, რაც გაქვთ. მო­გინ­დე­ბათ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა ძვი­რად ღი­რე­ბულ, ლა­მაზ ნივ­თებ­ში. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან, კლი­ენ­ტებ­თან, თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა მომ­სა­ხუ­რე­ბის სფე­როს­თა­ნაა კავ­შირ­ში.

  ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
  საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევთ, თუ არ იტყვით უარს სი­ახ­ლე­ებ­ზე. შე­ეც­დე­ბით აით­ვი­სოთ ახა­ლი პროგ­რა­მე­ბი. ეცა­დეთ, გა­მო­ნა­ხოთ სა­ერ­თო ენა საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან, ადა­მი­ა­ნებ­თან, ვის­თა­ნაც აპი­რებთ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას. ად­ვი­ლად უნდა შეძ­ლოთ უცხო გა­რე­მო­ში, ახალ კო­ლექ­ტივ­ში ადაპ­ტა­ცია. სირ­თუ­ლე­ებს დიდი ძა­ლის­ხმე­ვის შე­დე­გად გა­და­ლა­ხავთ, მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ეთ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მი. 5 ივ­ლისს თქვენს ნი­შან­ში სტუმ­რად მყო­ფი მარ­სი და ცუ­დად და­უ­პი­რის­პირ­დე­ბა პლუ­ტონს, ამ პე­რი­ოდ­ში მო­ე­რი­დეთ სა­რის­კო საქ­მი­ა­ნო­ბას. იყა­ვით ფრთხი­ლი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ნე­ბის­მი­ე­რი სა­სარ­გებ­ლო ინ­ფორ­მა­ცია, რათა გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ მდგო­მა­რე­ო­ბა. 18 ივ­ლი­სი­დან გა­აქ­ტი­ურ­დით, რომ კომ­ფორ­ტუ­ლი პი­რო­ბე­ბი შე­იქ­მნათ სამ­სა­ხურ­ში, მი­ი­ღოთ მეტი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სარ­გე­ბე­ლი. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ივ­ლი­სი გე­ლო­დე­ბათ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის, აქი­ტექ­ტუ­რის, სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის, მშე­ნებ­ლო­ბის სფე­რო­ში მო­მუ­შა­ვე ნიშ­ნებს.

  სიყ­ვა­რუ­ლი
  სა­უ­კე­თე­სო დროა არ­სე­ბუ­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად და სტა­ბი­ლუ­რო­ბის­თვის. გა­ა­ნე­ბივ­რეთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი ძვირ­ფა­სი სა­ჩუქ­რე­ბით. არ გირ­ჩევთ ეჭ­ვი­ა­ნო­ბას და წარ­სუ­ლი წყე­ნის გახ­სე­ნე­ბას. თუ და­ქორ­წი­ნე­ბა გაქვთ გა­და­წყვე­ტი­ლი 18 ივ­ლი­სის შემ­დეგ და­ნიშ­ნეთ, როცა ვე­ნე­რა მე­ო­ჯა­ხე კირჩხი­ბის ნი­შან­ში გა­და­ვა. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა გა­მო­ი­ჩი­ნეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა, რომ და­წყვილ­დეთ. იყა­ვით მზად ფლირ­ტი­სა და რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის­თვის. თუ ხვდე­ბით, რომ არ­სე­ბუ­ლი კავ­ში­რი სი­ა­მოვ­ნე­ბას არ გა­ნი­ჭებთ, და­უს­ვით წერ­ტი­ლი, ნუ და­ხარ­ჯავთ დრო­სა და ენერ­გი­ას არაფ­რის­მომ­ცემ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
  რაც უფრო მშვი­დი და გა­აზ­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბით, მით მე­ტად იქ­ნე­ბით და­ცუ­ლი საფრ­თხე­ე­ბის­გან და თავ­საც მე­ტად მშვი­დად იგ­რძნობთ. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ ლა­მაზ, ჰარ­მო­ნი­ულ ად­გი­ლებ­ში. ხში­რად მი­ე­ცით სა­კუ­თარ თავს დას­ვე­ნე­ბის, გან­ტვირ­თვის სა­შუ­ა­ლე­ბა. 14 ივ­ლი­სი­დან მო­ე­რი­დეთ გა­რე­მოს მკვეთრ ცვლი­ლე­ბას, გა­ცი­ვე­ბას, ნეს­ტი­ან ად­გი­ლას ყოფ­ნას. რთუ­ლი და მო­საფრ­თხი­ლე­ბე­ლი ორ­გა­ნოა ყელი. 21 ივ­ლი­სი­დან მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­ამ­ცი­რეთ ფი­ზი­კუ­რი და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი დატ­ვირ­თვე­ბი.

  13 ივ­ლი­სის შემ­დეგ ამ­ბი­ცი­ე­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. იყა­ვით მე­ტად მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი და გა­აზ­რე­ბუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დად­გით. გა­გი­მარ­თლებთ იმ საქ­მე­ებ­ში, სა­დაც თქვე­ნი პარტნი­ო­რე­ბი ან გა­მოც­დი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან ან ასა­კით უფ­რო­სე­ბი. მი­ი­ღეთ მათ­გან რჩე­ვე­ბი.

  28 ივ­ლი­სის შემ­დეგ იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ზე. გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი ნა­თე­სა­ვებ­თან. იყა­ვით მზრუნ­ვე­ლი მშობ­ლე­ბის მი­მართ და ხში­რად უმას­პინ­ძლეთ შინ სტუმ­რებს. 29-დან ჩა­ი­ტა­რეთ კოს­მე­ტი­კუ­რი პრო­ცე­დუ­რე­ბი, გა­ნა­ახ­ლეთ გარ­დე­რო­ბი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  53 ნახვა
  22-06-2022, 14:18