GOGA.TV
ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი მორიელებისთვის "რაც უფრო მონდომებული და მობილიზებული იქნებით, მით მეტ წარმატებას მიაღწევთ"
 • ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი მორიელებისთვის "რაც უფრო მონდომებული და მობილიზებული იქნებით, მით მეტ წარმატებას მიაღწევთ"

  უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ, უამ­რა­ვი საქ­მე გექ­ნე­ბათ მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი და შე­იძ­ლე­ბა დას­ვე­ნე­ბის­თვი­საც კი ვერ მო­ი­ცა­ლოთ. ივ­ლის­ში ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რი და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბი უნდა მო­აგ­ვა­როთ. არა­ფე­რი არ გა­და­დოთ მო­მავ­ლის­თვის, ხვა­ლის­თვის. რაც უფრო მონ­დო­მე­ბუ­ლი და მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბით, მით მეტ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევთ. ამას­თან გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი უნდა მი­ი­ღოთ სწრა­ფად და და­ფიქ­რე­ბუ­ლად.

  ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
  გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რუ­ლი ნიჭი. იყა­ვით ლი­დე­რიც და სა­უ­კე­თე­სო შემ­სრუ­ლე­ბე­ლიც. თვის და­სა­წყის­ში ხში­რად მო­გი­წევთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა და ეცა­დეთ, თქვენ­თვის სა­უ­კე­თე­სო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღოთ. გაფრ­თხილ­დით, რომ აჩ­ქა­რე­ბი­სას, არ და­უშ­ვათ შეც­დო­მე­ბი. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ყურს და­უგ­დებთ გა­მოც­დი­ლი კო­ლე­გე­ბის, საქ­მი­ა­ნი პარტნი­ო­რე­ბის რჩე­ვებს. შე­მო­სავ­ლის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მიზ­ნით და­მა­ტე­ბი­თი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა მო­გი­წევთ. რა საქ­მეც არ უნდა გა­ა­კე­თოთ, ეცა­დეთ, არ გა­და­ა­ცი­ლოთ ვა­დას, დათ­ქმულ დროს. ივ­ლი­სის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მო­ი­მა­ტებს კონ­კუ­რენ­ცია და თა­ვა­დაც უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ, რომ შეძ­ლოთ არ­სე­ბუ­ლი პო­ზი­ცი­ის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა და გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით წარ­მოქ­მნილ სირ­თუ­ლე­ებს. ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რუ­ლი ნი­ჭის წყა­ლო­ბით ყვე­ლა­ფერს დაძ­ლევთ. ახლა მოგ­ვა­რე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი ან მი­ღე­ბუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი და­გეხ­მა­რე­ბათ, წლის ბო­ლომ­დე მშვი­დად გა­აგ­რძე­ლოთ ცხოვ­რე­ბა. ნუ გა­მო­ავ­ლენთ ემო­ცი­უ­რო­ბას, იყა­ვით მშვი­დი და გა­აზ­რე­ბუ­ლი. მშვი­დი იყა­ვით საქ­მი­ა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის დრო­საც. არ გა­ამ­წვა­ოთ კონ­ფლიქ­ტი. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ივ­ლი­სი გე­ლით მარ­კე­ტინ­გის, იუ­რისპრუ­დენ­ცი­ის, პო­ლი­ტი­კის სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლებს.

  სიყ­ვა­რუ­ლი
  რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა მო­ი­მა­ტებს. ყვე­ლა ახალ­და­წყე­ბუ­ლი რო­მა­ნი ხან­მოკ­ლე იქ­ნე­ბა, მაგ­რამ და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ მო­ი­მა­ტებს ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა, უნ­დობ­ლო­ბა. ამას­თა­ნა, სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გან­ვი­თარ­დე­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბა პი­როვ­ნე­ბას­თან, რო­მე­ლიც თქვენ­გან ტე­რი­ტო­რი­უ­ლად შორ­საა. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბა ერ­თად და­გეგ­მეთ და მო­აგ­ვა­რეთ რთუ­ლი სა­ო­ჯა­ხო და ბიზ­ნეს­საქ­მე­ე­ბი. დაბ­რკო­ლე­ბე­ბის გა­და­ლახ­ვა კი­დევ უფრო შე­გა­კავ­ში­რებთ. არ გირ­ჩევთ და­პი­რე­ბე­ბის გა­ცე­მას, ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რე­ბას. შე­იძ­ლე­ბა ადა­მი­ან­მა, ვისი იმე­დიც გაქვთ, გული გატ­კი­ნოთ: ვერ აგის­რუ­ლოთ და­ნა­პი­რე­ბი. თუ ასე­თი მოხ­და, და­ფიქ­რდით, გსურთ მო­მა­ვალ­ში მას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გაგ­რძე­ლე­ბა?.. ივ­ლი­სის ბო­ლოს ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ მე­გობ­რე­ბის წრე­ში და­ბა­დე­ბულ კირჩხიბს, თევ­ზებს და მო­რი­ელს. მო­ე­რი­დეთ ლომ­სა და ვერძს. ივ­ლის­ში იყა­ვით ოპ­ტი­მის­ტუ­რად გან­წყო­ბი­ლი, მეტი დრო და­უთ­მეთ სუ­ლი­ე­რად გამ­დიდ­რე­ბას.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
  მხო­ლოდ ფი­ზი­კურ კი არა სუ­ლი­ერ სი­ჯან­სა­ღე­ზეც იზ­რუ­ნეთ. მო­ეშ­ვით წარ­სულ­ში ქექ­ვას, დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბის ძებ­ნას; და­ი­ვი­წყეთ ძვე­ლი წყე­ნა. 2-10 ივ­ლი­სის შუ­ა­ლედ­ში მე­ტად მო­უფრ­თხილ­დით თავს, კბი­ლებს. არ გა­ცივ­დეთ.

  13 ივ­ლი­სის შემ­დეგ მო­უ­ლოდ­ნელ და უჩ­ვე­უ­ლო სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში აღ­მოჩ­ნდე­ბით. შე­იძ­ლე­ბა იპო­ვოთ ის, რა­საც აქამ­დე ეძებ­დით (ან შემ­თხვე­ვით აღ­მო­ა­ჩი­ნოთ გა­და­ნა­ხუ­ლი ფული, ძვირ­ფა­სე­უ­ლო­ბა) ან შეხ­ვდეთ დიდი ხნის უნა­ხავ ახ­ლო­ბელს, ყო­ფილ პარტნი­ორს. დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი იყა­ვით დო­კუ­მენ­ტებ­თან მუ­შა­ო­ბი­სას. სა­უ­კე­თე­სო დროა კონ­ფლიქ­ტე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად, გა­ნა­წყე­ნე­ბულ ახ­ლობ­ლებ­თან შე­სა­რი­გებ­ლად.

  28 ივ­ლი­სის შემ­დეგ ნუ მო­კი­დებთ ხელს საქ­მეს, რაც რთუ­ლად გეჩ­ვე­ნე­ბათ, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, მის დას­რუ­ლე­ბას ვერ შეძ­ლებთ ან უკ­მა­ყო­ფი­ლო იქ­ნე­ბით შე­დე­გით. მო­გინ­დე­ბათ გა­რეგ­ნო­ბის შეც­ვლა, რა­საც არ გირ­ჩევთ. უკ­მა­ყო­ფი­ლო იქ­ნებთ ყვე­ლა საქ­მით და ადა­მი­ა­ნით. ნუ გა­არ­თუ­ლებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას მან­დი­ლოს­ნებ­თან.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  132 ნახვა
  23-06-2022, 14:28