GOGA.TV
ფიტნესი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
 • ფიტნესი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  - რო­გორ გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­დეს მომ­ხიბ­ვლე­ლად და რო­გორ მო­ი­ცი­ლოს ზამ­თრის მან­ძილ­ზე დაგ­რო­ვი­ლი კი­ლოგ­რა­მე­ბი. ის, ვინც წე­ლი­წა­დის ნე­ბის­მი­ერ დროს მის­დევს ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წესს, ნაკ­ლე­ბად უჩი­ვის მსგავ­სი ტი­პის პრობ­ლე­მებს. თუმ­ცა, ადა­მი­ა­ნე­ბის დიდ ნა­წილს, მა­ინც გა­აჩ­ნია ზედ­მე­ტი წო­ნის პრობ­ლე­მა, რის გა­მოც ისი­ნი სხვა­დას­ხვა ტი­პის სპორ­ტის სა­ხე­ო­ბას, ვარ­ჯიშს და ფიტ­ნესს მი­მარ­თა­ვენ. ას­ტრო­ლო­გებს მი­აჩ­ნი­ათ, რომ კონ­კრე­ტულ ნი­შანს, ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვის კონ­კრე­ტუ­ლი სა­ხე­ო­ბა შე­ე­ფე­რე­ბა:

  ვერ­ძის­თვის იდე­ა­ლუ­რია: ვე­ლოს­პორ­ტი, ჩოგ­ბურ­თი და სირ­ბი­ლი დი­ლა­ო­ბით.

  კუ­როს ას­ტრო­ლო­გე­ბი ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვის ეტა­პობ­რი­ვად გაზ­რდას ურ­ჩე­ვენ. კარ­გია ძუნ­ძუ­ლით სირ­ბი­ლი, ფა­რი­კა­ო­ბა.

  ტყუ­პი მოქ­ნი­ლი და მოძ­რა­ვია, მას მოს­წონს ჯგუ­ფუ­რი ან წყვილ­ში დატ­ვირ­თვის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე სპორ­ტის სა­ხე­ო­ბე­ბი. კარ­გია ბად­მინ­ტო­ნის თა­მა­ში, ფრენ­ბურ­თი.

  კირჩხი­ბის­თვის ას­ტრო­ლო­გებს მი­სა­ღე­ბად ნე­ბის­მი­ე­რი სპორ­ტის სა­ხე­ო­ბა მი­აჩ­ნი­ათ, რო­მე­ლიც წყალ­თა­ნაა კავ­შირ­ში. იდე­ა­ლუ­რია პლაჟს ფეხ­ბურ­თი, ზღვის პი­რას რბე­ნა და რაც ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, დი­ლა­ო­ბით მე­დი­ტა­ცია დღის ენერ­გი­უ­ლად გა­სა­ტა­რებ­ლად.

  ლო­მის­თვის სა­კუ­თარ სხე­ულს და გა­რეგ­ნულ მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბას უდი­დე­სი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს. ას­ტრო­ლო­გე­ბი ურ­ჩე­ვენ ლო­მებს და­კავ­დნენ კი­კბოქ­სინ­გით, ბო­დი­ბილ­დინ­გით ან სხვა მსგავ­სი ტი­პის სპორ­ტუ­ლი სა­ხე­ო­ბით, რათა სხე­უ­ლი იდე­ა­ლურ ფორ­მა­ში ჰქონ­დეთ და ჭეშ­მა­რი­ტად "მე­ფუ­რად" გა­მო­ი­ყუ­რე­ბოდ­ნენ.

  ქალ­წუ­ლე­ბი თავ­გა­დაკ­ლუ­ლად ზრუ­ნა­ვენ სა­კუ­თა­რი სხე­უ­ლის ფი­ზი­კურ სი­ჯან­სა­ღე­ზე. მათ­თვის იდე­ა­ლუ­რია სუნ­თქვი­თი ვარ­ჯი­შე­ბი, სირ­ბი­ლი, ბა­ტუტ­ზე ხტო­მა.

  სას­წორი დახ­ვე­წი­ლი და კომ­ფორ­ტის მოყ­ვა­რუ­ლი ნი­შა­ნია, თუმ­ცა ხში­რად სუქ­დე­ბა ტკბი­ლე­უ­ლის სიყ­ვა­რუ­ლის გამო. მის­თვის კარ­გია გოლ­ფის თა­მა­ში, ჩოგ­ბურ­თი და ფრენ­ბურ­თი.

  მო­რი­ე­ლი ბუ­ნე­ბით ექ­სტრე­მა­ლია, ამი­ტომ სპორ­ტუ­ლი დატ­ვირ­თვაც ამ კუ­თხით უნდა შე­არ­ჩი­ოს, მის­თვის იდე­ა­ლუ­რია კლდე­ზე ცოც­ვა, სირ­ბი­ლი რთუ­ლი მარ­შრუ­ტით, მო­ტორ­ბო­ლა.

  მშვილ­დო­სან ი აქ­ტი­უ­რი და მოძ­რა­ვია, მოს­წონს ხე­ტი­ა­ლი და გა­და­ად­გი­ლე­ბა. ამი­ტომ სპორ­ტის საყ­ვა­რე­ლი სა­ხე­ო­ბა მის­თვის შე­იძ­ლე­ბა იყოს ცხე­ნით ჯი­რი­თი, ავ­ტო­რა­ლი, ფეხ­ბურ­თი.

  თხის რქას ძვლო­ვან სის­ტე­მა­ზე ზრუნ­ვა ესა­ჭი­რო­ე­ბა. უნდა და­კავ­დეს სპორ­ტის ისე­თი სა­ხე­ო­ბით, რო­მე­ლიც ნაკ­ლებ ტრავ­მუ­ლო­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებს. ას­ტრო­ლო­გე­ბი ურ­ჩე­ვენ თხის რქას, ივარ­ჯი­შოს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად პი­რა­დი მწვრთნე­ლის დახ­მა­რე­ბით.

  მერ­წყუ­ლი გო­ნებ­რი­ვად აქ­ტი­უ­რი, ფი­ზი­კუ­რად კი ძალ­ზე პა­სი­უ­რი ნი­შა­ნია. მის­თვის აზარ­ტუ­ლი იქ­ნე­ბა უძ­ვე­ლე­სი ორ­თაბ­რო­ლის მე­თო­დე­ბის შეს­წავ­ლა, ტრე­ნა­ჟო­რე­ბი, რომ­ლი­თაც კოს­მო­ნავ­ტე­ბი გა­დი­ან ფი­ზი­კუ­რი მომ­ზა­დე­ბის კურსს.

  თევ­ზე­ბი წყლის სტი­ქი­ის ნი­შა­ნია, ამი­ტომ მის­თვის იდე­ა­ლუ­რია სერ­ფინ­გი, წყალ­ბურ­თი ან უბ­რა­ლო, აუზ­ში სი­მაღ­ლი­დან ხტო­მა. მათ არა­ნაკ­ლებ მოს­წონთ იოგა და სხვა­დას­ხვა ტი­პის ვარ­ჯი­ში, რო­მე­ლიც ფსი­ქო­ლო­გი­ურ რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ას გუ­ლის­ხმობს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  55 ნახვა
  2-07-2022, 15:00