GOGA.TV
27 ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი
 • 27 ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი

  ვერ­ძი: ყვე­ლა საქ­მის შეს­რუ­ლე­ბას თქვენ ნუ ითა­ვებთ. უმ­ჯო­ბე­სია, თა­ნაბ­რად გა­და­უ­ნა­წი­ლოთ კო­ლე­გებს. უმ­ნიშ­ვნე­ლო წარ­მა­ტე­ბის­თვი­საც კი შე­ა­ქეთ ისი­ნი. არ გირ­ჩევთ შე­ლა­პა­რა­კე­ბის კა­მათ­ში გა­დაზ­რდას.

  კურო: დღეს გან­სა­კუთ­რე­ბით ზრდი­ლო­ბი­ა­ნი უნდა იყოთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მი­მართ. თუ გსურთ, მათ­გან სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცია ან დახ­მა­რე­ბა მი­ი­ღოთ. ცოტა სი­თა­მა­მე არ გა­წყენთ, გან­სა­კუთ­რე­ბით, როცა მარ­თა­ლი ხართ.

  ტყუ­პი: დღეს ოპე­რა­ტი­უ­ლად და დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლად უნდა იმოქ­მე­დოთ. ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე საქ­მე უნდა შე­ას­რუ­ლოთ და ხში­რი გა­და­ად­გი­ლე­ბაც გე­ლო­დე­ბათ. ყუ­რა­დღე­ბით იყა­ვით, არა­ფე­რი გა­მოგრჩეთ.

  კირჩხი­ბი: ზო­მი­ე­რი ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ. აგ­რეთ­ვე კარ­გი დღეა ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის. დღეს სა­კუ­თარ თავ­ზე იზ­რუ­ნეთ და სა­კუ­თა­რი საქ­მე­ე­ბი მო­აგ­ვა­რეთ, სხვა­ზე გა­და­ყო­ლი­ლი ნუ იქ­ნე­ბით.

  ლომი: მუ­შა­ო­ბის დროს ხში­რად შე­ის­ვე­ნეთ, არ გა­და­იღ­ლოთ, ნუ აი­ღებთ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მეტ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას. გახ­შირ­დე­ბა კო­მუ­ნი­კა­ცია გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. იდე­ე­ბის გან­ხილ­ვის დროს მო­ე­რი­დეთ და­პი­რის­პი­რე­ბას კო­ლე­გებ­თან.

  ქალ­წუ­ლი: მშვი­დად და­ას­რუ­ლეთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. არ გირ­ჩევთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის კრი­ტი­კას, შე­ლა­პა­რა­კე­ბას უფ­როს­თან. მეტი დრო და­უთ­მეთ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი დო­ნის ამაღ­ლე­ბას.

  სას­წო­რი: თუ პარტნი­ო­რებ­თან შე­თან­ხმე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დებთ, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს უფრო სწრა­ფად გა­უმკლა­ვე­ბით. კარ­გი დღეა საქ­მი­ა­ნი და მე­გობ­რუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბის­თვის, მი­ი­ღებთ სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ას.

  მო­რი­ე­ლი: საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი დაკ­ვირ­ვე­ბით აწარ­მო­ეთ. მო­ე­რი­დეთ რისკსა და ექ­სპე­რი­მენ­ტებს. გან­სა­კუთ­რე­ბით ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებ­თან. კარ­გი დღა ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი დო­ნის ასა­მაღ­ლებ­ლად.

  მშვილ­დო­სა­ნი: სა­ინ­ტე­რე­სო და მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბით აღ­სავ­სე დღე გე­ლით. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მი­მართ. სა­ნამ ვინ­მეს დახ­მა­რე­ბას სთხოვთ, დარ­წმუნ­დით, რომ გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი და არა აგ­რე­სი­უ­ლი ადა­მი­ა­ნია.

  თხის რქა: უამ­რა­ვი სა­კი­თხი გექ­ნე­ბათ მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი სახ­ლშიც და სამ­სა­ხურ­შიც. მო­ე­რი­დეთ სხვე­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას. მეტი დრო და­უთ­მეთ ახა­ლი ცოდ­ნის, ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­და­მუ­შა­ვე­ბას.

  მერ­წყუ­ლი: ჩა­ერ­თეთ სა­რეკ­ლა­მო აქ­ცი­ებ­ში, და­ნიშ­ნეთ საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, გახ­შირ­დე­ბა მი­მო­წე­რა, ზა­რე­ბი. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე, და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი დაკ­ვირ­ვე­ბით და­ას­რუ­ლეთ. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს მე­ტად უნდა და­უთ­მოთ.

  თევ­ზე­ბი: ნუ და­ხარ­ჯავთ დრო­სა და ენერ­გი­ას არაფ­რის­მომ­ცემ საქ­მე­ებ­ზე. ნუ აჰ­ყვე­ბით ჭო­რებს. უმ­ჯო­ბე­სია, იზ­რუ­ნოთ სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე, ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე ოჯა­ხის წევ­რებ­თან.
  120 ნახვა
  26-07-2022, 16:02