GOGA.TV
ყველაზე იოლად აღსაზრდელი ბავშვები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით - TOP სამეული
 • ყველაზე იოლად აღსაზრდელი ბავშვები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით - TOP სამეული

  რე­გა­ლი­აა და პა­ტა­რას გაზ­რდას დიდი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა სჭირ­დე­ბა. თუმ­ცა, არ­სე­ბო­ბენ ბავ­შვე­ბი, ვისი აღ­ზრდა-გა­ნათ­ლე­ბაც მშობ­ლებს საკ­მა­ოდ დიდ ჯა­ფად და ნერ­ვი­უ­ლო­ბად უჯ­დე­ბა. ჩვე­ნი სა­ი­ტის მკი­თხვე­ლებს უკვე ჰქონ­დათ სა­შუ­ა­ლე­ბა გას­ცნო­ბოდ­ნენ სტა­ტი­ას, ყვე­ლა­ზე რთუ­ლად აღ­საზ­რდე­ლი პა­ტა­რე­ბის შე­სა­ხებ. ამ­ჯე­რად კი გვინ­და იმ ბავ­შვებ­ზე ვი­სა­უბ­როთ, ვისი აღ­ზრდაც, ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მთა­ვა­რი მა­ხა­სი­ათბ­ლე­ბის მი­ხედ­ვით გა­ცი­ლე­ბით იოლი და სა­სი­ა­მოვ­ნოა.

  ქალ­წუ­ლი - მარ­თა­ლია, ღრმა ბავ­შვო­ბა­ში ცოტა პრე­ტენ­ზი­უ­ლი და მტი­რა­ლაა, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, როცა საქ­მე კვე­ბის სა­კი­თხებს ეხე­ბა, მაგ­რამ უკვე წა­მოზ­რდი­ლი ქალ­წუ­ლის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი პა­ტა­რა დედ-მა­მის­თვის ნამ­დვი­ლი სა­ჩუ­ქა­რი შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ბავ­შვე­ბი, იშ­ვი­ა­თად გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან და­უ­მორ­ჩი­ლე­ბე­ლი ხა­სი­ა­თი­თა და თვით­ნე­ბო­ბით. ქალ­წუ­ლი მზრუნ­ვე­ლი და სხვე­ბის დახ­მა­რე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი ნი­შა­ნია. ამი­ტომ თქვე­ნი შვი­ლი თა­მა­მად შე­გიძ­ლი­ათ და­იხ­მა­როთ სხვა­დას­ხვა ტი­პის სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბი­სას, ან და­ა­ვა­ლოთ უმ­ცრო­სი და-ძმის მოვ­ლა-პატ­რო­ნო­ბა. ერ­თსაც და მე­ო­რე­საც იგი ხა­ლი­სით და დიდი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით გა­არ­თმევს თავს.

  თხის რქა - "პა­ტა­რა დი­დე­ბი" ასე ეძა­ხი­ან ხუმ­რო­ბით ას­ტრო­ლო­გე­ბი თხის რქის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ბავ­შვებს. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნი­შანს, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ამ­ტა­ნო­ბა და პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის უზო­მოდ დიდი გრძნო­ბა ახა­სი­ა­თებს. ამი­ტომ ბავ­შვი თხის რქა, უდი­დე­სი ერ­თგუ­ლე­ბი­თა და სიყ­ვა­რუ­ლით გა­მო­ირ­ჩე­ვა სა­კუ­თა­რი ოჯა­ხის წევ­რე­ბის მი­მართ. მის­თვის ოჯა­ხი წმინ­და­თა წმინ­დაა, არამ­ხო­ლოდ ბავ­შვო­ბის ასაკ­ში მთე­ლი სი­ცო­ცხლის მან­ძილ­ზე. პა­ტა­რა თხის რქა სი­ა­მოვ­ნე­ბით ბა­ძავს დი­დებს და მის­თვის გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­სი­ხა­რუ­ლოა, როცა მშობ­ლე­ბი "დი­დე­ბის­თვის გან­კუთ­ვნილ" საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თვის უფ­ლე­ბას აძ­ლე­ვენ ხოლ­მე. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს დე­დას­თან ერ­თად სა­ყიდ­ლებ­ზე სი­ა­რუ­ლი, ან მა­მას­თან ერ­თად ავ­ტო­მო­ბი­ლის შე­კე­თე­ბა.

  თევ­ზე­ბი - რბი­ლი, მე­ოც­ნე­ბე და ძალ­ზე ემო­ცი­უ­რი ბავ­შვია. სა­მა­გი­ე­როდ, არა­სო­დეს გა­მო­ირ­ჩე­ვა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ხა­სი­ა­თის სირ­თუ­ლით ან ჭირ­ვე­უ­ლო­ბით. უყ­ვარს ზღაპ­რე­ბი და შე­უძ­ლია სახ­ლში პე­რი­ო­დუ­ლად თე­ატ­რა­ლუ­რი სპექ­ტაკ­ლე­ბიც დად­გას, სა­დაც საყ­ვა­რელ გმი­რებს გა­ნა­სა­ხი­ე­რებს. იგი მო­სიყ­ვა­ურ­ლე და დამ­ყო­ლი პა­ტა­რაა, დე­დის ან მა­მის გაბ­რა­ზე­ბას ყო­ველ­თვის ერი­დე­ბა. ამის გამო, ხში­რად უჭირს სა­კუ­თა­რი მო­თხოვ­ნე­ბი­სა და სურ­ვი­ლე­ბის გაჟ­ღე­რე­ბა. თუმ­ცა მშობ­ლე­ბის სა­ყუ­რა­დღე­ბოდ უნდა ით­ქვას, რომ სა­სურ­ვე­ლია, მას­ში ამ თვი­სე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბას ხელი შე­ვუ­შა­ლოთ და პა­ტა­რა თევზს ვას­წავ­ლოთ სა­კუ­თა­რი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბის თა­მა­მად და­ფიქ­სი­რე­ბა, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში მის­გან ასო­ცი­ა­ლუ­რი და გა­უ­ბე­და­ვი ადა­მი­ა­ნი გა­იზ­რდე­ბა. რო­მელ­საც ძა­ლი­ან გა­უ­ჭირ­დე­ბა სა­მო­მავ­ლოდ ად­გი­ლის პოვ­ნა ცხოვ­რე­ბა­ში.
  107 ნახვა
  27-07-2022, 04:13