GOGA.TV
აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ტყუპისთვის "ერთდროულად რამდენიმე პროექტში ჩაერთვებით"
 • აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ტყუპისთვის "ერთდროულად რამდენიმე პროექტში ჩაერთვებით"

  სა­ინ­ტე­რე­სო და პო­ზი­ტი­უ­რი თვე გე­ლო­დე­ბათ. მო­სა­წყე­ნად ვერ მო­იც­ლით, უამ­რა­ვი რამე გექ­ნე­ბათ გა­სა­კე­თე­ბე­ლი და სა­ნა­ხა­ვი, ყო­ველ­დღე ახა­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა გე­ლო­დე­ბათ. თა­ვა­დაც იქ­ნე­ბით მო­მარ­თუ­ლი, რომ გა­იმ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნოთ ცხოვ­რე­ბა. ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე პრო­ექ­ტში ჩა­ერ­თვე­ბით, იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი გა­მარ­ჯვე­ბა­ზე, მი­იყ­ვა­ნეთ საქ­მე­ე­ბი ბო­ლომ­დე. გა­იც­ნობთ უამ­რავ ადა­მი­ანს და ეცა­დეთ, მხო­ლოდ სა­უ­კე­თე­სო­ებს და­უ­მე­გობ­რდეთ. გახ­შირ­დე­ბა მივ­ლი­ნე­ბა, ახა­ლი ცოდ­ნის მი­ღე­ბის სურ­ვი­ლი. შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოთ სამ­სა­ხუ­რი ან სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ და-ძმე­ბის გვერ­დით. შე­ეხ­მი­ა­ნეთ დიდი ხნის უნა­ხავ მე­გობ­რებს.

  ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
  ენერ­გი­უ­ლი და აქ­ტი­უ­რი ხართ. იო­ლად ჩა­ერ­თვე­ბით ახალ საქ­მე­ებ­ში, პრო­ექ­ტებ­ში. მო­გინ­დე­ბათ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი დო­ნის ამაღ­ლე­ბა, ახა­ლი ცოდ­ნის მი­ღე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რებ­თან ერ­თად და­ი­წყოთ რა­მის შეს­წავ­ლა. საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის მე­გობ­რულ­ში გა­დაზ­რდა მო­გინ­დე­ბათ და პარტნი­ო­რებს ხში­რად უმას­პინ­ძლებთ შინ. საქ­მე­ე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად უნდა მო­აგ­ვა­როთ სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი. აუს­რუ­ლეთ მშობ­ლებს და­ნა­პი­რე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ ნა­თე­სა­ვებ­ზე ზრუნ­ვამ, მოვ­ლამ. შე­ი­ძი­ნეთ სა­ჭი­რო ნივ­თე­ბი სახ­ლის­თვის. შე­იძ­ლე­ბა სა­ო­ჯა­ხო ბიზ­ნეს­ში ჩა­ერ­თოთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სახ­ლი­დან მუ­შა­ო­ბა გა­და­წყვი­ტოთ. გაფრ­თხილ­დით, არ და­კარ­გოთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დო­კუ­მენ­ტე­ბი. 26 აგ­ვის­ტო­დან მო­ი­მა­ტებს გარ­თო­ბის, აქ­ტი­უ­რო­ბის პიკ­ნი­კე­ბი­სა და ექ­სკურ­სი­ე­ბის სურ­ვი­ლი. გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი ჰო­ბი­სად­მი. ფრთხი­ლად აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბი­სად­მი.

  სიყ­ვა­რუ­ლი
  აგ­ვის­ტოს და­სა­წყის­ში გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. სამ­წუ­ხა­როდ, ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი გა­ნუყ­რე­ლია და ეცა­დეთ, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბის გამო არ გა­ი­ფუ­ჭოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლეს­თან. შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ბათ მე­გო­ბარ­თან, დედ­მა­მიშ­ვი­ლის მე­გო­ბარ­თან, თუნ­დაც, მე­ზო­ბელ­თან. ნუ ააჩ­ქა­რებთ მოვ­ლე­ნებს, დატ­კბით არ­სე­ბუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბით. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბი და­ეხ­მა­რე­ბით ერ­თმა­ნეთს სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­და­ლახ­ვა­ში. თქვენ შო­რის ურ­თი­ერ­თჰარ­მო­ნია და­ი­სად­გუ­რებს. გახ­შირ­დე­ბა ფლირ­ტის, პა­ემ­ნებ­ზე სი­ა­რუ­ლის სურ­ვი­ლი. 11 აგ­ვის­ტო­დან სა­ინ­ტე­რე­სო შეხ­ვედ­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა იმა­ტებს და რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბი­საც. თუმ­ცა, თქვე­ნი გა­დას­წყვე­ტია, რამ­დე­ნად გა­დაზ­რდით ურ­თი­ერ­თო­ბას სე­რი­ო­ზულ, მყარ კავ­შირ­ში.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
  თვის პირ­ველ დე­კა­და­ში და­ზო­გეთ ენერ­გია, ყვე­ლას გა­სა­კე­თე­ბელს თქვენ ნუ შე­ე­ჭი­დე­ბით და ნურც ერ­თდრო­უ­ლად გა­ა­კე­თებთ რამ­დე­ნი­მე საქ­მეს. იზ­რუ­ნეთ იმუ­ნი­ტე­ტის ამაღ­ლე­ბა­ზე, ხში­რად გან­მარ­ტოვ­დით და სიმ­შვი­დე­ში და­ის­ვე­ნეთ. გაფრ­თხილ­დით, რომ არ გა­გირ­თულ­დეთ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი. შე­ამ­ცი­რეთ ვარ­ჯი­შე­ბი, არ გირ­ჩევთ გა­დატ­ვირ­თვას. გა­ე­სინ­ჯეთ ექიმს, ჩა­ი­ტა­რეთ გა­მოკ­ვლე­ვა, თუ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბა გა­წუ­ხებთ. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლის, კვე­ბის რე­ჟი­მი. მი­ი­ღეთ ხილი და ბოსტნე­უ­ლი, მაგ­რამ კან­გაც­ლი­ლი. ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე, თუნ­დაც, უახ­ლო­ეს სკვერ­ში, თუ ქა­ლაქ­გა­რეთ ვერ ახერ­ხებთ გას­ვლას. 20 აგ­ვის­ტო­დან ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ.

  12 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ მო­გინ­დე­ბათ ცოდ­ნის გაღ­რმა­ვე­ბა, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბა. უნდა და­ას­რუ­ლოთ და­წყე­ბულ პრო­ექ­ტებ­ზე მუ­შა­ო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა გა­ემ­გზავ­როთ სა­ზღვარ­გა­რეთ. შე­გეც­ვლე­ბათ წარ­მოდ­გე­ნე­ბი გარ­შე­მო მყო­ფებ­ზე, არ­სე­ბულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ზე.

  27 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ ისევ ოჯახ­ზე უნდა იზ­რუ­ნოთ; გა­ა­ტა­რეთ მეტი დრო მშობ­ლებ­თან; ხში­რად მო­ი­კი­თხეთ ისი­ნი. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან. ჩა­ერ­თოთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებ­ში. შე­იძ­ლე­ბა უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის მფლო­ბე­ლი გახ­დეთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  83 ნახვა
  30-07-2022, 14:26