ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი სასწორებისთვის: "მოგემატებათ ლიდერობის, ხელმძღვანელობს სურვილი"

ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი სასწორებისთვის: "მოგემატებათ ლიდერობის, ხელმძღვანელობს სურვილი"

გი­ლო­ცავთ, მზე თქვენს ნი­შან­შია. თუ ადრე პირ­ვე­ლი­ვე და­ძა­ხე­ბა­ზე სხვე­ბის და­სახ­მა­რებ­ლად გარ­ბო­დით, ახლა მთე­ლი ყუ­რა­დღე­ბა სა­კუ­თარ თავს უნდა და­უთ­მოთ. სა­კუ­თა­რი თავი პირ­ველ ად­გილ­ზე, სა­კუ­თა­რი ცხოვ­რე­ბის მთა­ვარ როლ­ში უნდა და­ა­ყე­ნოთ. პერ­სპექ­ტი­ულ გეგ­მებს მო­მავ­ლის­თვის ნუ გა­და­დებთ. დროა, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დად­გათ. მო­გე­მა­ტე­ბათ ძა­ლაც და ენერ­გი­აც, რომ გა­აქ­ტი­ურ­დეთ. და­გე­ბა­დე­ბათ გე­ნი­ა­ლუ­რი იდე­ე­ბი და ამ თვე­ში იგ­რძნობთ, რა­ო­დენ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და სა­ჭი­რო ადა­მი­ა­ნი ხართ. მო­გე­მა­ტე­ბათ ლი­დე­რო­ბის, ხელ­მძღვა­ნე­ლობს სურ­ვი­ლი. არ გირ­ჩევთ დრო­ი­სა და ენერ­გი­ის ხარ­ჯვას მცი­რე, არაფ­რის­მომ­ცემ საქ­მე­ებ­ზე. ამას­თან, ნუ მი­ა­ტო­ვებთ და­წყე­ბულ საქ­მე­ებს. მო­ზღვა­ვე­ბუ­ლი ენერ­გია მოგ­ცემთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, რომ გა­ა­კე­თოთ ის, რაც აქამ­დე არ გა­გი­კე­თე­ბი­ათ; ჩა­ერ­თოთ მი­ტინ­გებ­სა და დე­მონ­სტრა­ცი­ებ­ში. ისა­უბ­რეთ და იმოქ­მე­დეთ თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად.

ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
თვის და­სა­წყის­ში ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით იმოქ­მე­დეთ. მო­ე­რი­დეთ ისეთ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას, ვინც გა­ფერ­ხებთ, ხელს გიშ­ლით წინსვლა­ში. გა­გიჩ­ნდე­ბათ უცხო ადა­მი­ა­ნებ­თან კონ­ტაქ­ტის სურ­ვი­ლი. შე­იძ­ლე­ბა ფსი­ქო­ლოგ­თა­ნაც კი მო­გინ­დეთ ვი­ზი­ტი. თუ ბიზ­ნე­სით ხართ და­კა­ვე­ბუ­ლი, შე­იძ­ლე­ბა სა­ი­დუმ­ლო შეხ­ვედ­რე­ბი გა­მარ­თოთ ან მივ­ლი­ნე­ბა­ში გა­ემ­გზავ­როთ. ოქ­ტომ­ბრის პირ­ვე­ლი დე­კა­დი­დან სა­კუ­თა­რი საქ­მე­ე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე იზ­რუ­ნეთ. მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თა­რი თა­ვის სხვე­ბის­თვის გაც­ნო­ბა. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი.

სიყ­ვა­რუ­ლი
მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლო­დე­ბათ. იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი, ნუ ჩა­ი­კე­ტე­ბით შინ, და­ეს­წა­რით კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს. იყა­ვით მზად ლა­პა­რა­კის­თვის. შე­იძ­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნი, ვის­თა­ნაც მო­მა­ვალ­ში რო­მანს გა­ა­ბამთ, უკვე თქვენს გა­რე­მოც­ვა­შია; და­აკ­ვირ­დით გარ­შე­მო მყო­ფებს. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებს გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ ურ­თი­ერ­თო­ბა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან. ხში­რად მო­ა­წყვეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ე­მა­ნი. გა­ა­ნე­ბივ­რეთ სი­ურპრი­ზე­ბით. თვის ბო­ლოს ნუ და­ნიშ­ნავთ მგზავ­რო­ბას, ნა­თე­სა­ვებ­თან შეხ­ვედ­რას. ეს დრო დას­ვე­ნე­ბას და­უთ­მეთ.

ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
ოქ­ტომ­ბრის ბო­ლომ­დე მზე თქვენს ნი­შან­შია, მო­გე­მა­ტე­ბათ ენერ­გია და ხა­ლი­სი. გან­სა­კუთ­რე­ბით თქვე­ნი და­ბა­დე­ბის დღის შემ­დეგ. მა­ნამ­დე კი სა­კუ­თარ თავს, ჯან­მრთე­ლო­ბას უნდა მი­ხე­დოთ. შე­იძ­ლე­ბა გა­გიმ­ძაფ­რდეთ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი. შე­გა­წუ­ხოთ უძი­ლო­ბამ, გან­წყო­ბის ცვა­ლე­ბა­დო­ბამ. ნუ და­ი­ვი­წყებთ დას­ვე­ნე­ბას. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლი­სა და სუფ­თა ჰა­ერ­ზე სე­ირ­ნო­ბის რე­ჟი­მი. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ და­ი­წყებთ ვარ­ჯიშს, ცურ­ვას.

9 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ და­ას­რუ­ლებთ იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. შე­ამ­ჩნევთ და გა­მოვ­ლინ­დე­ბა ის, რაც აქამ­დე თქვენ­თვის და­ფა­რუ­ლი იყო. გა­ი­გებთ, რო­გორ გექ­ცე­ვი­ან გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა და­ქორ­წი­ნე­ბა, თა­ნა­ცხოვ­რე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ.

25 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. მო­გინ­დე­ბათ და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის წყა­როს მო­ძი­ე­ბა. ნაკ­ლე­ბად იფიქ­რეთ სხვა­ზე და იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი სა­კუ­თარ კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
67 ნახვა
15-09-2022, 14:38
[xfgiven_online] [/xfgiven_online]