ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კირჩხიბებისთვის: "მოერიდეთ გარისკვას, სახიფათო თამაშებში გახვევას"

ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კირჩხიბებისთვის: "მოერიდეთ გარისკვას, სახიფათო თამაშებში გახვევას"

თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში პირ­ველ ად­გილს და­ი­კა­ვებს ოჯა­ხი და ნა­თე­სა­ვებ­ზე ზრუნ­ვა. მო­გინ­დე­ბათ მშობ­ლი­უ­რი ად­გი­ლე­ბის მო­ნა­ხუ­ლე­ბა. მეტი დრო­ის გა­ტა­რე­ბა შვი­ლე­ბის, მშობ­ლე­ბის გვერ­დით. და­ა­მე­გობ­რეთ ისი­ნი ერ­თმა­ნეთ­თან. ხში­რად მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი დღე­სას­წა­უ­ლე­ბი. სა­უ­კე­თე­სო დროა უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის შე­სა­ძე­ნად, არ­სე­ბუ­ლის კე­თილ­მო­სა­წყო­ბად. გა­აქ­ტი­ურ­დით სა­ო­ჯა­ხი საქ­მე­ე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გა­მო­ნა­ხავთ დროს შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის. ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ, გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ უსი­ა­მოვ­ნო ფიქ­რე­ბის­გან.

ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
მო­ე­რი­დეთ ურ­თი­ერ­თო­ბის და­ძაბ­ვას და კა­მათს კო­ლე­გებ­თან, ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას­თან. თა­ვა­დაც ფრთხი­ლად იმოქ­მე­დეთ, რომ არ გა­ა­ფუ­ჭოთ საქ­მე­ე­ბი და არ გა­ა­ნა­წყე­ნოთ უფ­რო­სო­ბა. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ჩა­ე­წე­რე­ბით კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლე­ბელ კურ­სებ­ზე. ახა­ლი ცოდ­ნა და­გეხ­მა­რე­ბათ, უკე­თე­სი სამ­სა­ხუ­რი იშო­ვოთ. უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ, თუ და­წი­ნა­უ­რე­ბა გსურთ. მო­ე­რი­დეთ გა­რის­კვას, სა­ხი­ფა­თო თა­მა­შებ­ში გახ­ვე­ვას. უმ­ჯო­ბე­სია, არა ბიზ­ნესს, არა­მედ ოჯახს და­უთ­მოთ. კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლის­თვის ბრძო­ლა ახლა სა­თა­ნა­დო შე­დეგს ვერ მო­გიტ­ნათ, უმ­ჯო­ბე­სია, უკე­თეს დროს და­ე­ლო­დოთ. მიხ­ვდე­ბით, რომ სახ­ლი­დან მუ­შა­ო­ბა უკე­თე­სია. მო­ე­რი­დეთ კარ­დი­ნა­ლურ ცვლი­ლე­ბებს. კარ­გი თვე გე­ლით ხე­ლო­ვან ნიშ­ნებს. მო­გე­ცე­მათ ცოდ­ნის მო­ნე­ტი­ზი­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, და­ფას­დე­ბა თქვე­ნი ნიჭი. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, ჩა­ერ­თოთ ოჯა­ხურ ბიზ­ნეს­ში ან მის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე იზ­რუ­ნოთ.

სიყ­ვა­რუ­ლი
ოჯახ­თან ერ­თად ხში­რად გა­ემ­გზავ­რეთ ქა­ლაქ­გა­რეთ. გა­ა­ცა­ნით თქვე­ნი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ოჯა­ხის წევ­რებს. შე­იძ­ლე­ბა ოჯახ­ში ახა­ლი წევ­რი შე­მო­გე­მა­ტოთ. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი მე­ტად მო­ინ­დო­მებთ, რომ და­წყვილ­დეთ. მზად იქ­ნე­ბით ფლირ­ტი­სა და რო­მა­ნის­თვის. სა­ინ­ტე­რე­სო ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლო­დე­ბათ და რო­გორ გან­ვი­თარ­დე­ბა მოვ­ლე­ნე­ბი - მე­გობ­რე­ბი დარ­ჩე­ბით, თუ და­უ­ვი­წყარ რო­მანს გა­ა­ჩა­ღებთ, - ეს თქვე­ნი გა­და­სა­წყვე­ტია. სა­მო­მავ­ლო მე­უღ­ლე შე­იძ­ლე­ბა ოჯა­ხის წევ­რე­ბის, ნა­თე­სა­ვე­ბის დახ­მა­რე­ბით გა­იც­ნოთ. მეტი მზრუნ­ვე­ლო­ბა გმარ­თებთ ოჯა­ხის წევ­რე­ბის მი­მართ, იზ­რუ­ნეთ მათ­ზე.

ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ შინ, ოჯა­ხის წევ­რე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში. სა­უ­კე­თე­სო დროა სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად. ნუ და­ე­ლო­დე­ბით, სა­ნამ შე­გა­წუ­ხებთ ქრო­ნი­კუ­ლი ან მემ­კვიდ­რე­ო­ბით მი­ღე­ბუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი, გა­ე­სინ­ჯეთ სპე­ცი­ა­ლისტს. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლის რე­ჟი­მი, ხში­რად ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე. მო­ე­რი­დეთ ტრავ­მულ და სტრე­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს. ოქ­ტომ­ბრის ბო­ლოს მე­ტად იზ­რუ­ნეთ გულ-სის­ხლძარ­ღვო­ვან სის­ტე­მა­ზე; ჩა­ე­წე­რეთ ვი­ზიტ­ზე კარ­დი­ო­ლოგ­თან; ჩა­ა­ბა­რეთ სტან­დარ­ტუ­ლი ანა­ლი­ზე­ბი.

9 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ რა­ღაც გრან­დი­ო­ზუ­ლი მოხ­დე­ბა თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში: შე­იძ­ლე­ბა და­ას­რუ­ლოთ დიდხ­ნი­ან პრო­ექ­ტზე მუ­შა­ო­ბა. მი­ი­ღოთ მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბა ან გა­მო­გიჩ­ნდეთ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო. არ გირ­ჩევთ კონ­ფლიქტს კო­ლე­გებ­თან, უფ­როს­თან. შე­იძ­ლე­ბა მო­გე­მა­ტოთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა.

25 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ ჩა­მო­წე­რეთ, რა გსურთ, რა უნდა მი­ი­ღოთ, სად უნდა გა­ემ­გზავ­როთ. მე­ტად გა­ერ­თეთ ბავ­შვებ­თან ერ­თად. მო­გინ­დე­ბათ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. არ­სე­ბუ­ლი რო­მა­ნი მხი­ა­რუ­ლი და რო­მან­ტი­კუ­ლი გახ­დე­ბა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
101 ნახვა
15-09-2022, 14:40
[xfgiven_online] [/xfgiven_online]