ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი მშვილდოსნებისთვის "საქმეები რომ არ გაიფუჭოთ, იმოქმედეთ თანამოაზრეებთან შეთანხმებულად"

ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი მშვილდოსნებისთვის "საქმეები რომ არ გაიფუჭოთ, იმოქმედეთ თანამოაზრეებთან შეთანხმებულად"

უნდა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­გობ­რებ­თან და თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან. მო­გინ­დე­ბათ მეტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბის შეგ­რძნე­ბა და შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერთს გა­გი­ჭირ­დეთ წე­სებ­სა და გან­რიგ­ზე დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა. საქ­მე­ე­ბი რომ არ გა­ი­ფუ­ჭოთ, იმოქ­მე­დეთ თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან შე­თან­ხმე­ბუ­ლად. მო­ე­რი­დეთ ლი­დე­რო­ბას, სხვე­ბის­თვის ჭკუ­ის და­რი­გე­ბას. მე­გობ­რებ­თან ერ­თად უფრო მეტ შე­დეგს მი­აღ­წევთ, ვიდ­რე მარ­ტო. ნუ იტყვით უარს სა­ინ­ტე­რე­სი პრო­ექ­ტში ჩარ­თვა­ზე, გა­მოც­დი­ლე­ბას პრაქ­ტი­კა უფრო მო­გი­ტანთ. თუ რამე არ გა­მო­გი­ვათ, დახ­მა­რე­ბის­თვის მი­მარ­თეთ გა­მოც­დილ ახ­ლო­ბელს. არ გირ­ჩევთ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან კონ­ფლიქტს, თუნ­დაც საქ­მის გამო; გა­მო­ნა­ხეთ კომ­პრო­მი­სი. მო­ი­გებთ სა­სა­მარ­თლო საქ­მეს, თუ ასე­თი აღ­ძრუ­ლი გქონ­დათ.

ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
თვის პირ­ველ დე­კა­და­ში გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც წარ­მა­ტე­ბას მო­გი­ტანთ. სა­უ­კე­თე­სო დროა გა­სა­აქ­ტი­უ­რებ­ლად, თუ და­წი­ნა­უ­რე­ბა გსურთ. ხში­რად შეხ­ვდით გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს, ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას, გა­ა­ცა­ნით მათ თქვე­ნი იდე­ე­ბი. გა­მო­ი­ყე­ნეთ თი­თო­ე­უ­ლი შან­სი და მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია თქვე­ნი ბიზ­ნე­სის გა­სა­ვი­თა­რებ­ლად. გა­იც­ნობთ სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს, ისი­ნი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბი­ან, და­გა­ფი­ნან­სე­ბენ. ოქ­ტომ­ბრის მე­ო­რე დე­კა­დი­დან გახ­შირ­დე­ბა საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი. ჩა­ერ­თეთ დის­კუ­სი­ებ­ში, მაგ­რამ ოპო­ნენ­ტე­ბის მო­საზ­რე­ბე­ბიც დაკ­ვირ­ვე­ბით მო­ის­მი­ნეთ. შე­იძ­ლე­ბა ხე­ლის­შემ­შლე­ლი ფაქ­ტო­რე­ბიც გა­მოჩ­ნდეს, მაგ­რამ არ გა­და­უხ­ვი­ოთ არ­ჩე­უ­ლი გზი­დან.

სიყ­ვა­რუ­ლი
რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­ბათ მე­გო­ბარ­თან, ადა­მი­ან­თან, ვის­თან ერ­თა­დაც სა­ერ­თო საქ­მეს აკე­თებთ. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში მე­ტად დათ­ბე­ბა, მო­გინ­დე­ბათ ერ­თად მუ­შა­ო­ბა, სა­ზო­გა­დო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თვა. ერ­თად და­ეს­წა­რით კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს და მე­გობ­რულ წვე­უ­ლე­ბებს. შე­იძ­ლე­ბა სო­ცი­ა­ლურ პრო­ექ­ტებ­შიც ერ­თად ჩა­ერ­თოთ. გა­იხ­სე­ნეთ ის დრო, როცა შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბი იყა­ვით. თუ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­ფუ­ჭე­ბა არ გსურთ, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის გამო მას უყუ­რა­დღე­ბოდ ნუ და­ტო­ვებთ.

ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
ნუ მი­ი­ღებთ მძი­მე, მავ­ნე საკ­ვებს. გან­სა­კუ­თე­ბით, თუ კუჭ-ნაწ­ლავ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი გა­წუ­ხებთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ შე­ამ­ცი­რებთ სი­გა­რე­ტის რა­ო­დე­ნო­ბას ან სა­ერ­თოდ და­ა­ნე­ბებთ თავს მო­წე­ვას. აგ­რეთ­ვე მი­ნი­მუ­მა­დე და­იყ­ვა­ნეთ ალ­კოჰო­ლი, კო­ფე­ი­ნის შემ­ცვე­ლი სას­მე­ლე­ბი. კარ­გია ვარ­ჯი­ში ან ცურ­ვა მე­გობ­რებ­თან, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან, ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ერ­თად. სხვა­თა შო­რის, მარ­ტო­ხე­ლებს ფიტ­ნეს­დარ­ბაზ­ში გე­ლო­დე­ბათ რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რა.

9 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტს რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის დას­რუ­ლე­ბას. ან შე­იძ­ლე­ბა ფლირ­ტი რო­მან­ში გა­და­ზარ­დოთ. და­ას­რუ­ლეთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პრო­ექ­ტე­ბი. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ შვი­ლებ­თან ერ­თად; მათ თქვე­ნი მზრუნ­ვე­ლო­ბა და ყუ­რა­დღე­ბა აკ­ლი­ათ.

25 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა ფოტო და ვი­დეო გა­და­ღე­ბამ გა­გი­ტა­ცოთ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო მი­ვი­წყე­ბუ­ლი ჰო­ბის აღ­სად­გე­ნად.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
69 ნახვა
21-09-2022, 02:52
[xfgiven_online] [/xfgiven_online]