ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი თხის რქებისთვის "მოგეცემათ დაწინაურების, კარიერის გაუმჯობესების შესაძლებლობა"

ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი თხის რქებისთვის "მოგეცემათ დაწინაურების, კარიერის გაუმჯობესების შესაძლებლობა"

ენერ­გი­უ­ლი და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი ხართ. მო­გინ­დე­ბათ ახა­ლი მწვერ­ვა­ლე­ბის და­პყრო­ბა, და­წი­ნა­უ­რე­ბა. კა­რი­ე­რა, რა თქმა უნდა, თქვენ­თვის მუ­დამ პირ­ველ ად­გილ­ზეა, მაგ­რამ არ გირ­ჩევთ გა­დაღ­ლას, გა­მო­ნა­ხეთ დრო დას­ვე­ნე­ბის­თვის, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლი­სა და სუფ­თა ჰა­ერ­ზე ყოფ­ნის რე­ჟი­მი. ნუ გა­ჩერ­დე­ბით სამ­სა­ხურ­ში გვი­ა­ნო­ბამ­დე.

ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
თვის პირ­ველ ნა­ხე­ვარს ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში გა­ა­ტა­რებთ. ახა­ლი პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ, და­ინ­ტე­რეს­დე­ბით ბიზ­ნე­სის გა­ფარ­თო­ე­ბით. გახ­შირ­დე­ბა საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, გა­მოჩ­ნდე­ბი­ან ახა­ლი საქ­მი­ა­ნი პარტნი­ო­რე­ბი და შეძ­ლებთ წარ­მა­ტე­ბის, მო­გე­ბის მი­ღე­ბას. აგ­რეთ­ვე, მო­გე­ცე­მათ და­წი­ნა­უ­რე­ბის, კა­რი­ე­რის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, მაგ­რამ გირ­ჩევთ, მხო­ლოდ პა­ტი­ო­სა­ნი გზით იმოქ­მე­დოთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას­თან. მათ­თან, ვის­ზეც თქვე­ნი წინსვლაა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. მი­ი­ღებთ სა­სარ­გებ­ლო ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რა­საც თქვე­ნი წინსვლის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნებთ. გა­იც­ნობთ გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს, ვინც და­ა­ფი­ნან­სებს თქვენს პრო­ექ­ტებს.

სიყ­ვა­რუ­ლი
ოქ­ტომ­ბერ­ში ძი­რი­თა­დი აქ­ცენ­ტი ფუ­ლის გა­კე­თე­ბა­ზე იქ­ნე­ბა და არა პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, გა­ა­ბათ რო­მა­ნი კო­ლე­გას­თან ან უფ­როს­თან, რომ­ლის მი­მარ­თაც დიდი ხა­ნია გავ­ქთ სიმ­პა­თი­ე­ბი. სა­სურ­ვე­ლია, ოქ­ტომ­ბრის ბო­ლოს მეტი დრო და­უთ­მოთ პი­რად ცხოვ­რე­ბას. ამ დროს და­წყე­ბუ­ლი რო­მა­ნი ხან­გრძლი­ვი და ში­ნა­არ­სი­ა­ნი იქ­ნე­ბა. ზო­გი­ერთს პო­ტენ­ცი­უ­რი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რი შე­იძ­ლე­ბა მშო­ბელ­მა გა­გაც­ნოთ. თქვე­ნი ახალ­გაც­ნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნი იქ­ნე­ბა ან ასა­კით თქვენ­ზე უფ­რო­სი, ან შე­მო­სავ­ლი­ა­ნია, რო­მე­ლიც იზ­რუ­ნებს თქვენს მა­ტე­რი­ა­ლურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე. ოქ­ტომ­ბრის ბო­ლოს­კენ გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სად­მი. ფი­ლო­სო­ფი­ურ-რე­ლი­გი­უ­რი სა­კი­თხე­ბი­სად­მი და შე­იძ­ლე­ბა სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნი ასე­თი წრი­დან გა­იც­ნოთ.

ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
ენერ­გი­უ­ლი და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი ხართ, რომ გან­ვი­თარ­დეთ, კა­რი­ე­რა­ში მი­აღ­წი­ოთ დიდ შე­დე­გებს, მაგ­რამ ნურც ჯან­მრთე­ლო­ბას და­ი­ვი­წყებთ. მე­ტად ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე, და­ი­ცა­ვით კვე­ბის რე­ჟი­მი. მო­ი­ცი­ლეთ მავ­ნე ჩვე­ვე­ბი. ჩა­ი­ტა­რეთ პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი გა­მოკ­ვლე­ვა, მკურ­ნა­ლო­ბა. სა­უ­კე­თე­სო დრო რე­გუ­ლა­რუ­ლი ვარ­ჯი­შის და­სა­წყე­ბად. კარ­გი იქ­ნე­ბა ცურ­ვა, აე­რო­ბი­კა, ფიტ­ნე­სი, ცეკ­ვა. ამას­თან, ზედ­მე­ტი არ მო­გი­ვი­დეთ, გახ­სოვ­დეთ, რომ თქვე­ნი სუს­ტი ზონა ხერ­ხე­მა­ლი და სახ­სრე­ბია. გა­რეგ­ნო­ბა­ზე ზრუნ­ვის­თვის მო­ე­რი­დეთ ინო­ვა­ცი­უ­რი მე­თო­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას და მე­ტად მი­აქ­ცი­ეთ ყუ­რა­დღე­ბა ხალ­ხუ­რებს.

9 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ ახ­ლობ­ლებ­ზე ზრუნ­ვას, ბოლო დროს მუ­შა­ო­ბის გამო ისი­ნი და­ვი­წყე­ბუ­ლი გყავ­დეთ. უნდა მო­აგ­ვა­როთ ის სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი, რაც ადრე მი­ტო­ვე­ბუ­ლი გქონ­დათ. მო­ი­ცი­ლეთ უსარ­გებ­ლო ნივ­თე­ბი, გა­და­ად­გი­ლეთ ავე­ჯი.

25 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ ჩა­ი­ფიქ­რეთ სურ­ვი­ლე­ბი და გა­აქ­ტი­ურ­დით მას გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. მაგ­რამ ნურც გარ­თო­ბას და­ი­ვი­წყებთ. და­ეს­წა­რით კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის გვერ­დით.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
41 ნახვა
22-09-2022, 15:13
[xfgiven_online] [/xfgiven_online]