ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კუროებისთვის "ნუ იწუწუნებთ ვალდებულებებისა და საქმეების გამო"

ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კუროებისთვის "ნუ იწუწუნებთ ვალდებულებებისა და საქმეების გამო"

დროა, თქვე­ნი ნიჭი სრუ­ლად გა­მო­ავ­ლი­ნოთ. მხო­ლოდ მი­ზან­სწარ­ფუ­ლო­ბი­თა და თქვე­ნე­უ­ლი სი­ჯი­უ­ტით და­ამ­ტკი­ცებთ, რომ უფრო მეტს იმ­სა­ხუ­რებთ. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე, ბიზ­ნე­სის გა­ფარ­თო­ე­ბა­ზე. მო­ე­რი­დეთ ფუ­ლის ფლან­გვას, მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­კუ­თარ თავ­ზე, სხე­ულ­ზე ზრუნ­ვას, კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ მა­სა­ჟი, სპა-პრო­ცე­დუ­რე­ბი.

ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
უნდა გა­მოვ­ლი­ნოთ მეტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა და შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა. მაგ­რამ ნურც დას­ვე­ნე­ბას და­ი­ვი­წყებთ. ზედ­მე­ტი გა­დაღ­ლი­ლო­ბა უარ­ყო­ფითდ იმოქ­მე­დებს თქვენ­ზე, გა­გი­ფუ­ჭებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. ახლა ყო­ველ­დღი­უ­რი საქ­მე­ე­ბი მო­აგ­ვა­რეთ და გრან­დი­ო­ზუ­ლი გეგ­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა მო­მავ­ლის­თვის გა­და­დეთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა, რე­ორ­გა­ნი­ზე­ბა. დახ­ვე­წეთ სა­კუ­თა­რი ხე­ლო­ბა, ცოდ­ნა. მეტი დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ დე­ტა­ლებ­ზე მუ­შა­ო­ბი­სას. მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას შეძ­ლებთ და­მა­ტე­ბი­თი სამ­სა­ხუ­რის მო­ძი­ე­ბით. თვის ბო­ლოს­კენ გახ­შირ­დე­ბა საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი. ნუ გა­დაზ­რდით მსჯე­ლო­ბას კა­მათ­ში.

სიყ­ვა­რუ­ლი
ყო­ველ­დღი­უ­რი საქ­მე­ე­ბის გამო შე­იძ­ლე­ბა რო­მან­ტი­კის­თვის სა­თა­ნა­დო დრო ვერ გა­მო­ნა­ხოთ. შე­იძ­ლე­ბა საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მარ­თაც გა­ცივ­დეთ, თავი შე­გახ­სე­ნოთ ძველ­მა წყე­ნამ და ამის გა­მოც და­ი­ძა­ბოს ურ­თი­ერ­თო­ბა. პარტნი­ო­რით უკ­მა­ყო­ფი­ლო კუ­რო­ებ­მა შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი რო­მა­ნი გა­ა­ბათ კო­ლე­გას­თან. მარ­ტო­ხე­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში გახ­შირ­დე­ბა სა­ინ­ტე­რე­სო და რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი. ამას­თან, დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი იყა­ვით, რომ სიყ­ვა­რულს მო­წყუ­რე­ბუ­ლი აფე­რის­ტის მსხვერ­პლი არ გახ­დეთ, რაც კი­დევ უფრო და­ამ­ძი­მებს თქვენს მდგო­მა­რე­ო­ბას. ნუ და­ტო­ვებთ ბავ­შვებს უყუ­რა­დღე­ო­ბოდ. მათ მეტი მზრუნ­ვე­ლო­ბა და ყუ­რა­დღე­ბა სჭირ­დე­ბათ. და­უ­მე­გობ­რდით, და­ეხ­მა­რეთ სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­და­ლახ­ვა­ში.

ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
ნუ იწუ­წუ­ნებთ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სა და საქ­მე­ე­ბის გამო. ეცა­დეთ, გა­მო­ნა­ხოთ დრო საყ­ვა­რე­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის, მი­ი­ღოთ მეტი სი­ა­მოვ­ნე­ბა ცხოვ­რე­ბის­გან. გა­მო­ნა­ხეთ დრო დას­ვე­ნე­ბის­თვის, ბავ­შვებ­თან ერ­თად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი. არ გირ­ჩევთ სპორტდარ­ბაზ­ში რე­კორ­დე­ბის მოხ­სნას. გაფრ­თხილ­დით, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ტრავ­მე­ბი და ფი­ზი­კუ­რი გა­დაღ­ლი­ლო­ბა. თუ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი გა­წუ­ხებთ, დრო­უ­ლად ჩა­ე­წე­რეთ მკურ­ნალ ექიმ­თან, მი­ი­ღეთ შე­სა­ბა­მის ზო­მე­ბი. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლის რე­ჟი­მი, მე­ტად ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე.

9 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ საქ­მე­ე­ბის­გან დას­ვე­ნე­ბა და გან­მარ­ტო­ე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. უნდა და­იც­ვათ ბა­ლან­სი მუ­შა­ო­ბა­სა და დას­ვე­ნე­ბას შო­რის. ზო­გი­ერ­თე­ბი გა­ი­გებთ სა­ი­დუმ­ლოს, რაც მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს ითა­მა­შებს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ზე.

25 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ მო­გინ­დე­ბათ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის და არ­სე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. თუ ხვდე­ბით, რომ ადა­მი­ა­ნი არ ცდი­ლობს თქვენს დახ­მა­რე­ბას და ტვირ­თად გა­წევთ, დროა და­ე­ლა­პა­რა­კოთ. იყა­ვით დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი საქ­მი­ა­ნი პარტნი­ო­რე­ბის მი­მართ. შე­თან­ხმე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
106 ნახვა
25-09-2022, 14:09