2023 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალი და მამაკაცი კუროებისთვის

2023 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალი და მამაკაცი კუროებისთვის

ეს არის ყვე­ლაფ­რის და­ლა­გე­ბის და მოგ­ვა­რე­ბის წელი. უნდა მი­ი­ღოთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი კა­რი­ე­რას­თან და პი­რად ცხოვ­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. მთა­ვა­რია, არ შე­უ­შინ­დეთ სირ­თუ­ლე­ებს, იმოქ­მე­დოთ გა­ბე­დუ­ლად. ყვე­ლა­ფერს სა­უ­კე­თე­სოდ გა­არ­თმევთ თავს. უნდა გა­გა­ხა­როთ, რომ კურ­დღლის წელ­ში მეტი პო­ზი­ტი­ვი გექ­ნე­ბათ, ვიდ­რე ნე­გა­ტი­ვი. არ გა­უშ­ვათ შან­სი, რომ იყოთ მე­ტად ბედ­ნი­ე­რი, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი. პირ­ველ ად­გილ­ზე და­ა­ყე­ნეთ თვით­რე­ა­ლი­ზა­ცია. კა­რი­ე­რუ­ლი მიღ­წე­ვე­ბი, და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. ცვლი­ლე­ბე­ბი უკვე 2023 წლის იან­ვრი­დან და­ი­წყე­ბა. ტრანსფორ­მა­ცია გაგ­რძელ­დე­ბა ზა­ფხუ­ლამ­დე და ცხოვ­რე­ბის ყვე­ლა სფე­როს შე­ე­ხე­ბა. მე­ტად უნდა გა­მოვ­ლი­ნოთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა, არ გირ­ჩევთ ყვე­ლა­ფე­რის ნაც­რის­ფერ ფე­რებ­ში ყუ­რე­ბას და მხო­ლოდ ნე­გა­ტივ­ზე ყუ­რა­დღე­ბის გა­მახ­ვი­ლე­ბას. რა თქმა უნდა, სა­კუ­თა­რი თა­ვის გარ­და მო­გი­წევთ ახ­ლობ­ლებ­ზე ზრუნ­ვაც. რე­ვო­ლუ­ცი­ე­ბი­სა და მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბის პლა­ნე­ტა ურა­ნი კვლავ თქვენს ნი­შან­შია. უნდა შე­ე­გუ­ოთ, რომ გა­რე­მო, სი­ტუ­ა­ცია და გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი ხში­რად შე­იც­ვლე­ბი­ან. უნდა შეძ­ლოთ ნე­ბის­მი­ერ სი­ტუ­ა­ცი­ას­თან შე­გუ­ე­ბა, ლა­ვი­რე­ბა. ნუ შე­შინ­დე­ბით, ენერ­გია უშ­რე­ტი გექ­ნე­ბათ და და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ.

2023 წელს თქვენს ნი­შან­ში გად­მო­ვა იუ­პი­ტე­რი - ბედ­ნი­ე­რე­ბი­სა და ყვე­ლაფ­რის გა­ბევ­რე­ბის პლა­ნე­ტა. მო­ემ­ზა­დეთ, რომ მი­აღ­წევთ წარ­მა­ტე­ბას ცხოვ­რე­ბის ყვე­ლა სფე­რო­ში, გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან, ჩა­ერ­თვე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სო, მას­შტა­ბურ, სა­ერ­თა­შო­რი­სო პრო­ექ­ტებ­ში. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი შეხ­ვდე­ბით ადა­მი­ანს, რო­მე­ლიც თქვენც ცხოვ­რე­ბას რა­დი­კა­ლუ­რად შევ­ლის. გა­ა­ფორ­მებთ ოფი­ცი­ა­ლურ ქორ­წი­ნე­ბას.

რას გიმ­ზა­დებთ იუ­პი­ტე­რი 2023 წელს
გა­მარ­ჯვე­ბი­სა და დიდი ბედ­ნი­ე­რე­ბის პლა­ნე­ტა იუ­პი­ტე­რი თქვენს ნი­შან­შია. მი­მარ­თეთ ენერ­გია და ძალა იმ საქ­მე­ე­ბი­სად­მი, რაც გა­მარ­ჯვე­ბას, აღი­ა­რე­ბას მო­გი­ტანთ. სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ახ­ლე­ე­ბი და ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლო­დე­ბათ ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში. მო­ინ­დო­მეთ და ყვე­ლა საქ­მე თქვე­ნი გა­მარ­ჯვე­ბით დას­რულ­დე­ბა. ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბა, თუ სა­კუ­თარ თავ­ში ახალ ტა­ლან­ტთან ერ­თად ეზო­ტე­რი­კულ ცოდ­ნა­საც აღ­მო­ა­ჩენთ, მე­ტად ენ­დეთ ინ­ტუ­ი­ცი­ას. იყა­ვით სხვებ­ზე მზრუნ­ვე­ლი, ქველ­მოქ­მე­დი. მეტი დრო და­უთ­მეთ მე­დი­ტა­ცი­ას. სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბას, საქ­მი­ა­ნო­ბას, ზო­გა­დად, სა­ზღვრე­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბას. და­ი­სა­ხეთ კონ­კრე­ტუ­ლი მიზ­ნე­ბი, იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი და გა­აზ­რე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ. მეტი დრო და­უთ­მეთ თვით­რე­ა­ლი­ზა­ცი­ას. უნდა გა­ნა­ვი­თა­როთ ის ნიჭი, რაც ბუ­ნე­ბამ გი­ბო­ძათ. უნდა შე­ებ­რძო­ლოთ და და­ა­მარ­ცხოთ მავ­ნე ჩვე­ვე­ბი. გაფრ­თხილ­დით რომ არ გა­ეხ­ვი­ოთ უსი­ა­მოვ­ნო სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში. იმედ­გაც­რუ­ე­ბუ­ლი რომ არ დარ­ჩეთ, ნუ შე­იქ­მნით იდე­ა­ლებს. მა­ი­სი­დან მე­ტად მო­გე­მა­ტე­ბათ თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა. მო­გე­ცე­მათ წინსვლი­სა და გა­მარ­ჯვე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. მი­ი­ღებთ სა­სურ­ველ თა­ნამ­დე­ბო­ბას, და­წი­ნა­ურ­დე­ბით, მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი ავ­ტო­რი­ტე­ტი.

რას გიმ­ზა­დებთ სა­ტურ­ნი 2023 წელს
აკ­რძალ­ვე­ბის, შე­ზღუდ­ვე­ბი­სა და პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის პლა­ნე­ტა სა­ტურ­ნი და­გი­კო­რექ­ტი­რებთ მე­გობ­რე­ბის წრეს. მიხ­ვდე­ბით, ვის­თან უნდა შე­ზღუ­დოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა და ვის სა­ერ­თოდ ჩა­მო­შორ­დეთ. ზო­მი­ე­ე­ბა და­გი­წე­სებთ სო­ცი­ა­ლურ აქ­ტი­უ­რო­ბა­შიც. არაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი გა­მოხ­ვი­დეთ იმ ჯგუ­ფი­დან, რო­მე­ლიც აღარ აკ­მა­ყო­ფი­ლებს თქვენს ინ­ტე­რე­სებს. რომ­ლის მი­მარ­თუ­ლე­ბაც თქვენს შე­ხე­დუ­ლე­ბებს ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა. ნუ გა­არ­თუ­ლებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას ასა­კით და თა­ნამ­დე­ბო­ბით უფ­როს ადა­მი­ა­ნებ­თან. უფრო მე­ტიც, ეცა­დეთ, მეტი ის­წავ­ლოთ მათ­გან, მო­ი­პო­ვოთ მათი მხარ­და­ჭე­რა. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი მუ­შა­ო­ბი­სას, დე­ტა­ლებ­ზე, არ და­არ­ღვი­ოთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი და სა­მუ­შაო გრა­ფი­კი. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მე­ტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის აღე­ბა.

2023 წლის სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პროგ­ნო­ზი
გა­ზა­ფხუ­ლი­დან და­ი­წყეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. მარ­ტო­ხე­ლებს სა­ინ­ტე­რე­სო ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლო­დე­ბათ. გრძნო­ბე­ბის გა­მო­სა­ხა­ტა­ვად სა­უ­კე­თე­სო თვე­ე­ბია: თე­ბერ­ვა­ლი, ოქ­ტომ­ბე­რი და დე­კემ­ბე­რი. ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სა და საქ­მე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად მეტი დრო უნდა გა­ა­ტა­როთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის გვერ­დით. გა­მო­ნა­ხეთ საქ­მე, რა­საც ერ­თად, სა­ინ­ტე­რე­სოდ და რო­მან­ტი­კუ­ლად შე­ას­რუ­ლებთ. წლის ბო­ლოს უმე­ტე­სო­ბას მო­გინ­დე­ბათ და­წყვი­ლე­ბა და და­ო­ჯა­ხე­ბა. 23 აგ­ვის­ტო­დან 4 სექ­ტემ­ბრის ჩათ­ვლით არ გირ­ჩევთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის და­ძა­ბავს. ამ პე­რი­ოდ­ში გა­მოც­დით სა­კუ­თარ და პარტნი­ო­რის გრძნო­ბებ­საც. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, ამ პე­რი­ოდ­ში თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში გა­მოჩ­ნდეს ყო­ფი­ლი. ის დაბ­რუნ­დე­ბა, მაგ­რამ თქვე­ნი გა­და­სა­წყვე­ტი იქ­ნე­ბა, რო­გორ გან­ვი­თარ­დე­ბა მოვ­ლე­ნე­ბი. მო­გინ­დე­ბათ მას­თან ყოფ­ნა, თუ ისევ მის გა­რე­შე გა­აგ­რძე­ლებთ ცხოვ­რე­ბას. ზა­ფხულ­ში მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ ნა­თე­სა­ვებ­ზე ზრუნ­ვას. მო­გი­წევთ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა, რე­მონ­ტის გა­კე­თე­ბა.

2023 წლის ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი
იუ­პი­ტე­რი და­გეხ­მა­რე­ბათ და ფულ­ში შე­ზღუდ­ვა არ გექ­ნე­ბათ; უფრო მე­ტიც, გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო. მაგ­რამ იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ხარ­ჯე­ბი­სად­მი. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ და­ი­წყებთ ფუ­ლის დაგ­რო­ვე­ბა ან და­ა­ბან­დებთ საქ­მე­ში, რაც მო­მა­ვალ­ში ფი­ნან­სე­ბის შე­მო­დი­ნე­ბას შე­უ­წყობს ხელს. ნუ და­ნაღ­ვლი­ან­დე­ბით, თუ წლის და­სა­წყის­ში მო­გი­წევთ საქ­მი­ა­ნო­ბის, სამ­სა­ხუ­რის შეც­ვლა. მა­ლე­ვე უკე­თე­სი ად­გი­ლი გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ. 23 აგ­ვის­ტო­დან 4 სექ­ტემ­ბრის ჩათ­ვლით არ გირ­ჩევთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნი­ვე­თე­ბის შე­ძე­ნას.

2023 წლის მკვეთ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი
მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბის პლა­ნე­ტა თქვენს ნი­შან­ში გყავთ და უკვე შე­გუ­ე­ბუ­ლი უნდა იყოთ ცვლი­ლე­ბებს, რე­ვო­ლუ­ცი­ურ გა­მოხ­დო­მებს. არ გირ­ჩევთ ზედ­მე­ტი ემო­ცი­უ­რო­ბის გა­მოვ­ლე­ნას, კონ­ფლიქ­ტებს. იყა­ვით აკუ­რა­ტუ­ლი ცხოვ­რე­ბის ყვე­ლა სფე­რო­ში, რათა არ და­უშ­ვათ შეც­დო­მე­ბი. არ მი­ი­ღოთ და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი, გან­სა­კუთ­რე­ბით თუ ისი­ნი თქვენს იმიჯს, რე­პუ­ტა­ცი­ას ეხე­ბა. ჩა­ერ­თეთ ახალ პრო­ექ­ტებ­ში, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. ნუ იტყვით უარს სი­ახ­ლე­ებ­ზე, გა­მოს­ცა­დეთ სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. ურა­ნი გა­ი­ძუ­ლებთ, მე­ტად და­ინ­ტე­რეს­დეთ მო­მავ­ლის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბით, და­ი­წყოთ თქვენ­თვის აქამ­დე უც­ნო­ბი სფე­როს ათ­ვი­სე­ბა. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, ურან­მა თქვენს პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ზეც იქო­ნი­ოს გავ­ლე­ნა - მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გა­და­წყვი­ტოთ და­ქორ­წი­ნე­ბა ან პი­რი­ქით, და­შორ­დეთ პარტნი­ორს.

2023 წელს სად იპო­ვით შთა­გო­ნე­ბას
კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ კო­ლექ­ტივ­თან ერ­თად მუ­შა­ო­ბა. სა­ი­მე­დო პარტნი­ო­რებ­თან ერ­თად და­ი­წყეთ ჩა­ნა­ფიქ­რე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. მო­გინ­დე­ბათ საქ­ველ­მოქ­მე­დო აქ­ცი­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა, ხალ­ხის დახ­მა­რე­ბა. ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებ­თან სა­ერ­თო ინ­ტე­რე­სე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ხან­გრძლივ მე­გობ­რო­ბა­ში გა­ი­ზარ­დოს. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. ზო­გი­ერთს მო­გინ­დე­ბათ ეზო­ტე­რი­კულ მეც­ნი­ე­რე­ბებ­ში უკეთ გარ­კვე­ვა. ხე­ლოვ­ნე­ბა და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თო­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს და­ი­კა­ვებს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში.

2023 წლის ჯან­მრთე­ლო­ბა
2023 წელს ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე წუ­წუ­ნი არ გე­ლით. გან­წყო­ბაც გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაც. მო­ი­მა­ტებს პო­ზი­ტი­უ­რი გან­წყო­ბა. გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბით იმ და­ა­ვა­დე­ბე­ბის­გან, რაც გა­წუ­ხებ­დათ. ამას­თან, სა­სურ­ვე­ლია, ცოტა მე­ტად იზ­რუ­ნოთ სა­კუ­თარ თავ­ზე, ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. დრო­უ­ლად ჩა­ი­ტა­რეთ გა­მოკ­ვლე­ვე­ბი, სამ­კურ­ნა­ლო პრო­ცე­დუ­რე­ბი. ნაკ­ლე­ბი ინერ­ვი­უ­ლეთ და მო­ე­რი­დეთ ფი­ზი­კურ გა­დატ­ვირ­თვას. რე­გუ­ლა­რუ­ლად გა­ი­სინ­ჯეთ წნე­ვა. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ გულ-სის­ხლძარ­ღვე­ბის მუ­შა­ო­ბა. არ და­ი­ვი­წყოთ დას­ვე­ნე­ბა. უარს ნუ იტყვით შვე­ბუ­ლე­ბა­ში გას­ვლა­ზე. ჩვე­ვად აქ­ცი­ეთ დი­ლა­ო­ბით მსუ­ბუ­ქი ვარ­ჯი­ში, ფე­ხით სე­ირ­ნო­ბა. თქვენ, კუ­რო­ე­ბი, რო­გორც წესი, გურ­მა­ნე­ბი ხართ და აკონ­ტრო­ლეთ წონა, რათა საფრ­თხე არ შე­უქ­მნათ ფი­გუ­რას.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
57 ნახვა
15-11-2022, 13:33