დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი მშვილდოსნებისთვის "ისწავლეთ ფულის ზომიერად ხარჯვა"

დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი მშვილდოსნებისთვის "ისწავლეთ ფულის ზომიერად ხარჯვა"

მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის, სურ­ვი­ლე­ბის ას­რუ­ლე­ბის თვე და­გიდ­გათ. სა­უ­კე­თე­სო პე­რი­ო­დია თვით­რე­ა­ლი­ზე­ბის­თვის. ყვე­ლა ნა­ბი­ჯი გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბუ­ლი და გათ­ვლი­ლი უნდა გქონ­დეთ. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი, რომ აის­რუ­ლოთ სურ­ვი­ლე­ბი, გახ­დეთ მე­ტად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი. ეს საქ­მი­ა­ნი სფე­რო­საც ეხე­ბა და პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­საც. მე­ტად უნდა მო­ინ­დო­მოთ და ცოტა უფრო მე­ტად უნდა გა­ი­სარ­ჯოთ, რომ და­ას­რუ­ლოთ და­გეგ­მი­ლი საქ­მე­ე­ბი. და­იმ­სა­ხუ­როთ კო­ლე­გე­ბი­სა და ახ­ლობ­ლე­ბის პა­ტი­ვის­ცე­მა. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. მცი­რე უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს სწრა­ფად მო­აგ­ვა­რებთ. და­ი­სა­ხეთ ამ­ბი­ცი­უ­რი გეგ­მე­ბი, მიზ­ნე­ბი, ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­გი­ვათ, თუ მო­ი­სურ­ვებთ.

ბიზ­ნე­სი, სამ­სა­ხუ­რი
მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი ქა­რიზ­მა­ტუ­ლო­ბა, გა­ბე­დუ­ლე­ბა, მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის ახალ სფე­რო­ებ­ში მო­სინ­ჯვა. გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ ძველ იდე­ებ­საც კი, წარ­მა­ტე­ბით და­ას­რუ­ლებთ და­წყე­ბულ პრო­ექ­ტებს. ფული და­ა­ბან­დეთ სარ­ფი­ან ბიზ­ნეს­ში. ამას­თან, ის­წავ­ლეთ ფუ­ლის ზო­მი­ე­რად ხარ­ჯვა, ფლან­გვა არ გე­პა­ტი­ე­ბათ, თუ ზედ­მე­ტი თან­ხა გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ, ისევ ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბას მო­ახ­მა­რეთ.

სიყ­ვა­რუ­ლი
მო­გინ­დე­ბათ გარ­შე­მო მყო­ფებ­ზე და­დე­ბი­თი გავ­ლე­ნის მოხ­დე­ნა. მი­აქ­ცევთ მეტ ყუ­რა­დღე­ბას გარ­გნო­ბას, მო­გინ­დე­ბათ ელე­გან­ტუ­რად ჩაც­მა. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ გან­წყო­ბა, მო­გინ­დე­ბათ სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან სა­უ­ბა­რი, ელი­ტურ წვე­უ­ლე­ბებ­ზე დას­წრე­ბა. მო­სა­უბ­რე­ებ­ზე სა­სი­ა­მოვ­ნო შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას მო­ახ­დენთ. გა­იც­ნობთ სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს, ვის­თა­ნაც შე­იძ­ლე­ბა მო­მა­ვალ­ში ან საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­ა­ბათ ან რო­მან­ტი­კუ­ლი. მარ­ტო­ხე­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში გა­მოჩ­ნდე­ბა ადა­მი­ა­ნი, ვის­თა­ნაც მე­გობ­რო­ბა რო­მან­ში გა­და­იზ­რდე­ბა. ერთი სი­ტყვით, სა­ა­ხალ­წლო დღე­სას­წა­უ­ლებ­ზე პო­ზი­ტი­უ­რი და შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბით. რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა შე­იძ­ლე­ბა სე­რი­ო­ზულ რო­მან­ში გა­და­ი­ზარ­დოს და და­ო­ჯა­ხე­ბით დაგ­ვირ­გვინ­დეს. უკვე შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბი ახა­ლი წლის შე­სახ­ვედ­რად რო­მან­ტი­კულ ად­გი­ლას გა­ემ­გზავ­რე­ბით. მო­ი­წყვეთ თაფ­ლო­ბის თვე. მთა­ვა­რია, ის­წავ­ლოთ პარტნი­ო­რის მოს­მე­ნა, მისი მო­თხოვ­ნე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში ბუ­ტი­ა­ო­ბა­სა და კა­მათს ვერ­სად გა­ექ­ცე­ვით. 10 დე­კემ­ბრის შემ­დეგ და­ე­ლო­დეთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას.

ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა
ყური და­უგ­დეთ თქვენს ორ­გა­ნიზმს, ხში­რად და­ის­ვე­ნე, არ გირ­ჩევთ, სამ­სა­ხურ­ში ზედ­მე­ტად გა­დაღ­ლას. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ კვე­ბის რე­ჟი­მი, რათა არ და­ი­ა­ვა­დოთ კუჭი. დი­ლა­ო­ბით მსუ­ბუ­ქი ვარ­ჯი­ში კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ, ენერ­გი­ი­თა და პო­ზი­ტი­ვით აგავ­სებთ. ხში­რად ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე, ფე­ხით. სამ­სა­ხუ­რის შემ­დეგ შე­ი­ა­რეთ სპორტდარ­ბაზ­ში ან აუზ­ზე. აი­მაღ­ლეთ იმუ­ნი­ტე­ტი. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ გუ­ლის მუ­შა­ო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა. ჩა­ა­ბა­რეთ ანა­ლი­ზი ქო­ლეს­ტე­რინ­ზე. მო­ე­რი­დეთ მავ­ნე საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბას, ალ­კოჰოლს.

8 დე­კემ­ბრის შემ­დეგ მეტი დრო და­უთ­მეთ საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან ურ­თერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. და­ი­წყეთ და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის დას­რუ­ლე­ბა. საქ­მი­ა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი წარ­მარ­თეთ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად.

23 დე­კემ­ბრის შემ­დეგ გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ მა­ღა­ლა­ნა­ზღა­უ­რე­ბა­დი სამ­სა­ხუ­რი. მო­გინ­დე­ბათ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა სარ­ფი­ან ბიზ­ნეს­ში.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
46 ნახვა
19-11-2022, 13:47