ზოდიაქოს ყველაზე ენერგიული ნიშნები

ზოდიაქოს ყველაზე ენერგიული ნიშნები

ამ­ქვეყ­ნად. შე­სა­ბა­მი­სად, ხა­სი­ა­თის თვი­სე­ბე­ბი და ფი­ზი­კუ­რი შე­საძ­ლე­ბე­ლო­ბე­ბიც გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი გვაქვს ყვე­ლას. თუმ­ცა, ას­ტრო­ლო­გი­უ­რად არ­სე­ბო­ბენ ისე­თი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი, რო­მელ­თაც უზღვა­ვი ენერ­გია და გა­სა­ო­ცა­რი მოქ­ნი­ლო­ბა გა­აჩ­ნი­ათ.

გი­ნა­ხავთ ალ­ბათ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რო­მელ­თაც დღის მან­ძილ­ზე უამ­რა­ვი საქ­მის პა­რა­ლე­ლუ­რად კე­თე­ბა ოს­ტა­ტუ­რად

გა­მოს­დით, მა­შინ როცა ზო­გი­ერ­თი უცებ იღ­ლე­ბა და სა­ღა­მოს სა­ა­თებ­ში არა­ქათ­გა­მოც­ლი­ლი ბრუნ­დე­ბა სახ­ლში.

სტი­ქია, რომ­ლის გავ­ლე­ნა­შიც მოქ­ცე­უ­ლია თქვე­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი ხში­რად გა­ნა­პი­რო­ბებს კი­დეც თქვენს ენერ­გო­პო­ტენ­ცი­ალს. თუმ­ცა, იმის მი­ხედ­ვით და­ბა­ლია იგი თუ მა­ღა­ლი, შე­სა­ბა­მი­სი მიდ­გო­მა და მოფრ­თხი­ლე­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბა თქვენს ამ მო­ცე­მუ­ლო­ბას.

გან­სა­კუთ­რე­ბით ენერ­გი­ულ­თა რი­ცხვში ას­ტრო­ლო­გე­ბი ვერ­ძებს, მშვილ­დოს­ნებს, ტყუპს, ლო­მებს, მო­რი­ე­ლებს და თხის რქებს მო­ი­აზ­რე­ბენ. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი გა­სა­ო­ცა­რი რე­გე­ნე­რა­ცი­ის უან­რი­თაც გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან . ამი­ტომ ხში­რად მსუ­ბუ­ქი ავად­მყო­ფო­ბის დრო­საც კი ჩვე­ულ რე­ჟიმ­ში ახერ­ხე­ბენ ცხოვ­რე­ბას და საქ­მე­ე­ბის კე­თე­ბას.

მა­შინ როცა ისე­თი ნიშ­ნე­ბი რო­გო­რი­ცაა - კირჩხი­ბი, თევ­ზე­ბი, ქალ­წუ­ლი, სას­წო­რი, კურო და მერ­წყუ­ლი ხში­რად ემო­ცი­უ­რა­დაც იფი­ტე­ბი­ან ენერ­გი­ის­გან . ამას­თან ერ­თად, ბევრ მათ­განს გა­მო­ზო­მი­ლად ურ­ჩევ­ნია ენერ­გი­ის ხარ­ჯვა და ჩვე­უ­ლი რე­ჟი­მი­დან ამო­ვარ­დნა, მკვეთ­რად ამ­ცი­რებს მის პრო­დუქ­ტი­უ­ლო­ბას.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
61 ნახვა
20-11-2022, 10:15