X

ზოდიაქოს საუკეთესო მძღოლების ხუთეული

ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი­დან ავ­ტო­მო­ბილს ყვე­ლა თა­ვი­სე­ბუ­რად მარ­თავს: ზოგი ფრთხი­ლი მძღო­ლია, ზოგი - გა­და­რე­უ­ლი. ნა­ხეთ, ხართ თუ არა სა­უ­კე­თე­სო მძღო­ლი თქვე­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე:

ყვე­ლა­ზე დინ­ჯი, კა­ნონ­მორ­ჩი­ლი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი მძღო­ლე­ბი თხის რქე­ბი არი­ან. თხის რქა ყო­ველ­თვის იცავს წეს­რიგს და ცდი­ლობს მრა­ვალ­სა­ა­თი­ან სა­ცობ­შიც კი, და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის პუნ­ქტამ­დე საგ­ზაო ნიშ­ნე­ბის დარ­ღვე­ვის გა­რე­შე გა­იკ­ვა­ლოს გზა.

არა­ნაკ­ლებ კარ­გი მძღო­ლე­ბი არი­ან ქალ­წუ­ლე­ბი . ქალ­წუ­ლის ყუ­რა­დღე­ბას უმ­ცი­რე­სი წვრილ­მა­ნიც კი არ გა­მორ­ჩე­ბა მხედ­ვე­ლო­ბი­დან. სწო­რედ ამ თვი­სე­ბის გამო ახერ­ხე­ბენ ავა­რი­უ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი­დან თა­ვის დაძ­ვრე­ნას. ქალ­წუ­ლის კი­დევ ერთი სა­ხა­სი­ა­თო შტრი­ხი სხვებ­ზე ზრუნ­ვის უნა­რია. ამი­ტომ ყო­ველ­თვის დიდი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით ეკი­დე­ბი­ან მგზავ­რებს სა­კუ­თარ მან­ქა­ნა­ში და მაქ­სი­მა­ლუ­რად ზრუ­ნა­ვენ მათ უსაფრ­თხო­ე­ბა­ზე.

მე­სა­მე სა­პა­ტიო ად­გი­ლი თავ­ქა­რი­ა­ნო­ბით გან­თქმულ­მა ტყუპ­მა და­ი­კა­ვა. მო­უს­ვე­ნა­რი და ცვა­ლე­ბა­დი ტყუ­პი ავ­ტო­მო­ბი­ლის მარ­თვი­სას გა­სა­ო­ცარ ოს­ტა­ტო­ბა­სა და გამ­ჭრი­ა­ხო­ბას ავ­ლენს. ის გა­სა­ო­ცა­რი მოქ­ნი­ლო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა და ავა­რი­უ­ლი და სა­ხი­ფა­თო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი­დან გა­მოძ­ვრო­მა არ უჭირს.

მერ­წყუ­ლი იდე­ა­ლუ­რად ერ­კვე­ვა არა მხო­ლოდ ტექ­ნი­კა­სა და ინ­ტერ­ნეტ­ში, არა­მედ ნე­ბის­მი­ე­რი ტი­პის მე­ქა­ნიზ­მში. სა­უ­კე­თე­სო მძღო­ლია და სა­უ­კე­თე­სოდ შლის და აწყობს და­ზი­ა­ნე­ბულ ავ­ტო­მო­ბილს. თა­ნაც ისე, რომ შე­იძ­ლე­ბა არც კი იცო­დეს ამა თუ იმ დე­ტა­ლის სპე­ცი­ფი­კუ­რი სა­ხელ­წო­დე­ბა. ამას­თან, მერ­წყულს გა­სა­ო­ცა­რი წი­ნას­წარჭვრე­ტის ნიჭი გა­აჩ­ნია და კარ­გად ახერ­ხებს თა­ვი­დან აი­რი­დოს უსი­ა­მოვ­ნო შემ­თხვე­ვე­ბი ავ­ტო­მო­ბი­ლის მარ­თვის პრო­ცეს­ში.

მე­ხუ­თე სა­პა­ტიო ად­გი­ლი კირჩხიბ­მა და­ი­კა­ვა. ემო­ცი­ურ და პა­ნი­კი­ორ კირჩხიბს თვით­გა­დარ­ჩე­ნის გა­სა­ო­ცა­რი ინ­სტინ­ქტი გა­აჩ­ნია. ის უზო­მოდ მზრუნ­ვე­ლია ოჯა­ხის წევ­რე­ბი­სა და ახ­ლობ­ლე­ბის მი­მართ და არა­სო­დეს ჩა­აგ­დებს საფრ­თხის ქვეშ არც სა­კუ­თარ და არც ძვირ­ფა­სი ადა­მი­ა­ნე­ბის სი­ცო­ცხლეს, როცა საქ­მე ავ­ტო­მო­ბი­ლის მარ­თვას ეხე­ბა.
127 ნახვა
6-12-2022, 16:03