GOGATV - ინტერნეტ ტელევიზია
აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი ვერძებისთვის - "სარფიან შემოთავაზებებს მიიღებთ, ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ცვლილება გელით"
 • აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი ვერძებისთვის - "სარფიან შემოთავაზებებს მიიღებთ, ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ცვლილება გელით"

  თუ გგო­ნი­ათ, რომ ქვე­ყა­ნა თქვენ გარ­შე­მო ბრუ­ნავს, და ასე გა­აგ­რძე­ლებთ მო­მა­ვალ­შიც, ბევრ შეც­დო­მას და­უშ­ვებთ. მეტი ყუ­რა­დღე­ბა და­უთ­მეთ მათ, ვინც ცდი­ლობს, ავ­ტო­რი­ტე­ტის გამ­ყა­რე­ბა­ში და­გეხ­მა­როთ. აპ­რილ­ში ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში ცვლი­ლე­ბა გე­ლით. სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ყვე­ლა ის იდეა, რო­მე­ლიც და­გეგ­მი­ლი გქონ­დათ.
  სარ­ფი­ან შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებს მი­ი­ღებთ, მაგ­რამ ყვე­ლა­ფე­რი ყუ­რა­დღე­ბით უნდა გა­ნი­ხი­ლოთ. ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ის გამო ძვე­ლებს ნუ მი­ა­ტო­ვებთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ მათ­თან ერ­თად გი­წევთ მუ­შა­ო­ბა, ერ­თად გი­წევთ ცხოვ­რე­ბა.
  ფი­ნან­სე­ბის თვალ­საზ­რი­სით აპ­რი­ლი კარ­გი თვეა. არის შან­სი, რომ და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის წყა­რო გა­ი­ჩი­ნოთ, მაგ­რამ კო­ლე­გებს ამის შე­სა­ხებ არა­ფე­რი უთხრათ. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ მივ­ლი­ნე­ბა. მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა, იზ­რუ­ნეთ იმუ­ნი­ტე­ტის ამაღ­ლე­ბა­ზე. მო­ე­რი­დეთ ენე­რო­ვამ­პი­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას.

  სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯა­ხი
  ბევრ რა­მეს სხვა­ნა­ი­რად შე­ხე­დავთ. რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­ნახ­ლე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. აი­ყო­ლი­ეთ პარტნი­ო­რი და იზ­რუ­ნეთ კავ­ში­რის გამ­ყა­რე­ბა­ზე. თუ მოგ­ზა­უ­რო­ბას ვერ ახერ­ხებთ, შინ მო­ი­წყვეთ არ­და­დე­გე­ბი.
  მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით. თუ ვნე­ბის ალის მო­მენ­ტა­ლუ­რად არ აგენ­თე­ბათ, კავ­ში­რი მა­ინც არ გა­წყვი­ტოთ. მო­მა­ვალ­ში სი­ტუ­ა­ცია უკეთ გან­ვი­თარ­დე­ბა. და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლებ­მა მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ სა­ო­ჯა­ხო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას, თუ რა თქმა უნდა, ფი­ნან­სუ­რად მოძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი ხართ. მო­ე­რი­დეთ ნა­თე­სა­ვებ­თან და­პი­რის­პი­რე­ბას.
  ახ­ლო­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნი მტყუ­ა­ნი რომც იყოს, მა­ინც შე­ი­კა­ვეთ თავი კა­მა­თის­გან. შე­საძ­ლოა, გა­ჭირ­ვე­ულ­დნენ ბავ­შვე­ბი, ამი­ტომ მო­ი­ფიქ­რეთ სხვა­დას­ხვაგ­ვა­რი გა­სარ­თო­ბი, გა­იხ­სე­ნეთ სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი, რომ­ლე­ბიც დრო­ის გაყ­ვა­ნა­შიც და­გეხ­მა­რე­ბი­ან და გო­ნებ­რი­ვა­დაც გა­ნა­ვი­თა­რე­ბენ მათ. უმ­ჯო­ბე­სია, მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ სახ­ლში, შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად ში­ნი­დან იმუ­შა­ვეთ.

  სამ­სა­ხუ­რი და ფი­ნან­სე­ბი
  უამ­რა­ვი საქ­მის მოგ­ვა­რე­ბა მო­გი­წევთ და მუ­დამ გან­სხვა­ვე­ბულ სფე­რო­ებ­ში. ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა თქვენ­გან დიდ ენერ­გი­ას მი­თხოვს. ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ მო­აგ­ვა­რეთ. გა­და­ა­მოწ­მეთ გა­მო­უც­დე­ლი კო­ლე­გე­ბის მიერ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მე, რათა მის გამო და­პი­რის­პი­რე­ბა არ მო­გი­ვი­დეთ საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. ეცა­დეთ, სა­კუ­თარ თავ­ზე არ აი­ღოთ ზედ­მე­ტი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რებ­თან. და­უ­მე­გობ­რდით მათ და შეხ­მატ­კბი­ლე­ბუ­ლად უფრო კარ­გად გა­უმკლავ­დე­ბით ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს. თუ ხელ­ში დიდი და თა­ვი­სუ­ფა­ლი თან­ხა ჩა­გი­ვარ­დე­ბათ, და­ხარ­ჯვა არ იჩ­ქა­როთ. სა­სურ­ვე­ლია, ონ­ლა­ინ და­ეს­წროთ კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლე­ბელ კურ­სებს, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ მას­ზე თქვე­ნი კა­რი­ე­რაა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.
  აპ­რილ­ში ნუ შე­ი­ძენთ ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივ­თებს. ფუ­ლიც მო­ზო­მი­ლად ხარ­ჯეთ. ძი­რი­თა­დად - სა­ჭი­რო და აუ­ცი­ლე­ბელ ნივ­თებ­ზე.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  სე­რი­ო­ზუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი არ გე­ლით. შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერთს ალერ­გია გა­ნუ­ვი­თარ­დეს. არ გა­ა­ტა­როთ უყუ­რა­დღე­ბოდ, მი­მარ­თეთ ექიმს. გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას სა­ჭი­რო­ებს კვე­ბა. არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში არ მი­ი­ღოთ პრო­დუქ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბის გა­გი­ღი­ზი­ა­ნე­ბენ კუჭ-ნაწ­ლა­ვის სის­ტე­მას. და­ლი­ეთ ვი­ტა­მი­ნე­ბის კოქ­ტე­ი­ლი, ბა­ლა­ხე­ბის ჩაი.

  ­ მარ­ტის თვის იღ­ბლი­ა­ნი რი­ცხვე­ბი: 3, 11, 24, 29

  ­ მარ­ტის თვის უიღ­ბლო რი­ცხვე­ბი: 5, 9, 22

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  109 ნახვა
  X
  2-04-2020, 03:27