GOGATV - ინტერნეტ ტელევიზია
რომელი ზოდიაქოს ნიშანი ხართ, "ალტერნატიული ჰოროსკოპის" მიხედვით? - "ეს შეიძლება საბედისწეროც კი გახდეს ჩვენთვის"
 • რომელი ზოდიაქოს ნიშანი ხართ, "ალტერნატიული ჰოროსკოპის" მიხედვით? - "ეს შეიძლება საბედისწეროც კი გახდეს ჩვენთვის"

  ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ზო­დი­ა­ქის ნი­შა­ნი მშობ­ლებ­თა­ნაა კავ­შირ­ში. ჩვენ ყვე­ლას გვაქვს ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი, მაგ­რამ გვაქვს მე­ო­რე ნი­შა­ნიც, რო­მე­ლიც ჩა­სახ­ვის მო­მენ­ტში მოგ­ვე­ნი­ჭა. ეს საკ­რა­ლუ­რი დროა, ის გან­სა­ზღვრავს ჩვეს და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას სამ­ყა­რო­სად­მი. ჩა­სახ­ვის ნი­შა­ნი შე­იძ­ლე­ბა სა­ბე­დის­წე­როც კი გახ­დეს ჩვენ­თვის.

  გა­მო­ა­კე­ლით თქვე­ნი და­ბა­დე­ბის რი­ცხვს ზუს­ტად 9 თვე და გა­ი­გებთ, რა არის თქვე­ნი ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი:

  ვერ­ძი
  მებ­რძოლ ნი­შანს ემო­ცი­უ­რო­ბა და ჭოჭ­მა­ნო­ბა კირჩხი­ბის­გან გერ­გოთ. სწო­რედ მის გამო გა­ხა­სი­ა­თებთ ხა­სი­ა­თის ცვა­ლე­ბა­დო­ბა. მოქ­მე­დებთ პრინ­ცი­პით - "ან ყვე­ლა­ფე­რი, ან არა­ფე­რი". უნდა აღ­ვნიშ­ნოთ, რომ კირჩხი­ბი არ­ბი­ლებს ვერ­ძის ხა­სი­ათს. მას ამი­ტო­მაც შე­უძ­ლია კომ­პრო­მი­სის გა­მო­ძებ­ნა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან და ბავ­შვებ­თან.

  კურო
  თუ კარ­გად და­აკ­ვირ­დე­ბით, კუ­როც ისე­თი­ვე მშვი­დი, დი­დე­ბუ­ლი და კე­თილ­შო­ბი­ლია, რო­გორც ლომი. მა­საც ლო­მი­ვით უყ­ვარს ფუ­ფუ­ნე­ბა და მე­ფუ­რად ცხოვ­რე­ბა. და თურ­მე რა­ტომ? კურო ლო­მის მე­ფო­ბის დროს ჩა­ი­სა­ხა.

  ტყუ­პი
  დე­ტა­ლე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა და წვრილ­მა­ნებ­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბა და ცხოვ­რე­ბის და­გეგ­მა­რე­ბა თქვე­ნი ჩა­სახ­ვის ნიშ­ნის­გან - ქალ­წუ­ლის­გან გერ­გოთ. მისი გავ­ლე­ნით შე­გიძ­ლი­ათ სი­ტუ­ა­ცია ყო­ველ­მხრივ გა­ა­ნა­ლი­ზოთ და წარ­მა­ტე­ბით აი­წყოთ კა­რი­ე­რა.

  კირჩხი­ბი
  სწო­რედ სას­წო­რი­სე­უ­ლი დიპ­ლო­მა­ტია გეხ­მა­რე­ბათ, რომ მო­ძებ­ნოთ კომ­პრო­მი­სი და ბედ­ნი­ე­რად მო­ი­წყოთ ოჯა­ხუ­რი ბედ­ნი­ე­რე­ბა. კირჩხი­ბის თვი­სე­ბა - აპა­ტი­ოს შეც­დო­მე­ბი ესეც სას­წო­რის­გან გერ­გოთ. რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში სას­წო­რი­ვით უნდა შეძ­ლოთ ემო­ცი­ე­ბის და­ბა­ლან­სე­ბა.

  ლომი
  თქვე­ნი ჩა­სახ­ვის ნი­შა­ნია მო­რი­ე­ლი. ის გეხ­მა­რე­ბათ ღრმა ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ანა­ლი­ზის შე­საძ­ლებ­ლო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას. და­უ­მორ­ჩი­ლე­ბელ ლომს თა­ვი­სი ტი­რა­ნი­ით შე­უძ­ლია ნე­ბის­მი­ე­რი და­ი­მორ­ჩი­ლოს. სწო­რედ მო­რი­ე­ლი გეხ­მა­რე­ბათ და­მუხ­რუ­ჭე­ბა­ში, პა­უ­ზის გა­კე­თე­ბა­სა და სი­ტუ­ა­ცი­ი­სა სა­კუ­თა­რი თა­ვის მი­მართ შე­მოტ­რი­ა­ლე­ბა­ში.

  ქალ­წუ­ლი
  თა­ვი­სი პე­დან­ტუ­რო­ბი­სა და სკრუ­პუ­ლო­ზუ­რო­ბის გამო ქალ­წუ­ლე­ბი ხში­რად აკ­რი­ტი­კე­ბენ გარ­შე­მო მყო­ფებს. მაგ­რამ მშვილ­დოს­ნის ნიშ­ნის გავ­ლე­ნით ისი­ნი აქ­ვე­ი­თე­ბენ პრინ­ცი­პუ­ლო­ბას და მოვ­ლე­ნებს მსუ­ბუ­ქად უყუ­რე­ბენ. აგ­რეთ­ვე მშვილ­დოს­ნის­ნა­ი­რად მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლე­ბი არი­ან და მუ­დამ შე­უძ­ლი­ათ "ღრუბ­ლე­ბის გა­ფან­ტვა". მშვი­ლო­დო­სა­ნი მათ კი­დევ ერთი თვი­სებთ, ოპ­ტი­მიზ­მი­თა და ცხოვ­რე­ბი­სად­მი სიყ­ვა­რუ­ლით აჯილ­დო­ებს.

  სას­წო­რი
  თხის რქა არის ის ნი­შა­ნი, რომ­ლის მე­ფო­ბის დრო­საც თქვენ ჩა­ი­სა­ხეთ. ის მო­გი­წო­დებთ, რომ იყოთ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი და მშვი­დი. ზუს­ტი, ადა­მი­ა­ნე­ბი­სა და სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის შე­სა­ფა­სებ­ლად. აკონ­ტრო­ლოთ ემო­ცი­ე­ბი. თხის რქა და­გეხ­მა­რე­ბათ "გა­ყი­ნოთ" უსი­ა­მოვ­ნო მდგო­მა­რე­ო­ბა და ნე­გა­ტივს უთხრათ "არა".

  მო­რი­ე­ლი
  ცვლი­ლე­ბე­ბის სიყ­ვა­რუ­ლი და ყვე­ლაფ­რის თავ­და­ყი­რა და­ყე­ნე­ბა მო­რი­ელს იმი­ტომ უყ­ვარს, რომ იგი მერ­წყუ­ლის პე­რი­ოდ­ში ჩა­ი­სა­ხა. მერ­წყუ­ლის გა­მოა მო­რი­ე­ლი ასე­თი ინ­ტე­ლექ­ტით და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი. ის აქ­ცევს მას ასეთ ღრმა, ლი­ბე­რალ და ბრძენ ადა­მი­ა­ნად. ას­ტრო­ლო­გე­ბი გაფრ­თხი­ლე­ბენ, რომ აკონ­ტრო­ლოთ თქვე­ნი სი­ა­მა­ყე, სიმ­კაც­რე და ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­ფა­სე­ბის დროს ცოტა უფრო ლმო­ბი­ე­რი იყოთ.

  მშვილ­დო­სა­ნი
  თევ­ზი გაძ­ლევთ უნარს, აღიქ­ვათ სამ­ყა­რო, ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით იმოქ­მე­დოთ. ხან­და­ხან ჰარ­მო­ნი­ის მი­საღ­წე­ვად რო­მე­ლი­მე ეგ­ზო­ტი­კურ ქვე­ყა­ნას უნდა ეს­ტუმ­როთ. სხვა ქვე­ყა­ნის კულ­ტუ­რა­ში მი­აგ­ნებთ პა­სუ­ხებს თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან კი­თხვებ­ზე.

  თხის რქა
  სი­ჯი­უ­ტე, აზარ­ტუ­ლო­ბა და მიზ­ნის­კენ სწრაფ­ვა ვერ­ძის­გან გერ­გოთ. სწო­რედ ნა­შინ ჩა­ი­სა­ხეთ, როცა ვერ­ძის ზო­დი­ა­ქი მბრძა­ნე­ლობ­და. ის გირ­ჩევთ, მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნოთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი და არა­ვის და­უთ­მოთ ის, რაც წვა­ლე­ბით მო­ი­პო­ვეთ. ამ­გვა­რად, ხში­რად დატ­კბე­ბით პირ­ვე­ლო­ბით.

  მერ­წყუ­ლი
  კურო გა­ნი­ჭებთ დახ­ვე­წილ გე­მოვ­ნე­ბას, მოქ­ცე­ვის მა­ნე­რას, რაც გეხ­მა­რე­ბათ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში და მი­სით მა­ტე­რი­ა­ლუ­ა­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. ას­ტრო­ლო­გე­ბი გირ­ჩე­ვენ, რომ სა­ნამ რამე საქ­მეს მო­კი­დებთ ხელს, მისი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სფე­რო­თი და­ინ­ტე­რეს­დეთ, მუ­დამ ენ­თუ­ზი­აზმზე ნუ იმუ­შა­ვებთ.

  თევ­ზე­ბი
  მხო­ლოდ ტყუპს შე­უძ­ლია ბა­ლან­სის მო­ძი­ე­ბა მა­ტე­რი­ა­ლურ­სა და სუ­ლი­ე­რე­ბას შო­რის. ამა­ვეს გას­წავ­ლით ის თქვენ. თქვენ უნდა აკონ­ტრო­ლოთ თქვე­ნი მე­ოც­ნე­ბე­ო­ბა და მყა­რად უნდა დად­გეთ ფე­ხებ­ზე. იყა­ვით მე­ტად ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე, რო­გორც ტყუ­პი და მა­სა­ვით ბევ­რი ის­წავ­ლეთ და ხში­რად იმოგ­ზა­უ­რეთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  64 ნახვა
  X
  20-05-2020, 00:36