X
GOGA.TV
ვის აქვს ყველაზე ძლიერი ენერგეტიკა ზოდიაქოს ნიშნებში?
 • ვის აქვს ყველაზე ძლიერი ენერგეტიკა ზოდიაქოს ნიშნებში?

  შე­გიმ­ჩნე­ვი­ათ, რომ ზო­გი­ერთ ადა­მი­ანს ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი ენერ­გე­ტი­კა აქვს, ზოგს პი­რი­ქით, - სუს­ტი. ზუს­ტა­დაც რომ ენერ­გე­ტი­კა მოქ­მე­დებს ჩვენ­ზე და ჩვენს არ­ჩე­ვან­ზე. რას მი­ვაღ­წევთ და რას - ვერა, ესეც ენერ­გე­ტი­კაა. რო­გორ გრძნო­ბენ თავს ჩვენ ირ­გვლივ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რას გა­ნიც­დი­ან? - სიყ­ვა­რულს, შურს, ლტოლ­ვას, პა­ტი­ვის­ცე­მას. ამის გა­გე­ბა კი ქვე­მოთ მოყ­ვა­ნი­ლი ტექ­სტი­თაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

  ცე­ცხლის სტი­ქია
  თუ ვი­ლა­პა­რა­კებთ ში­ნა­გან ენერ­გე­ტი­კა­ზე, მი­ზან­და­სა­ხუ­ლე­ო­ბა­ზე, თვით­გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, საკ­მა­ოდ დიდ ენერ­გი­ას ფლო­ბენ ცე­ცხლის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი. ასე­თი ენერ­გე­ტი­კის მა­ტა­რებ­ლე­ბი არი­ან ნი­ჭი­ე­რი პი­როვ­ნე­ბე­ბი, პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი, ბიზ­ნეს­მე­ნე­ბი, პრე­ზი­დენ­ტე­ბი, თუმ­ცა ცე­ცხლის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბიც სხვა­დას­ხვა ენერ­გე­ტი­კაც ატა­რე­ბენ.

  ვერ­ძი ცე­ცხლის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლებს შო­რის ვერძს ყვე­ლა­ზე დიდი და და­მან­გრე­ვე­ლი ენერ­გე­ტი­კა აქვს. ეს პი­როვ­ნე­ბე­ბი ან­გრე­ვენ კედ­ლებს, ისი­ნი არ აღი­ა­რე­ბენ შე­მოვ­ლით გზებს და ყვე­ლა­ფერს აკე­თე­ბენ, რომ მი­უ­ახ­ლოვ­დნენ ოც­ნე­ბას. ყვე­ლა­ფე­რის ფა­სად. მათ ამა­ში ხელს უწყობს უძ­ლი­ე­რე­სი ში­ნა­გა­ნი ენერ­გია, მათი სი­ტყვა შე­იძ­ლე­ბა წყევ­ლაც იყოს და და­ლოც­ვაც.

  ლომი ამ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნელს უფრო კონ­ტრო­ლი­რე­ბა­დი ენერ­გია აქვს, ლო­მე­ბი ეგო­ცენ­ტრი­კე­ბი არი­ან. მათ არა­ფე­რი აქვთ სხვის­თვის და­სამ­ტკი­ცე­ბე­ლი. სა­კუ­თარ მი­ზანს ისი­ნი სა­კუ­თა­რი ძა­ლე­ბით აღ­წე­ვენ. ამი­ტომ, იკ­ვე­ბე­ბი­ან სხვი­სი ენერ­გე­ტი­კით და ანად­გუ­რე­ბენ მტრებს და მას­ზე სუსტ ადა­მი­ა­ნებს. ვინც მათ გზა­ზე გა­და­ე­ღო­ბე­ბა, მას­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბა არც ერთ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს არ შე­უძ­ლია. სჯობს გა­ე­ცა­ლო ლომს, რო­მე­ლიც მი­ი­წევს და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნის­კენ.

  მშვილ­დო­სა­ნი ყვე­ლა­ზე პო­ზი­ტი­უ­რი და გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი ენერ­გე­ტი­კის მა­ტა­რე­ბე­ლი ცე­ცხლის სტი­ქი­ა­თა შო­რის. მშვილ­დო­სა­ნი. მათ უყ­ვართ მშვი­დო­ბა და სიმ­შვი­დე. ისი­ნი მზად არი­ან ნე­ბის­მი­ერს გა­უ­წო­დონ დახ­მა­რე­ბის ხელი და გა­უ­ნა­წი­ლონ სა­კუ­თა­რი ენერ­გია თუ ვინ­მეს სჭირ­დე­ბა. მშვილ­დო­სანს ბევ­რი ნიჭი აქვს. ისი­ნი ყვე­ლას­თან ახერ­ხე­ბენ სი­ტუ­ა­ცი­ის და­ლა­გე­ბას. არ თვლი­ან სა­ჭი­როდ სხვას გზა ჩა­უ­ხერ­გონ ან გა­წი­რონ. სამ­ყა­რო კი კი­დევ ერთხელ ამ­ტკი­ცებს, მსგავ­სი მიდ­გო­მა ბევ­რად ეფექ­ტუ­რია თვით­გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის, ვიდ­რე ვერ­ძის და­მან­გრე­ვე­ლი ენერ­გია.

  მი­წის სტი­ქია
  მი­წის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის ენერ­გია არის მშვი­დი და ამა­ვე დროს ძლი­ე­რიც, რად­გან მისი ძალა თვით დე­და­მი­წის მა­ტე­რია - მი­წაა. სა­კუ­თა­რი ში­ნა­გა­ნი ენერ­გი­ის გამო, თხის რქა, კურო და ქალ­წუ­ლი ნელა მი­ი­წე­ვენ და­სა­ხუ­ლი მი­ზა­ნის მი­საღ­წე­ვად.

  კურო ყვე­ლა­ზე ძლი­ერ ენერ­გე­ტი­კას მი­წის სტი­ქი­ა­თა შო­რის, კურო ატა­რებს. სამ­ყა­რომ კურო და­ა­სა­ჩუქ­რა ძლი­ე­რი და მყა­რი ენერ­გე­ტი­კით, რაც მას სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს თვა­ლებ­ში ჩა­ხე­დოს თა­ვის პრობ­ლე­მებს და არ გა­ექ­ცეს მათ. კუ­რო­ებ­თან სიფრ­თხი­ლის გა­მო­ჩე­ნა მა­ინც სა­ჭი­როა. მათ უყ­ვართ სიმ­შვი­დე, მაგ­რამ თუ აწყე­ნი­ნეს, სა­პა­სუ­ხო რექ­ცია ორ­მა­გად და­უბ­რუნ­დე­ბათ.

  თხის რქა მი­წის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შო­რის ეს ნი­შა­ნი ყვე­ლა­ზე ჭკვი­ა­ნია და ამა­ვე დროს ცივ­სის­ხლი­ა­ნი და ჩა­კე­ტი­ლიც. ის საკ­მა­ოდ მძი­მე ენერ­გე­ტი­კას ატა­რებს. რის გა­მოს თხის რქა ჯაბ­ნის სხვა ადა­მი­ა­ნებს. თხის რქა ხში­რად არის ენერ­გო­ვამ­პი­რი. სურთ თუ არა ეს, იკ­ვე­ბე­ბი­ან სხვი­სი ენერ­გე­ტი­კით. მათ ცუდი თვა­ლი აქვთ და ვინც გულს ატ­კენს. ვალ­ში არ რჩე­ბი­ან.

  ქალ­წუ­ლი ქალ­წუ­ლი პო­ზი­ტი­უ­რი ნი­შა­ნია, მისი ენერ­გი­აც პო­ზი­ტი­ურ საქ­მე­ებს ხმარ­დე­ბა. ქალ­წულ­ში არაა არც შური, არც ბო­რო­ტე­ბა. მათ უყ­ვართ ადა­მი­ა­ნე­ბის დაც­ვა.

  წყლის სტი­ქია
  კი­დევ ერთი უძ­ლი­ე­რე­სი სტი­ქია, რომ­ლის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი შე­იძ­ლე­ბა არ ფლობს ძლი­ერ ენერ­გი­ას, მაგ­რამ აქვს უნი­კა­ლუ­რი თვი­სე­ბე­ბი. თევ­ზი, კიბო და მო­რი­ე­ლი. ისი­ნი არი­ან და­სა­ჩუქ­რე­ბულ­ნი ინ­ტუ­ი­ცი­ით, მშვე­ნივ­რად ცნო­ბენ ადა­მი­ა­ნებს. ფაქ­ტობ­რი­ვად, ხე­და­ვენ მათ. ძა­ლი­ან ბევ­რი ამ სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი არის მაგი.

  თევ­ზე­ბი ამ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის ენერ­გე­ტი­კა არ­ცთუ ისე დი­დია. ასე რომ, არ­ცთუ იშ­ვე­ი­ა­თად ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი ხდე­ბი­ან ენერ­გო­ვამ­პი­რე­ბის მსხვერ­პლნი. ამა­ვე დროს, თა­ვად თევ­ზებს არა აქვთ ცუდი თვა­ლი და არ შე­უძ­ლი­ათ სხვა ადა­მი­ნის­თვის ძლი­ე­რი ჯა­დოს ან და­მა­ზი­ა­ნე­ბე­ლი შე­ლოც­ვე­ბის გა­კე­თე­ბა, მაგ­რამ ნეპ­ტუ­ნის შვი­ლო­ბი­ლებს აქვთ იმ­დე­ნად ძლი­ე­რი ინ­ტუ­ი­ცია, რომ ად­ვი­ლად გრძნო­ბენ სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის ენერ­გი­ას - არი­ან თუ არა მათ გვერ­დით კომ­ფორ­ტუ­ლად, თუ ჯობს, თავი შორს და­ი­ჭი­რონ. ამა­ვე დროს, თევ­ზე­ბი ინ­ტუ­ი­ცი­უ­რად გრძნო­ბენ, ამა თუ იმ სფე­რო­ში რამ­დე­ნად გა­უ­მარ­თლებთ და მი­აღ­წე­ვენ წარ­მა­ტე­ბას.

  კიბო ბევ­რად სა­ში­ში ენერ­გე­ტი­კის მა­ტა­რე­ბე­ლია კიბო. არ­ცთუ ისე ძლი­ე­რი ენერ­გი­ის გამო ისი­ნი, რო­გორც თევ­ზე­ბი, ად­ვი­ლად ექ­ცე­ვი­ან ენერ­გო­ვამ­პი­რე­ბის გავ­ლე­ნის ქვეშ. ამა­ვე დროს, ძა­ლი­ან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბი ხდე­ბი­ან სხვა ადა­მი­ა­ნებ­ზე. თუ მათ აწყე­ნი­ნეს, მათი თვა­ლი და წყე­ნით გა­მოწ­ვე­ულ უარ­ყო­ფით ენერ­გი­ას შე­უძ­ლია სე­რი­ო­ზუ­ლი ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნოს სხვას. მათ­თვის უბ­რა­ლოდ აუ­ცი­ლე­ბე­ლია პარტნი­ო­რი, რო­მე­ლიც გა­ამ­ყა­რებს მათ რწმე­ნას სა­კუ­თა­რი თა­ვის მი­მართ. სხვა შემ­თხვე­ვა­ში მთვა­რის შვი­ლე­ბი იწყე­ბენ თვი­თჩაღ­რმა­ვე­ბას და იფუ­ჭე­ბენ ცხოვ­რე­ბას, რო­გორც სა­კუ­თარს, ასე­ვე სხვი­სას.

  მო­რი­ე­ლი ყვე­ლა­ზე ძლი­ე­რი და სა­ხი­ფა­თო ენერ­გე­ტი­კის მა­ტა­რე­ბე­ლი მო­რი­ე­ლია, რო­გორც წყლის ნიშ­ნებ­ში, ასე­ვე სხვა ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებ­შიც გა­მო­ირ­ჩე­ვა. ეს პი­როვ­ნე­ბე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბით შუ­რის­მა­ძი­ებ­ლე­ბი არი­ან. მათ არ იცი­ან დან­დო­ბა. მათ შე­უძ­ლი­ათ გა­ა­ნად­გუ­რონ სხვე­ბი. მათ შე­უძ­ლი­ათ იყ­ვნენ ძლი­ე­რი მა­გე­ბი. მო­რი­ე­ლი გან­თქმუ­ლი ენერ­გო­ვამ­პი­რია.

  ჰა­ე­რის სტი­ქია
  ყვე­ლა­ზე მშვი­დო­ბის­მოყ­ვა­რე ენერ­გი­ის მა­ტა­რე­ბე­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი. ისი­ნი ავ­სე­ბენ და შვე­ლი­ან ისეთ ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლე­ბიც ენერ­გო­ვამ­პი­რებ­მა გა­მო­ცა­ლეს. ისი­ნი არი­ან შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ნა­ტუ­რე­ბი. მათი მი­ზა­ნია ყვე­ლა ადა­მი­ან­მა და­ი­ნა­ხოს სამ­ყა­როს მშვე­ნი­ე­რე­ბა.

  ტყუ­პე­ბი ნა­თე­ლი და მსუ­ბუ­ქი ნი­შა­ნი. ამა­ვე დროს, ძლი­ერ ცბი­ე­რი. ტყუ­პე­ბი ლა­ღე­ბი არი­ან, მათ­თან ად­ვი­ლია ურ­თი­ერ­თო­ბა. ადა­მი­ა­ნე­ბი მის ირ­გვლივ ის­ვე­ნე­ბენ, ენ­დო­ბი­ან მათ და არ ფიქ­რო­ბენ თავ­დაც­ვა­ზე. ტყუ­პე­ბი მშვე­ნივ­რად იცა­ვენ რო­გორც სა­კუ­თარ თავს, ასე­ვე სხვებ­საც. მათ შე­უძ­ლი­ათ მო­გა­ტყუ­ონ, იმე­დე­ბი გა­გიც­რუ­ონ, მაგ­რამ სხვა ზი­ანს არ მო­გა­ყე­ნე­ბენ.

  მერ­წყუ­ლი ცნო­ბი­ლი ინ­ტრო­ვერ­ტია, რო­მე­ლიც და­კა­ვე­ბუ­ლია თვით­გან­ვი­თა­რე­ბით. მას არ აქვს დრო, და­ინ­ტე­რეს­დეს სხვი­სი ბედ-იღ­ბლით. მით უმე­ტეს, მი­ი­ღოს მათ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. მას ეს სრუ­ლი­ად არ აინ­ტე­რე­სებს. ამი­ტომ ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან სა­შიშ­რო­ე­ბას არ უნდა ელო­დეთ. მერ­წყუ­ლი ამ ყვე­ლა­ფერ­ზე მაღ­ლა დგას.

  სას­წო­რი ჰა­ე­რის ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შო­რის სას­წო­რი ყვე­ლა­ზე ძლი­ე­რია. მას შე­უძ­ლია შექ­მნას და აღად­გი­ნოს. ამ ნიშ­ნის ქვეშ იბა­დე­ბი­ან შე­მოქ­მე­დი პი­როვ­ნე­ბე­ბი. სას­წო­რე­ბი მე­გობ­რუ­ლე­ბი არი­ან. ის იშ­ვი­ა­თი ნი­შა­ნია, ვი­საც სი­ა­მოვ­ნე­ბით უყო­ფენ სა­კუ­თარ ენერ­გი­ას სხვა ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  129 ნახვა
  8-06-2020, 00:38