X
GOGA.TV
ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულებისთვის - "ზოგიერთმა შეიძლება ერთდროულად რამდენიმე რომანი გააბას"
 • ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულებისთვის - "ზოგიერთმა შეიძლება ერთდროულად რამდენიმე რომანი გააბას"

  თვის მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვი ჯან­მრთე­ლო­ბა და სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბია. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი არა­ფე­რი მოხ­დე­ბა, მაგ­რამ ცოტ-ცოტა ყვე­ლა­ფე­რი იქ­ნე­ბა. ნუ ელო­დე­ბით და­წი­ნა­უ­რე­ბას, ჯერ და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი უნდა და­ას­რუ­ლოთ. იყა­ვით მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი ყო­ველ­დღი­ურ საქ­მე­ებ­ზე. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა შვე­ბუ­ლე­ბა­ში გა­სუ­ლი კო­ლე­გის საქ­მე­ე­ბიც შე­ი­თავ­სოს. ნე­ბის­მი­ერ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში ყუ­რა­დღე­ბას ნუ მო­აკ­ლებთ ჯან­მრთე­ლო­ბას. თუ სა­კუ­თარ თავს გარ­კვე­ულ სიმპტო­მებს ატყობთ, გა­ე­სინ­ჯეთ მკურ­ნალ ექიმს.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  ის შე­ფერ­ხე­ბე­ბი და წი­ნა­ღო­ბე­ბი, რა­მაც წინა თვე­ში ნერ­ვე­ბი მო­გი­შა­ლათ, ნელ-ნელა გა­ი­ფან­ტე­ბა და თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან ყვე­ლა სა­კითხს მშვი­დად შე­ას­რუ­ლებთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა და­მა­ტე­ბით სამ­სა­ხუ­რის ძებ­ნა გა­და­წყვი­ტოს, უფ­როს­მა - ახა­ლი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის შტატ­ში აყ­ვა­ნა. ზოგი ბიზ­ნე­სის გა­ფარ­თო­ე­ბას გა­და­წყვეტს. მო­ა­წეს­რი­გებთ დო­კუ­მენ­ტებს, მი­ი­ღებთ სა­ჭი­რო სა­ბუ­თებს. ჩა­ე­წე­რეთ ექიმ­თან კონ­სულ­ტა­ცი­ა­ზე, შე­იძ­ლე­ბა მკურ­ნა­ლო­ბის კურ­სის გავ­ლამ მო­გი­წი­ოთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი და თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი გე­ლით. ზო­გი­ერ­თმა ერ­თდრო­უ­ლად შე­იძ­ლე­ბა რამ­დე­ნი­მე რო­მა­ნიც კი გა­ა­ბას. არც ერ­თდღი­ან გა­ტა­ცე­ბებს გა­მოვ­რი­ცხავთ. ვერ გე­ტყვით, რომ რო­მა­ნი და­წყვი­ლე­ბით დაგ­ვირ­გვინ­დე­ნა, მაგ­რამ უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ, რომ თავ­ქა­რი­ა­ნი გა­ტა­ცე­ბის გამო შარ­ში არ გაჰ­ყოთ თავი. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაც. შე­იძ­ლე­ბა წინა თვე­ე­ბის დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლი თან­ხა ახლა მი­ი­ღოთ. ზოგს კი ფული სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნე­ლი წყა­რო­დან გა­მო­უჩ­ნდე­ბა.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ხან­მოკ­ლე მგზავ­რო­ბა, ქა­ლაქ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბა სა­უ­კე­თე­სოა თქვენ­თვის. შე­გიძ­ლი­ათ პიკ­ნი­კე­ბი მო­ა­წყოთ ან სა­ზა­ფხუ­ლო თა­მა­შე­ბით გა­ირ­თოთ თავი. გა­უფრ­თხილ­დით ხე­ლებს და კანს.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  თვის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში მო­აგ­ვა­რებთ იმ სა­კი­თხებს, რომ­ლე­ბიც ან გა­და­დე­ბუ­ლი გქონდთ, ან არ გე­ცა­ლათ მათ­თვის. ზოგი სარ­ფი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას გა­ა­ფორ­მებს და ფულ­საც მი­ი­ღებს. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი მე­ტად და­უთ­მეთ დას­ვე­ნე­ბას. მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბა­ში გახ­ვე­ვას, საქ­მე­ე­ბის გარ­კვე­ვას.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი თვე გე­ლით. შე­გიძ­ლი­ათ რთუ­ლი საქ­მე­ე­ბიც მო­აგ­ვა­როთ და და­წყე­ბუ­ლე­ბიც მი­იყ­ვა­ნოთ ლო­გი­კურ და­სას­რუ­ლამ­დე. ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით იმოქ­მე­დეთ, ის სწო­რად გი­კარ­ნა­ხებთ რა გზას უნდა და­ად­გეთ. ზოგი სარ­ფი­ან ხელ­შე­კურ­ლე­ბას გა­ა­ფორ­მებს. ზოგი წარ­მა­ტე­ბით მო­აგ­ვა­რებს ოჯახ­ში წარ­მოქ­მნილ უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს, და­ეხ­მა­რე­ბა ნა­თე­სა­ვებს სირ­თუ­ლე­ე­ბის დაძ­ლე­ვა­ში. თქვენ ყო­ველ­თვის ეხ­მა­რე­ბით გარ­შე­მო მყო­ფებს, მათ­გან მად­ლო­ბას კი არას­დროს ელით, ივ­ლის­ში მად­ლი­ე­რე­ბე­ბა მო­ი­მა­ტებს და მი­ი­ღეთ ის ღირ­სე­უ­ლად.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  51 ნახვა
  23-06-2020, 00:42